Έξι προαπαιτούμενα για σταθερότητα στη ροή πληρωμών, είσπραξη clawback, προώθηση γενοσήμων, αλλά και εισαγωγή ΗΤΑ και απελευθέρωση ΜΗΣΥΦΑ στην αγορά εκτός νοσοκομείων

Έξι προαπαιτούμενα και επιπλέον 17 σημεία, προβλέπει το συμπληρωματικό μνημόνιο για τον έλεγχο της δαπάνης στην υγεία, με τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά να αφορούν το φάρμακο.

Κεντρικό σημείο αναδεικνύεται το clawback σε ότι αφορά την είσπραξη αλλά και τη μείωσή του, η σταθερότητα πληρωμών από τους κρατικούς φορείς προς τους προμηθευτές, οι συμψηφισμοί όπου είναι δυνατοί, καθώς και οι κεντρικές προμήθειες. Σταθερά βέβαια παραμένει το μέτρο της μείωσης ανά εξάμηνο των τιμών των φαρμάκων με την έκδοση σχετικών Δελτίων Τιμών Φαρμάκων.

Στόχος τώρα είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαπραγματεύσεις ως τις 15 Μαΐου, ημερομηνία όπου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κίνα, ώστε να “κλείσει” η αξιολόγηση στο Eurogroup της 22 Μαΐου.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο τα 5 προαπαιτούμενα για την υγεία περιλαμβάνουν:
1. Σταθερές πληρωμές του ΕΟΠΥΥ μέσω σταθερών μεταβιβάσεων από το ΙΚΑ αλλά και διασφάλιση σταθερών πληρωμών στους προμηθευτές των νοσοκομείων.
2. Έλεγχο των κλινικών για το 2013, για τη διευθέτηση οποιουδήποτε ποσού υπό αμφισβήτηση, με στόχο τον προσδιορισμό του clawback και τον συμψηφισμό των clawback 2013-2015 με καθυστερήσεις πληρωμής, κατά 50% ως τον Ιούνιο και το υπόλοιπο ως τον Οκτώβριο του 2017.
3. Υιοθέτηση του νόμου για τις κεντρικές προμήθειες στον τομέα της υγείας
4. Δημοσίευση ενημερωμένου Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με μειώσεις τιμών, καθώς και ενημέρωση και δημοσίευση Θετικής και Αρνητικής λίστας τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.
5. Περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της διείσδυσης των γενοσήμων, μεταξύ των οποίων κίνητρα κέρδους στους φαρμακοποιούς, ώστε να ενθαρρυνθεί η πώληση γενοσήμων.

6. Απελευθέρωση ΜΗΣΥΦΑ

Αναλυτικά, το συμπληρωματικό μνημόνιο έχει ως εξής:
Συμπληρωματικές ενέργειες του ΜΣ:
1. (Προαπαιτούμενο) Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να διασφαλίσει ότι οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την Οδηγία περί καθυστερήσεων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και δικλείδων ασφαλείας για τη διασφάλιση της μεταφοράς των υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταφορές μετρητών και δαπανών) στον ΕΟΠΥΥ κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουργίες που μετρούνται βάσει του Κεντρικού Δείκτη Προόδου (KPI) και θα παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στα θεσμικά όργανα για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του LPD. Η κυβέρνηση θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι πληρωμές προς προμηθευτές σε δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία που προκύπτουν από συμβάσεις μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2016 συμμορφώνονται με τον νόμο 4152/2013 και θα αποφύγουν να λάβουν μέτρα επείγοντος που δεν είναι σύμφωνα με αυτό.

