Φαρμακοβιομήχανοι: διαπραγμάτευση φιάσκο

Σε συνολικό αναβρασμό βρίσκεται ο κλάδος του φαρμάκου μετά και την ολοκληρωση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και την οριστικοποίηση των όρων της επόμενης ανατιμολόγησης φαρμάκων στις αρχές της επόμενης χρονιάς, αλλά και την επιβολή clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα. Μάλιστα, σ υπουργός Υγείας Αν δρέας Ξανθός παραδέχτηκε χθες σε εκδήλωση τσ αδιέξοδο που υπάρχει πλέον στο χώρο του φορμάκου από την πολιτική των θεσμών. Ο υπουργός στην ομιλία του έκανε λόγο για πιέσεις των δα νειστών, για ανεξέλεγκτη μεί ωση των τιμών στα off patent φάρμακα και τα γενόσημα, χω ρίς αυτό να έχει οδηγήσει σε μείωση σηνταγών ή σε αύξηση του όγκου των γενοσήμων. Αν τιθέτως, επιβάρυνε οικονομικά τους ασθενείς και δημιούργη σε συνθήκες υγειονομικής φτώ χειας, όπου οικονομικά αδύνα μοι άνθρωποι αποκλείονται από τις απαραίτητες υπηρεσίες φορ μακευτικής κάλυψης. Παράλληλα σ υπουργός ανέ φερε ότι η κυβέρνηση θα στη ρίξει την ελληνική φαρμακο βιομηχανία και ότι ήδη έχει συγ κροτηθεί μία επιτροπή για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότη τας της ελληνικής φαρμακο βιομηχανίας και τη διείσδυσή της στις ξένες αγορές. Από την πλευρά τους οι Ελ ληνες φαρμακοβιομήχανοι μι λάνε για διαπραγμάτευση ανά μεσα στην κυβέρνηση και τους θεσμους που κατέληξε σε φιά σκο, καθώς η κυβέρνηση απο δέχτηκε πλήρως την παλαιά απαίτηση των δανειστών. Οπως εκτιμά η διοίκηση της Πανελ λήνιας Ενωσης Φαρμακοβιο μηχανίας, η απαίτηση των δα νειστών για την κατάργηση του κόφτη στις μειώσεις τιμών σε σκευάσματα κάτω από τα 7,8 ευρώ, στην ηραξη θα σημάνει την προφανή αδυναμία παρα γωγής τους. Αυτά θα αντικατα σταθούν από εισαγόμενα φάρ μακα τα οποία στοιχίζουν από 20 έως 50 ευρώ. Επιπλέον, οδη γεί σε διάλυση την ελληνική φορμακοβιομηχανία, που απο τελεί έναν από τους ελάχιστους υγιείς πυλώνες ανάπτυξης και απασχόλησης της χώρας μας. Η ΠΕΦ καλεί τον πρωθυ πουργό, την πολιτική ηγεσία της χώρας και τα μέλη του Κοι νοβουλίου να ανατρέψουν τους παράλογους σχεδιασμούς των δανειστών και να κρατήσουν στη ζωή έναν κλάδο που παρά γει προστιθέμενες αξίες, ανά πτυξη και απασχόληση. Την ίδια στιγμή ο ΣΦΕΕ έχει συγκαλέσει έκτακτο δ.σ. την Πα ρασκευή το πρωί για να εκτι μήσει τη σηνολική κατάσταση, καθώς το σύνολο των μελών του αντιμετωπίζει πλέον σημαντι κές προκλήσεις είτε είναι Ελληνες βιομήχανοι είτε πολυε θνικές. Μάλιστα, εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για ένα δρα ματικό κλίμα το οποίο διαμορ φώνεται παρά τις αρχικές κα θησηχαστικές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης και ότι δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν κανένα προγραμματισμό για την επόμενη χρσνίά.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 19/11/2015