Στα περίπου 26 δισ. ευ ρω ανέρχεται το σύνολο των κοινοτικών και εθνικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014 2020 που θα κληθούν να ξαναφέρουν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Πρόκειται για πόρους που έχει επιτακτική ανάγκη η χώρα, καθώς έως αυτή τη στιγμή το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί τη μοναδική βέβαιη οδό για την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων.

Η ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει σταδιακά, με τις πρωτες προσκλήσεις προδημοσιεύσεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του ΟΑΕΔ, ενώ στο επόμενο διάστημα οι προκηρύξεις αναμένεται να πυκνώσουν. Εν αναμονή των νέων προκηρύξεων, σήμερα η Ν , με 25 ερωτήσεις απαντήσεις, επιχειρεί να ρίξει φως στις βασικότερες πτυχές του προγράμματος. θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επαρκής ενημέρωση για τους όρους υλοποίησης και τις κατευθύνσεις του νέου ΕΣΠΑ αποτελεί κρίσιμη παράμετρο όχι μόνο για την απορρόφηση των ιιόρωντου προγράμματος, αλλά και για την ουσιαστική συμβολή του στην αναπτυξιακή προσπάθεια, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

1. Πόσοι είναι οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ

Οι κοινοτικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται στα σχεδόν 21 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και περίπου 5 δισ. ευρώ τα οποία θα είναι η ελληνική συνδρομή. Δηλαδή, οι εκτιμώμενοι πόροι, κοινοτικοί και εθνικοί, υπολογίζεται να ανέλθουν στα 26 δισ. ευρώ.

2. Ποια ευρωπαϊκά ταμεία συνεισφέρουν στο νέο ΕΣΠΑ

Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τα αποκαλούμενα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επεν διιιικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Εξ αυτών, στο τρέχον πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EULA), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΙΤΑΑ). το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). το Πρόγραμμα Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ), το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

3. Πώς είναι δομημένο το νέο ΕΣΠΑ

Το νέο ΕΣΠΑ είναι δομημένο σε έξι επιχειρησιακά και σε 13 περιφερειακά προγράμματα, δηλαδή όσα και οι περιφέρειες της χώρας.

4. Πώς θα υλοποιηθεί το νέο ΕΣΠΑ

Το νέο ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί ανά επιχειρησιακό και περιφερειακό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, θα προκηρύσσονται οι ανάλογες δράσεις από τις διαχειριστικές αρχές. Το κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, έχει συγκεκριμένους στόχους. Τα περιφερειακά προγράμματα έχουν πιο διευρυμένους στόχους, οι οποίοι προήλθαν από την ανάλυση των αναγκών της κάθε περιφέρειας.

5. Σε ποια βάση θα υλοπουιθούν τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ)

Και τα 13 ΠΕΠ είναι δομημένα στη βάση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (Regional Innovation Smart Specialization Strategy R1S3).

6. Τι περιλαμβάνει η RIS3

Η έξυπνη εξειδίκευση περιλαμβάνει ιον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών και των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ιης κάθε περιφέρειας και τη συμφωνία ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος για την αξιοποίηση τους.

7. Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στις χρηματοδοτήσεις

Σια χρηματοδοτικά προγράμμαια ιου ΕΣΠΑ μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα προκειμένου να δημιουργήσουν ειιιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, αγρόιες, δημόσιοι οργανισμοί, έργα υιιοδομών, ερευνηπκά κέντρα, πανεπιστήμια κ.ο.κ.

8. Ποιο είναι το ποσό και ποσοστό χρημαισδότησης στα προγράμμαια του νέου ΕΣΠΑ

Το ποσό και το ποσοστό χρηματο δόιησης δεν είναι σταθερό, αλλά προσδιορίζεται κάθε φορά από τον οδηγό της προκήρυξης.