Διαρθρωτικά μέτρα για τη συγκράτηση των δαπανών τα οποία θα:
2. Αντιμετωπίζουν και εξαλείφουν το ήμισυ (125 εκατ.) της πρόσφατης υπέρβασης των “άλλων στοιχείων” στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για “άλλες παροχές ασθενείας” έως το 2017 και τα υπόλοιπα μισά 9.125 εκατ. ευρώ) έως το 2019
3. Εξασφαλίζουν ότι το 2017 το εκτιμώμενο χάσμα ανάμεσα στις δαπάνες και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια clawback (δηλαδή το ποσό που επιστράφηκε για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα διαγνωστικά και τις ιδιωτικές κλινικές) για το 2017 μειώνεται τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
4. Για το σκοπό αυτό και ως προαπαιτούμενο, θα υιοθετήσουν, μεταξύ άλλων διαρθρωτικών μέτρων, τον περιορισμό των υπερβολικών δαπανών σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, με έναν κλειστό προϋπολογισμό (ανώτατο όριο clawback) στην κατηγορία “άλλες παροχές ασθενείας (Μετρητά και είδος) “.
5. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, θα λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα, για να εξασφαλίσουν ότι το εκτιμώμενο χάσμα μεταξύ των δαπανών για το 2018 και τα πλαφόν του clawback θα μειωθούν κατά τουλάχιστον 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
6. Εφαρμογή νέου συστήματος ηλεκτρονικών παραπομπών (e-referrals) στη δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα χρησιμοποιηθούν από τους οικογενειακούς γιατρούς για να εγκρίνουν τις παραπομπές σε παρόχους του ιδιωτικού τομέα (αρχικό σχέδιο Ιούνιος 2017, εφαρμογή του συστήματος μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, χρήση συστήματος για την προέγκριση – παραπομπή (Οκτώβριος 2017)
7. Να εκπονήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2017 κατευθυντήριες γραμμές για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις επιλογές περίθαλψης που έχουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές και οικονομικές συνέπειες των για να τροφοδοτήσουν το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
8. Να παρακολουθεί στενά και να εφαρμόζει πλήρως την καθολική κάλυψη περίθαλψης και να ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και να προχωρήσει στη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι αρχές θα υιοθετήσουν όλη την απαραίτητη νομοθεσία μέχρι το Μάιο του 2017. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, εισάγοντας υποχρεωτική εγγραφή ασθενούς σε έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα ενεργεί ως υπεύθυνος για την παραπομπή σε ειδικούς. Θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως την 1η Ιανουαρίου 2018.

Εκτέλεση clawback και τακτικού ελέγχου
9. (Προαπαιτούμενο) Οι αρχές θα κάνουν χρήση των τελικών αποτελεσμάτων από τον έλεγχο ιδιωτικών κλινικών των υποβολών του 2013, για να προχωρήσουν στη διευθέτηση οποιουδήποτε υπό αμφισβήτηση ποσού.
10. Ο ΕΟΠΥΥ θα αντισταθμίσει τα εκκρεμή ποσά clawback για παρελθούσες περιόδους (2013-2015) με συσσωρευμένες καθυστερήσεις (50% μέχρι τον Ιούνιο του 2017 και 50% μέχρι τον Οκτώβριο του 2017).

Χρηματοοικονομική διαχείριση και αποτελεσματικότητα του κόστους των νοσοκομείων
11. Υιοθέτηση του νόμου για τις κεντρικές προμήθειες στον τομέα της υγείας (προαπαιτούμενο)
– Οι αρχές θα λάβουν επίσης συγκεκριμένα μέτρα έως το Δεκέμβριο του 2017 (και τον Δεκέμβριο του 2018) για την αύξηση του ποσοστού των κεντρικών προμηθειών στο 30% (και στο 60%) των συνολικών δαπανών νοσοκομείων και
– Αύξηση στο μερίδιο των κεντρικών προμηθειών από νοσοκομεία στα off patent και γενόσημα με δραστική ουσία στο μισό και στα 2/3 του συνόλου.
12. Παρακολούθηση της αδικαιολόγητης πρόσβασης στην επείγουσα περίθαλψη και, εάν χρειαστεί, εισαγωγή μέτρων για τον έλεγχο και την αποθάρρυνση της αδικαιολόγητης πρόσβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παροχή επείγουσας περίθαλψης.
13. Μείωση των χρόνων αναμονής (μέχρι τον Ιούνιο του 2018).
14. Μέχρι τον Ιούνιο του 2017 να εκπονήσει ένα σχέδιο υιοθέτησης της μεθόδου κοστολόγησης DRG ή άλλης διεθνούς τυποποιημένης δραστηριότητας σε όλα τα νοσοκομεία και να καταγράψει την πρόοδο προς την υλοποίηση.

