Επιστολή προς Υπουργείο Υγείας

Προς
Γραφείο Υπουργού Υγείας
Υπουργό κο Μ. Χρυσοχοϊδη
Κοιν/ση: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού
Δρ. Α. Αγγελή

Αρ. Πρωτ.: 5837
Αθήνα, 17/11/23

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 45843/04.09.2023 απόφαση συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης ελλείψεων φαρμάκων, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στην εν λόγω απόφαση περιγράφεται ως έργο της Επιτροπής η παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των φαρμάκων στην αγορά και η διαπίστωση των ελλείψεων αυτών.

Ως συλλογικά όργανα που εκπροσωπούμε το σύνολο των επιχειρήσεων / συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της χονδρικής πώλησης των φαρμάκων, χαιρετήσαμε αυτή την πρωτοβουλία και θέσαμε εαυτούς στη διάθεσή σας προκειμένου να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των ελλείψεων.

Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι εκκρεμεί μία σημαντική συνθήκη για τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής που σχετίζεται με τη δέσμευση των μελών της ως προς την υποχρέωση της τήρησης εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας στη διαχείριση των δεδομένων που καλούνται να αξιολογήσουν προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους. Αναφερόμαστε ειδικότερα στα άρθρα 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007, που κρίνουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοσθούν αναλογικά με άλλες Επιτροπές που υπόκεινται στο Υπουργείο Υγείας και των οποίων τα μέλη γίνονται αποδέκτες εμπιστευτικών δεδομένων, απαραίτητων για την εκπλήρωση του σκοπού τους.

Ιδίως δε μετά τη διεύρυνση της Επιτροπής παρακολούθησης ελλείψεων φαρμάκων με την προσθήκη «παρατηρητών» που προέρχονται από φορείς συλλογικών οργάνων που εμπλέκονται άμεσα στη διακίνηση και διάθεση των φαρμάκων, πιστεύουμε ότι οι επισημάνσεις μας είναι θεμιτές ως προς τη διασφάλιση της αρμόζουσας και αδιάβλητης λειτουργίας της Επιτροπής.

Με εκτίμηση,

Θ. Σκυλακάκης
Πρόεδρος του ΠΣΦ