Απόφαση του ΕΟΠΥΥ δίνει άλλες 20 μέρες προθεσμία στις επιχειρήσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

 

Παράταση τριών εβδομάδων έδωσε ο ΕΟΠΥΥ στους προμηθευτές για την αποστολή στοιχείων κοστολόγησης επιθεμάτων και οστομικών υλικών, με σχετική σημερινή απόφαση.

Σε συνέχεια του εγγράφου που ζητούσε τα δικαιολογητικά μέχρι την 1η Αυγούστου, η σημερινή απόφαση ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία την 21η Αυγούστου για την υποβολή των υπευθύνων δηλώσεων του Ν.1599/1986 (άρθρο 8, παρ.4), με την οποία :

α) θα τεκμηριώνεται ότι είναι καταχωρημένοι στα μητρώα του ΕΚΑΠΤΥ,
β) θα αναγράφονται τα είδη τα οποία διαθέτουν στην αγορά και τα οποία θα αντιστοιχίζονται με τους κωδικούς με τους οποίους αυτά αναγνωρίζονται στο ΕΚΑΠΤΥ και
γ) οι τρεις χαμηλότερες τιμές του συγκεκριμένου είδους (επιθέματος ή / και οστομικού υλικού), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη συσκευασία) κοστολογείται εντός Ευρωπαικής Ένωσης και η μία θα αφορά κράτος με ανάλογο πληθυσμό.

Τα στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (γ) θα πρέπει να συμπληρωθούν σε τρεις στήλες στις οποίες θα πρέπει να προστεθεί και μια τέταρτη, στην οποία θα αποτυπώνεται ο αριθμός καταχώρησης του είδους στο ΕΚΑΠΤΥ και τα οποία θα προστεθούν στην ηλεκτρονική φόρμα που έχει ήδη αποσταλεί από τους προμηθευτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση eidiki_diatrofi@eopyy.gov.gr προκειμένου τα είδη που εμπορεύονται να καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζεται ότι εάν προμηθευτής προτίθεται να τιμολογήσει στον ΕΟΠΥΥ προϊόν σε τιμή χαμηλότερη του Μέσου Όρου που προκύπτει από τις τρεις χαμηλότερες τιμές του είδους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να περιλάβει στα δικαιολογητικά που θα καταθέσει στη Δ/νση Φαρμάκου κλειστό φάκελο με την προσφορά του.

www.healthmag.gr