Μειώσεις στα γενόσημα για την προστασία του φθηνού και αξιόπιστου φαρμάκου
Ο ΕΟΦ και n Επιτροπή Τιμών του υπουργείου Υγείας ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση του νέου δελτίου τιμών, που αφορά 6.231 κωδικούς. Υπολογίζεται ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι περίπου 3%. Μειώσεις από 14% έως και 16% υπήρξαν για 2.262 κωδικούς. Μειώσεις μεγαλύτερες από 15% υπήρξαν σε 161 κωδικούς και αφορούσαν κυρίως σε προϊόντα πλήρους αίτησης και σε προϊόντα καλώς καθιερωμένης χρήσης. Για τα γενόσημα προϊόντα υπήρξαν μει ώσεις που έφταναν μέχρι και 15%, προκειμένου να προστατευθεί η κυκλοφορία φθηνών και αξιόπιστων φαρμάκων, να στηριχθούν η εγχώρια παραγωγή και οι θέσεις εργασίας, να διευκολυνθεί η διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά και να αποτραπεί το φαινόμενο της υποκατάστασης με νεότερα και ακριβότερα φάρμακα χωρίς ουσιαστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα , επισημαίνει το υπουργείο Υγείας. Παράλληλα αποφεύχθηκαν οι πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά του φαρμάκου με την πρόβλεψη ότι η τιμή των εκτός πατέντας φαρμάκων δεν μπορεί να πέσει κάτω από την τιμή του αντίστοιχου γενοσή μου. Δεδομένου ότι το νέο δελτίο τιμών δημοσιεύθηκε την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, θα ισχύσει για τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας και τα νοσοκομεία από 9 Ιουνίου, για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 26 Ιουνίου και για τα φαρμακεία από 21 Ιουλίου.

ΑΥΓΗ 04/06/2016