Σε πιο αυστηρό πλαίσιο τίθεται η συνταγογράφηση φαρμάκων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Από χθες οι γιατροί που μπαίνουν στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογρά φησης θα πρέπει υποχρεωτικό, όταν γράφουν ένα φάρμακο, αυτό να συσχετίζεται με συγκεκριμένη διάγνωση (ICD 10) για την οποία το φάρμακο έχει ένδειξη. Για παράδειγμα, δεν θα μπορεί ένας γιατρός να γράψει φάρμακο για τον διαβήτη εάν δεν έχει συμπληρώσει σε ειδικό πεδίο τη σωστή για το συγκεκρι μένο φάρμακο ICD 10 διάγνωση. Η παρέμβαση αυτή δεν έχει περιοριστικό χαρακτήρα, ωστόσο είναι άλλο ένα εργαλείο για να καταγράφεται n συνταγογραφική συμπεριφορά του κάθε γιατρού, προκειμένου να μπορεί να γίνει πιο εύκολα ο έλεγχός της. Σημειώνεται ότι ήδη ισχύει η υποχρεωτική συσχέτιση διαγνώσεων και εξετάσεων στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ειδικότερα, στις οδηγίες χρήσης που εξέδωσε η ΗΔΙΚΑ (Ηλε κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.) αναφέρεται ότι στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, κατά την καταχώριση συνταγής από τον γιατρό, είναι υποχρεωτικό η συσχέτιση κάθε φαρμάκου που γράφεται στη συνταγή με τουλάχιστον μία από τις ICD 10 διαγνώσεις που έχουν προστεθεί σε αυτή. Για να μπορεί να γίνει αυτό, για κάθε φάρμακο αντιστοιχεί πλέον μέσα στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ένα καινούργιο πεδίο Διαγνώσεις προς συμπλήρωση. Κάθε φάρμακο μπορεί να συσχετιστεί με μία ή περισσότερες ICD 10 διαγνώσεις. Σε περίπτωση που δεν γίνει η συσχέτιση φαρμάκου με ICD 10 διάγνωση, θα εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα και η συνταγή δεν θα εκδίδεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν στη συνταγή χρησιμοποιηθούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, θα συμπληρώνεται αυτόματα η κατάλληλη διάγνωση με την επιλογή φαρμάκου.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22/06/2017