9. Ποιες είναι οι βασικές παράμετροι καθορισμού του ποσού και W

To νέο ΕΣΠΑ είναι δομημένο σε έξι επιχειρησιακά και σε 13 περιφερειακά προγράμματα, δηλαδή όσες είναι και οι περιφέρειες. του ποσοστού Στις βασικότερες παραμέτρους περιλαμβάνονται το μέγεθος της επιχείρησης, η περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται και το επιχειρησιακό ή περιφερειακό πρόγραμμα που υπάγεται.

10. Ποιο συνήθως είναι το εύρος του ποσοστού επιχορήγησης

Το σύνηθες ποσοστό κυμαίνεται από 30% έως και 50%. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που η επιχορήγηση φτάνει και το 100%, όπως π.χ. για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ.

11. Πέραντου ποσοστού επιχορήγησης, πώς καλύπτεται το υπόλοιπο ποσό ενός επιλέξιμου επενδυτικού προγράμματος

Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ως ιδιωτική συμμετοχή. Η ιδιωττκή συμμετοχή μπορεί να εξασφαλισθεί και από τραπεζικό δανεισμό.

12. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης προκαταβολής

Ναι, υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας εηιχορήγτι σης, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής προερχόμενης από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε ένα εκ των κρα τών μελών της Ε.Ε.

13. Βοηθάει η λήψη προκαταβολής τη ρευστότητα της επιχείρησης

Θεωρητικά ναι, ωστόσο αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει εγγυητική επιστολή, σημαίνει ότι μπορεί να καλυφθεί και από ίδιους πόρους.

14. Ποια είναι η διαδικασία για την υπαγωγή μιας ειηχείρησης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Αρχικά η επιχείρηση θα πρέπει να διαπιστώσει αν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

15. Τι θα πρέπει να κάνει απαραιτήτως μια υπό σύσταση ή υφιστάμενη επιχείρηση προκειμένου να αιτηθεί επιχορήγησης

Να έχει συντάξει οπωσδήποτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

16. Είναι εφικτό να επιχορηγηθούν όλες οι επιχειρήσεις που θα αιτηθούν

Οχι. Ο αριθμός των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων εξαρτάται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος. Αν τα υποβληθέντα αιτήματα ξεπερνούν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, η επιχορήγηση των επιχειρήσεων γίνεται με κριτήρια.

17. Ποια είναι τα κριτήρια αυτά Οι ελεγκτικές αρχές αξιολογούν την αρτιότητα και τη σκοπιμότητα του επενδυτικού προγράμματος Κατανομή κονδυλίων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014 2020 2,79% Αλιεία και θΰλασσα 0,52 δια 24,4 % Ανταγωνισπκότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία 4,56 8η 2,52% Μεταρρύθμιση δημοαίου ιομεο 0,47 δια. 14,11% Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και διό βίου μάθηση 2,63 δια και το βαθμολογούν. Συνεπώς στην περίπιωοη ιιεριορισμένου προϋπολογισμοί), επιχορηγούνται τα επενδυτικά σχέδια με την καλύτερη βαθμολογία, καθώς κάθε πρόγραμμα περιέχει κριτήρια αξιολόγησης.

18. Ποια rivai τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά σιουις οδηγούς ιων προκηρύξεων.

19. Υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υπαχθούν σε κάποιο πρόγραμμα Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικούς στόχους, προϋποθέσεις, δικαιούχους και επιλέξιμες δαπάνες. Ως εκ τούτου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προσαρμόζονται ανάλογα με ιο κάθε πρόγραμμα. Ωσιόσο, ειδικά για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, καιά το πρώτο αίτημα επαλήθευσης που θα υποβληθεί πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον και όλα ια απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν m o ioiaon ιούς, ήιοι: Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ στην οποία να περιλαμβάνεται ο οι επιλέξιμος οι ΚΑΔ ιης επένδυσης. Μη αναγραφή ιου επιλέξιμου ΚΑΔ στη βεβαίωση αυτή, απαιτείται να αιτιολογηθεί. Αντίγραφο καιαστατίΜού σύστασης (για νομικά πρόσωπα).