Μείωση των φαρμακευτικών δαπανών μέσω διείσδυσης των γενοσήμων και μείωσης των τιμών
15. (προαπαιτούμενο) Δημοσίευση ενημερωμένου Δελτίο Τιμών για τη μείωση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων. Ενημέρωση και δημοσίευση τουλάχιστον κάθε 6 μήνες στους Θετικούς και τους Αρνητικούς Καταλόγους.
– Σημείωση 1 : Σύμφωνα με το TMU, η δημοσίευση του δελτίου τιμών Νοεμβρίου θα συμβάλει στη συγκράτηση των υπερβολικών δαπανών για φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και στον ευρύτερο στόχο μείωσης των τιμών των φαρμάκων
– Σημείωση 2: Δελτίο τιμών = αναφέρεται στην τελική έκδοση μετά από διορθώσεις και αναθεωρήσεις που έχουν υποβληθεί σε τιμολόγηση και αναπροσαρμογή με προδιαγραφές των 3 χωρών που χρησιμοποιήθηκαν για αναφορά στην πηγή των πληροφοριών, την τιμή του προηγούμενου έτους, την αντίστοιχη τιμή σε τιμή ημερήσιας δόσης (DDD), την τιμή αποζημίωσης/ τιμολόγησης αναφοράς του τρέχοντος και του προηγούμενου έτους, ATC 4 (ή ATC5), δεδομένα για την ταυτοποίηση των προϊόντων, μοναδικό κωδικό που θα επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών με προηγούμενα δελτία τιμών και να παρατηρούνται οι τάσεις τιμών.
16. (προαπαιτούμενο) Θα υιοθετήσουν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της διείσδυσης των γενοσήμων, μεταξύ των οποίων η βελτίωση της δομής παροχής κινήτρων των φαρμακοποιών, συμπεριλαμβανομένης της δομής κερδών, ώστε να ενθαρρυνθεί η πώληση γενοσήμων φαρμάκων.
– Σημείωση: Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εκτός διπλώματος ευρεσιτεχνίας off patent
– Αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων στο 40% μέχρι το Δεκέμβριο του 2017, για να φτάσει το 60% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018.
17. Για περαιτέρω μείωση των τιμών, θα κάνουν χρήση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάπτυξη συμφωνιών όγκου – τιμών και επιμερισμού κινδύνου, όπως οι Manage Entry Agreements (ΜΕΑ), ειδικά για καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρμακα, και θα υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο.
– Για την απόφαση εάν θα εισαχθούν ή όχι νέα καινοτόμα φάρμακα στον θετικό κατάλογο και στα δημόσια νοσοκομεία, εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην Οδηγία 89/105 της ΕΕ, θα ληφθεί υπόψη η διεθνής βέλτιστη πρακτική, π.χ. Τα καινοτόμα φάρμακα δεν μπορούν να προστεθούν στον θετικό κατάλογο εκτός εάν έχουν εισαχθεί στο παρελθόν στη Γαλλία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία.
18. Θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας (HTA) για να αξιολογήσει ποια προϊόντα θα επιστραφούν και υπό ποιους όρους και συμφωνίες, σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία για τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ μέχρι το Δεκέμβριο του 2017
19. Ως ενδιάμεσο βήμα, θα συσταθεί μια επιτροπή HTA (Απρίλιος 2017). Η επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση όλων των καινοτόμων φαρμάκων που εισήχθησαν στον Θετικό κατάλογο από τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο την εξάλειψη εκείνων που δεν θεωρούνται οικονομικά αποδοτικά, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (έως τον Απρίλιο του 2017)

Τεχνικές Ενέργειες:
20. Σύμφωνα με το Tεχνικό Μνημόνιο Κατανόησης, έχει τεθεί ένα πακέτο ενδεδειγμένων μέτρων φιλικών προς την ανάπτυξη και, μεταξύ των μέτρων για τις δαπάνες, θα πρέπει να θεσπιστεί νομοθεσία για τη μείωση των συμμετοχών στις δαπάνες για την υγεία (κόστος 0,6% του ΑΕΠ).
21. Σε συμφωνία με την εργαλειοθήκη ΙΙΙ του ΟΟΣΑ, η Κυβέρνηση θα εγκρίνει νομοθεσία για την απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ (προαπαιτούμενο). Με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση των μέσων τιμών φαρμακείου, η νομοθεσία θα εφαρμόσει την απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ χωρίς περιορισμούς τιμών – ανεξάρτητα από το σημείο πώλησης – εκτός από τις αγορές από τα δημόσια νοσοκομεία.
22. Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τη διαφήμιση των OTC φαρμάκων
23. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση θα αντικαταστήσει την προηγούμενη έγκριση επιστημονικών εκδηλώσεων που οργανώνονται ή χρηματοδοτούνται από φαρμακευτικές εταιρείες με κοινοποίηση και εισαγωγή στη νομοθεσία ενός εκ των υστέρων μηχανισμού που θα συνοδεύει την υποχρέωση κοινοποίησης.

Healthmag 03/05/2017