Ούτε ένα ούτε δυο αλλά 577 συστάσεις για την αγορά περιλαμβάνει η νέα εργαλειοθήκη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Πρόκειται για τους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου, των κατασκευών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του χονδρεμπορίου, της μεταποίησης των χημικών προϊόντων, των φαρμακευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η άρση των εμποδίων αυτών μπορεί να αποφέρει ως όφελος για την ελληνική οικονομία έως και 414 εκατ. ευρώ. Οι έξι κλάδοι που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της τρίτης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, η οποία θα παραδοθεί επισήμως σήμερα το μεσημέρι στην ελληνική κυβέρνηση από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ριντάρο Ταμάκι, αντιστοιχούν στο 11,2% του ελληνικού ΑΕΠ και στο 16,7% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις κυριότερες συστάσεις του ΟΟΣΑ προς την ελληνική κυβέρνηση προβλέπονται μεταξύ άλλων: Για το χονδρεμπόριο: η κατάργηση του περιορισμού ύπαρξης μόνο μιας κεντρικής χονδρεμπορικής αγοράς νωπών αγαθών (φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και ψαριών) ανά περιφέρεια, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα πέρα από τις κρατικές κεντρικές αγορές να ιδρύουν οι χονδρέμποροι, ενδεχομένως και σε συνεργασία με άλλους παράγοντες της αγοράς, ιδιωτικές χονδρεμπορικές αγορές. Για τα φαρμακευτικά προϊόντα η επικαι ροποίηση του υπό διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τη διαφήμιση των Μη Συντα γογραφούμενων Φαρμάκων και η εισαγωγή ενός κανόνα της μέγιστης μείωσης τιμής για τα ΜΥΣΗΦΑ που να εφαρμόζεται μόνο όταν η αναθεωρημένη τιμή του γενοσήμου είναι κάτω από αυτή του φαρμάκου αναφοράς (εκτός πατέντας). Για τη μεταποίηση χημικών προϊόντων, προτείνει να επιτραπεί σε επίπεδο χονδρεμπορίου η χύμα πώληση απορρυπαντικών. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο προβλέπει τη θέσπιση ενιαίου ορισμού του καταναλωτή και προμηθευτή καθώς σήμερα υπάρχουν πολλοί και αντιφατικοί μεταξύ τους ορισμοί, με συνέπεια τη δημιουργία σύγχυσης και την πρόκληση νομικής αβεβαιότητας καθώς και τη διευκρίνιση των ορισμών και διαφοροποίηση μεταξύ νομικών και εμπορικών εγγυήσεων και την παρακολούθηση και αναθεώρηση εντός δύο ετών των μηχανισμών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών. Για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: αλλαγή των κριτηρίων βάσει των οποίων επιλέγονται οι εφημερίδες στις οποίες μπορεί να κάνει δημοσιεύσεις το Δημόσιο (προκηρύξεις, διαγωνισμούς κ.λπ.). Επίσης η κατάργηση του κριτηρίου σύμφωνα με το οποίο μια ημερήσια εφημερίδα για να έχει δημοσιεύσεις του Δημοσίου πρέπει να κυκλοφορεί τουλάχιστον 2 χρόνια και μια εβδομαδιαία τουλάχιστον 3 χρόνια και να τεθεί ένα νέο όριο από 6 έως 12 μήνες. Αλλά και η απαλοιφή από τη νομοθεσία της υποχρέωσης διανομής του Τύπου μέσω των πρακτορείων Τύπου. Αναφορικά με τις κατασκευές, ο ΟΟΣΑ προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής φυσικών προσώπων και εταιρειών στους δημόσιους διαγωνισμούς ανεξαρτήτως της κατηγοριο ποίησής τους σε τάξεις στα μητρώα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής και να επιτραπεί η ταυτόχρονη δυνατότητα εγγραφής φυσικών προσώπων και εταιρειών σε μητρώα μελετητών και κατασκευαστών.

ΤΑ ΝΕΑ 07/11/2016