Μέση λύση για off patent και γενόσημα

Σε μια μέση λύση κατέληξαν τελικά το υπουργείο Υγείας και οι θεσμοί σχετικά με την τιμολόγηση των φορμάκων, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο. Ειδικότερα, αν και το αρχικό προαπαιτούμενο (milestone 4l) για την επίτευξη συμφωνίας ήταν n κατάργηση της προστασίας των off patent και νενοσήμων φαρμάκων, σύμφωνα με την οποία η τιμή των πρώτων δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τα 12 ευρώ σησκευα σία και η τιμή των δεύτερων δεν μοσρεί να μειωθεί κάτω από 7,8 ευρώ ανά σησκευασία, τελικά η διαπραγμάτευση κατέληξε στη σταδιακή απομείωση του εν λόγω μηχανισμού προστασίας ( κόφτη ) μέσα στην περίοδο των επόμενων δύο ετών, δηλαδή των επόμενων τεσσάρων δελτίων τιμών. Πιο συγκεκριμένα, στο δελτίο τιμών του πρώτου εξαμήνου του 2016 το όριο προστασίας θα είναι 9 ευρώ νια τα off patent και 5,5 ευρώ για τα γενόσημα. Στο δελτίο τιμών του δεύτερου εξαμήνου του 2016 το όριο προστασίας θα είναι 7 ευρώ για τα off patent και 4 ευρώ για τα γενόσημα. Στο δελτίο τι μών του πρώτου εξαμήνου του 2017 το όριο προστασίας θα είναι 4,5 ευρώ για τα off patent και 3 ευ ρώ για τα γενόσημα. Στο δελτίο τιμών του δεύτερου εξαμήνου του 2017 το όριο προστασίας θα είναι 1 ευρώ νια off patent και γενόσημα. Τα παραπάνω θα ρυθμίζονται με Υπουργική Απόφοση που θα εκδοθεί άμεσα. Παράλληλα, οι δανειστές έθεσαν στη διαπραγμάτευση την καθιέρωση μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) στην ενδσνοσσκομει ακή φο ρμ ακε υτική δαπάνη. Συμφωνήθηκε τελικά το ύψος της δαπάνης πάνω από την οποία θα υπάρχει claw back να είναι 570 εκατ. ευρώ για το έτος 2016,550 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και 530 εκατ. ευρώ για το έτος 2018. Η αρχική απαίτηση των δανειστών ήταν αφενός η άμεση και άπαξ κατάργηση της προστασίας των off patent και γενοσήμων, χωρίς δηλαδή σταδιακά απομείωση και αφετέραυ το ϋψος της ενδο νοσσκομειακής φορμακευτικής δαπάνης πάνω από το οποίο θα απαιτείται claw back να οριστεί στα 500 εκατ. ευρώ.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 18/11/2015