Και της κλειστής νοσοκομειακής φαρμα κευτικής δαπάνης – Οι αυξήσεις (αρκετές δεκάδες εκατ.) θα περι λαμβάνονται στο κείμε νο συμφωνίας.

Οι κ. Ξανθός και Πολάκης δεσμεύθηκαν ότι θα καταθέσουν πριν από το τέλος του έτους στη Βουλή νομοσχέδιο για το σύστημα προμηθειών.

Την έγκριση των θεσμών για αύξηση το 2017 του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, όπως διαγνωστι κές εργαστηριακές εξετάσεις, νοσηλεία κ.ά., καθώς και του κλειστού προϋπολογισμού για την νοσοκο μειακή φαρμακευτική δαπάνη, έλαβαν το βράδυ της Κυριακής ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Π. Πολάκης, σε συνάντηση που είχαν με τους εκπροσώπους των δανει στών. Τα ακριβή ποσά των αυξή σεων (που εκτιμώνται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια) θα περι λαμβάνονται στο τελικό κείμενο συμφωνίας του υπουργείου Υγείας με τους εκπροσώπους των δανει στών που συντάσσεται και θα είναι έτοιμο πριν από την απο χώρησή τους από τη χώρα. Στο κείμενο συμφωνίας θα αναγράφονται με ακρίβεια τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα υλοποί ησης αυτών που θα λάβει το υπουργείο για τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών με ιδιαί τερη έμφαση στο φάρμακο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξωνο σοκομειακή φαρμακευτικό δαπάνη ο προϋπολογισμός παραμένει αμε τάβλητος στο 1,945 δισ. ευρώ έως και το 2018, και όποια υπέρβαση θα κουρεύεται μέσω του claw back (μηχανισμός αυτόματης επι στροφής της υπέρβασης).

Το υπ. Υγείας έχει δεσμευθεί να λάβει μέτρα για τη μείωση του claw back κατά τουλάχιστον 30% ετη σίως το 2017 (σε σχέση με εφέτος) και 30% το 2018 (σε σχέση με το 2017). Μεταξύ των μέτρων είναι η εφαρμογή και νέων κανόνων συνταγογράφησης φαρμάκων, η ενσωμάτωση πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγο γράφησης, ο ορισμός κλειστών προϋπολογισμών ανά Θεραπευτικό κατηγορία φαρμάκων και ανά πε ριφέρεια, και η Θέσπιση ενός πιο σφιχτού πλαισίου για την εισα γωγή καινοτόμων φαρμάκων στη Θετική λίστα συνταγογράφησης μέσω συστήματος αξιολόγησης υγείας (HealthTechnology Asses sment HTA). Η ελληνική πλευρά δεσμεύθηκε να θεσμοθετήσει κί νητρα για την αύξηση της διείσ δυσης των γενοσήμων, που δεν ξεπερνά το 25% της αγοράς. Στα μέτρα που προτείνει το υπουργείο είναι να μην πληρώνουν οι ασφα λισμένοι διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και ασφαλιστικής τιμής του φαρμάκου, όταν επιλέγουν γενό σημο, ακόμα κι αν αυτό έχει υψη λότερη της ασφαλιστικής τιμή. Προμήθειες νοσοκομείων Οι δανειστές επέμειναν στην υποχρέωση της ελληνικής πλευ ράς για κεντρικές προμήθειες των νοσοκομείων. Οι δύο υπουρ γοί δεσμεύθηκαν ότι θα κατα θέσουν πριν από το τέλος του έτους προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο για το νέο σύστημα προμηθειών, που μεταξύ άλλων θα προβλέπει την κωδικοποίηση όλων των προϊόντων και υπηρε σιών, τον καθορισμό αποδεκτού εύρους τιμής για την αγορά κάθε προϊόντος και τη σύσταση μιας νέας αρχής προμηθειών υγείας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22/11/2016