Η LAVIPHARM ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση (ιγ) της υπ’ αριθμόν 3 347 12.7.2005 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας, ανακοινώνει τα εξής σε σχέση με θυγατρική της εταιρεία στην Αμερική: Προς ολοσχερή εξόφληση της μη εξυπηρετούμενης δανειακής υποχρέωσης της θυγατρικής εταιρείας στις Η ΠΑ Lavipharm Laboratories, Inc., για το σύνολο της οποί ας είχε παράσχει σχετική εγγύηση η LAVIPHARM Α.Ε , η Lavipharm Laboratories, Inc κατέβαλε στην εταιρεία Waterfall Finance 10, LLC, ειδική διάδοχο της δανείστριας General Electric Finance f k a General Electric Capital Business Asset Funding Corporation, το ποσό των 3.261.109,00 δολαρίων Αμερικής, προϊόν πώλησης ακινήτου της στο New Jersey, 69 Princeton Hightstown Road, East Windsor. To ακίνητο εξασφάλιζε εμπραγμάτως την εν λόγω δανειακή υποχρέωση. Σημειώνεται ότι η ως άνω εγγύηση της LAVIPHARM Α.Ε είναι η μοναδική που είχε δοθεί για δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις της Lavipharm Laboratories, Inc. και, σαν αποτέλεσμα, παύει πλέον να υπάρχει οποιαδήποτε μορφή εγγύησης της μητρικής προς τη θυγατρική αυτή εταιρεία. Στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννεάμηνου 2015, το ύφος της δανειακής υποχρέωσης (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και εξόδων) ανέρχεται σε 3.157.749,47 ευρώ, ήτοι 3.537.626,73 δολάρια Αμερικής, ενώ προς ολοσχερή ε ξόφληση του δανείου καταβλήθηκε ποσό 3.261.109,00 δολαρίων Αμερικής. Η επίδραση της εν λόγω συναλλαγής θα αποτυπωθεί στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2016.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 07/03/2016