20. Πώς γίνεται η επαλήθευση των στοιχείων μιας επιχείρησης που 27,79% Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφορος ανάπτυξη . έχει υπαχθεί σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ” Η επαλήθευση πιστοποίηση διακρίνεται σε διοικητική και επιτόπια. Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις υποβολής Αιτημάτων Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Πιστοποίησης με δαπάνες που ανέρχονται κατ’ ανώτατο στο 80% της συνολικά επιχορηγούμενης δαπάνης. Στις διοικητικές επαληθεύσεις το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις είσπραξης, δελτία παροχής υπηρεσιών, εξοφλήσεις, extrait, λογιστικές εγγραφές κλπ.) προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφα. Μαζί με τα παραστατικά, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 86 από to νόμιμο εκπρόσωπο ιης επιχείρησης με ίο γνήσιο ιης υπογραφής για ιο ακριβές αντ .γράφο των παραστατικών εκ του πρω τοτύπου. Επίσης, υποβάλλονται στοιχεία τεκμηρίωσης της προόδου υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, ΜΤο ποσο και το ποσοστό χρηματοδότησης του νίου ΕΙΠΑ δεν είναι σταθερό, αλλα προσδιορίζεται από τον οδηγό της προκήρυξης. οπου είναι εφικτό, οπως φωιογρα φικό υλικό που να αποδεικνύει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται υποχρεωτικά στην ολοκλήρωση του έργου κατ ττερτλαμβάνετ έλεγχο ίου οικονομικού κατ του φυσικού αντικειμένου τοτι έργοτι στο σύνολο του, καθώς κατ επίλυση θεμάτων που προέκυψαν σε ιτιχόν προηγηθείσα ότοικηπκή επαλήθευση.

21. Η ένταξη της επιχείρησης σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή της σε κάποιο από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ Σε ορισμένα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ισχύει ο κανόνας de minimis, που δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να εισπράξετ αθροιστικά σε περίοδο τριών ετών ενίσχυση HOT) θα υπερβαίνετ ιο ποσό των 200.000 ευρώ.

22. Ποιες δυνατότητες δίνει η ρήτρα ευελιξίας

H ρήιρα ευελιξίας δίνει δυνατότηια χρηματοδότησης παρεμβάσεων που ιμιιίπιουνοιο πεδίο ενίσχυσης και των δύο διαρθρωτικών ταμείων, δηλαδή και ιο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρε ιακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ίου Ευρωπαϊκού ΚοινωντκοιΊ Ταμε ίου (ΕΚΤ). Δηλαδή μια επιχείρηση μπορεί να κάνει συνδυασμό προγραμμά ιων και να χρηματοδοτηθεί π.χ. για λειτουργικά έξοδα και ασφαλιστικές εισφορές από to ΕΚΤ και για δαπάνες εξοπλισμού από ιο ΕΤΠΑ.

23. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων στο ΕΣΠΑ έχουν μόνο οι Ελληνες υπήκοοι ή και οι αλλοδαποί Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα στη χώρα και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό κάθε προκήρυξης.

24. Σε ποιους φορείς υποβάλλονται οι προτάσεις

Οι προτάσεις υποβάλλονται στούς φορείς που καθορίζονται κάθε φορά από την εν λόγω προκήρυξη και αναγράφονται στους οδηγούς των προγραμμάτων. Αυτοί μπορεί να είναι οι ενδιάμεσοι φορε ίς διαχείρισης, οι Αναπιυξιπκές Ειαιρείες ιων Περιφερειών κ.ο.κ.

25. Πού μπορεί να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τις αναμενόμενες δράσεις Η βασική πηγή ενημέρωσης για ία προγράμματα ιου νέου ΕΣΠΑ είναι η επίσημη ιστοσελίδα ίου προγράμματος www.espa.gr. Επίσης, πηγές ενημέρωσης αποτελούν οι διαχειριστικές αρχές.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 27/10/2015