Με βελτιωμένα EBITDA παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών έκλεισε το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης για τον όμιλο Lavip harm αποτέλεσμα που οφέιλεται εν πολλοίς στο γεγονός ότι το α’ εξάμηνο του 2014 περιελάμβανε έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες λογιστικές απομειώσεις και διαγραφές σε πάγια και απαιτήσεις. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 13,0 εκατ. ευρώ οπό 14,8 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2014, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε σε 51,4% από 56,1%. Αντίθετα, το EBITDA αυξήθηκε σε 1,3 εκατ. από ζημίες 7,3 εκατ., καθώς το α’ εξάμηνο του 2014 περιλάμβανε έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες λογιστικές απομειώσεις και διαγραφές σε πάγια και απαιτήσεις. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες μετά από φόρους 4,7 εκατ. έναντι ζημιών 21,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014 και ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 2,9 εκατ. έναντι 19,8 εκατ. πέρυσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 12,6%, που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου, αφορά κυρίως σε δάνεια της αμερικανικής θυγατρικής και προκύπτει λόγω συναλλαγματικών διαφορών ως αποτέλεσμα της ανόδου της τιμής του δολαρίου.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 28/09/2015