Επίθεση και στους φαρμακοποιούς για τις ελλείψεις φαρμάκων

Αποφασισμένος να προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων (ΠΣΦ). Όπως κατήγγειλαν χθες οι εκπρόσωποι του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, με “αιφνιδιαστική” απόφαση του υπουργού Υγείας μειώνεται στις δέκα ημέρες ο χρόνος διάθεσης των αποθεμάτων από τις φαρμακαποθήκες, ενόψει της εφαρμογής της γενικής ανατιμολόγησης των φαρμάκων. Η σχετική υπουργική από φαση κάνει λόγο για 20 ημέρες. Στην πραγμα τικότητα όμως είναι 17, μείον οι αργίες των γιορτών, απομένουν ουσιαστικά δέκα. Σ” αυτό το διάστημα οι φαρμακαποθήκες θα πρέπει να δια θέσουν το απόθεμα των φαρμάκων που διαθέτουν και το οποίο έχουν αγοράσει σε τιμές υψηλότερες από εκείνες που διαμορφώθηκαν με το νέο δελτίο, με αποτέλεσμα να υποστούν σημαντική οι κονομική ζημία. Αντίθετα, τα φαρμακεία δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα να διαθέσουν το απόθεμά τους σε 45 ημέ ρες”, τόνισε ο γραμματέας του συλλόγου Θεόδωρος Σκυλακάκης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ένα φάρμακο, η λιανική τιμή του οποίου είναι 100 ευ ρώ, οι φαρμακαποθήκες το αγοράζουν με 95,5 ευρώ και καλούνται τώρα να το διαθέσουν 92 ευρώ. Το ίδιο σκεύασμα τα φαρμακεία το αγοράζουν 100 ευρώ και το πωλούν 124. Η πρόεδρος του συλλόγου Ειρήνη Μαρκάκη μίλησε για “στρέβλωση της αγοράς και.χειραγώγησή της” και έκανε λόγο για παντελή απουσία διαλόγου με την πολιτεία. “Αδυνατούμε να κατανοή σουμε τη συμπεριφορά της παρούσης ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, η οποία επί δύο και πλέον μήνες δεν έχει κα τορθώσει να βρει τον χρόνο να συναν τηθεί με τον ΠΣΦ, που εκπροσωπεί εκατό φαρμακαποθήκες με 1.700 εργαζόμενους και καλύπτει το 55% της αγοράς φαρ μάκου”, τόνισε η κ. Μαρκάκη. Αναφερόμενη στην απόφαση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, που επιτρέπει στους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών να ιδρύουν αλυσίδα φαρ μακείων, ενώ εξαιρεί τις φαρμακαπο θήκες από τη δυνατότητα αυτή, μίλησε για υπουργικές αποφάσεις που “κατά φωρα καταστρατηγούν και παραβιάζουν τον υγιή ανταγωνισμό”.

ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Όσον αφορά τις ελλείψεις φαρμάκων, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι τις δημιουργεί η παρατεταμένη αβεβαιότητα της αγο ράς, λόγω της αδυναμίας της διοίκησης να εκδώσει ένα σωστό δελτίο τιμών επί τρεις μήνες, οι συνεχώς μειούμενες πο σότητες που πωλούν οι πολυεθνικές στην Ελλάδα, οι οποίες αφορούν συγ κεκριμένα προϊόντα, και οι ανεξέλεγκτες και παράνομες εξαγωγές, που πραγμα τοποιεί μέρος των φαρμακείων και για τις οποίες παραδόξως σιωπούν ο ΠΦΣ, ο ΣΦΕΕ και η πολιτεία. Απαντώντας στις παραπάνω καταγ γελίες, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) τόνισε ότι “η φαρμα κευτική αγορά βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω των ελλείψεων και παρ’ όλα αυτά οι εκπρόσωποι των φαρμακαπο θηκαρίων κοντόφθαλμα βάλλουν κατά των φαρμακείων”. Ο ΠΦΣ ανέφερε ακό μη: “Όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Σκυλακάκη, η αλήθεια είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων τους το στοκ τους ανακυκλώνεται κάθε 20 μέρες. Είναι επίσης γνωστό ότι οι φαρμακευ τικές εταιρείες τιμολογούν με τις νέες μειωμένες τιμές με την έκδοση του δελ τίου τιμών. Συνεπώς από την πρώτη ημέρα οι φαρμακαποθήκες αγοράζουν με τις μειωμένες τιμές, πουλώντας όμως με τις παλιές υψηλές προς τα φαρμακεία. Την ίδια ώρα που τα φαρμακεία αγωνί ζονται με μικρές ποσότητες να μειώσουν το στοκ τους. Επομένως οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών οδηγεί σε κερδοφορία σε βάρος των φαρμακείων”. Αναφορικά με τις ελλείψεις, ο ΠΦΣ ξεκαθαρίζει ότι “για αυτές ευθύνονται ο μη ικανός εφοδιασμός της αγοράς από τις εταιρείες, αλλά κυρίως οι πα ράλληλες εξαγωγές, οι οποίες αυξάνονται όσο μειώνονται οι τιμές φαρμάκων στην Ελλάδα. Η δε αναφορά σε εμπλοκή κά ποιων φαρμακείων στις παράλληλες εξαγωγές αποτελεί παρεπόμενο της προ σπάθειας αύξησης των ποσοτήτων προς εξαγωγή των αποθηκών που βγάζουν στην αγορά υπαλλήλους τους και αγο ράζουν τοις μετρητοίς φαρμακευτικά σκευάσματα. Αυτό αποδεικνύει και την κερδοφορία των φαρμακαποθηκών, σε μια περίοδο που οι υπόλοιποι πάροχοι στενάζουν και ο ελληνικός λαός δεν έχει φάρμακα”.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 17/12/2015