Μία σημαντική νίκη, μέσω του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων, πέτυχε η Novotris Hellas και η μητρική φαρμακευτική κατά της επίσης φαρμακευτι κής SANORI AVENTIS ΑΕΒΕ με έδρα την Καλλιθέα. Απαγορεύει την πα ραγωγή και εμπορία των φαρμάκων Rivastigmine Zentiva 4,6 mg 24h και Rivastigmine Zentiva 9,5 mg 24 ώρες, επιτάσσει την άμεση απόσυρ σή τους από την αγορά εντός 5 ημερών και προβλέπει πρόστιμο σε τυχόν μη συμμόρφωση. Η απόφαση υπέρ της Novotris που ήδη δημοσιεύθηκε είναι η υπ. αριθμ. 4828 2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

DEAL NEWS 31/07/2015