Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησής του, προβλέπει την πλήρη καταγραφή των χαπιών που έχουν χορηγηθεί σε κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που ο ασθενής χρειαστεί επιπλέον αγωγή, το σύστημα θα δείχνει αν του φτάνουν τα χάπια από την προηγουμένη συνταγή ή αν χρειάζεται και πόσα παραπάνω για να ολοκληρώσει τη θεραπεία του

Πιο σφιχτή γίνεται η χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού θα καταγράφεται ο αριθμός των χαπιών που έχει ήδη χορηγηθεί σε κάθε ασθενή. Σε πε ρίπτωση που χρειαστεί εκ νέου συνταγογράφηση, το σύστημα θα δείχνει εάν έχει φτάσει ή ξεπεράσει την ποσότητα του φαρμάκου που έχει χορηγήσει ο γιατρός του με προηγούμενη συνταγή.
Παράδειγμα
Για παράδειγμα, ο συμβεβλημέvos γιατρός χορηγεί στον ασφαλισμένο συνταγή, στην οποία αναφέρεται ότι πρέπει να λάβει τρία χάπια για επτά μέρες (σύνολο 21 χάπια). Ο ασθενής πηγαίνει στο φαρμακείο και παίρνει δύο κουτιά του φαρμάκου, τα οποία περιέχουν 15 χάπια το καθένα (σύνολο 30 χάπια). Στην περίπτωση που ο ίδιος ασθενής χρειαστεί εκ νέου την ίδια θεραπεία, δηλαδή άλλα 21 χάπια, θα μπορεί να πάρει από το φαρμα κείο μόνο ένα κουτί με 15 χάπια, άσχετα εάν η συνταγή αναγράφει δύο κουτιά. Το σύστημα ηλεκτρονικής συ νταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ θα έχει ήδη καταγράψει το υπόλοιπο των εννέα χαπιών που προέκυψε από την προηγούμενη θεραπεία και σε αυτό θα προστίθενται τα 15 χάπια του νέου κουτιού (σύνολο 24). Στην περίπτωση που χρειαστεί παλι την ίδια αγωγή, θα υπολογί ζεται υπόλοιπο τριών χαπιών από την προηγούμενη θεραπεία, στην οποία είχαν χορηγηθεί 24, ενώ η συνταγή προέβλεπε 21 χάπια…
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης, ανέφερε στο Εθνος ότι το σύστημα βρίσκεται στην τελική φάση τns υλοποίησης του. Εκτιμάται ότι θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο και δεν θα μπορεί να παρακαμφθεί σε κανένα στάδιο εκτέλεσης μιας συνταγής. Η παραγγελία των επιπλέον ποσοτήτων φαρμάκου θα κόβεται στο φαρμακείο. Στην οθόνη του φαρμακοποιού θα βγαίνει η ένδει ξη ο ασφαλισμένος έχει φτάσει στην ποσότητα του φαρμάκου που του έχει χορηγηθεί. Η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύει στον περιορισμό Tns πο λυφαρμακίας. Ο έλεγχος της ζήτησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, θεωρείται σχεδόν μονόδρομος στον έλεγχο Tns δαπάνης Αν προκύπτουν επιπλέον ποσότητες φαρμάκου η παραγγελιά θα κόβεται στο φαρμακείο για φάρμακα. Στην περίοδο της κρίσης υπήρξαν πολλές οριζόντιες παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα οι τιμές των σκευααμάτων να έχουν φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό έχει προκαλέσει επιπτώσεις, όπως οι επανεξαγωγές φαρμάκων (παραλληλες εξαγωγές) και οι ελλείψεις στην εγχώρια αγορά.

Οι μειώσεις συνεχίζονται και με το νέο δελτίο τιμών σε 6.231 φάρμακα, που αναρτήθηκε την περασμένη Παρασκευή και θα ισχύσει για τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα νοσοκομεία από την Πέμπτη και για τους συνεταιρισμούς και τα φαρμακεία από τις 21 Ιουλίου. Από το υπουργείο Υγείας εκτιμάται ότι η μεσοσταθμική μείωση των τιμών είναι της τάξης του 3%. Σε 2.262 φάρμακα υπάρχουν μειώσεις από 14% έως 16%, ενώ μειώ σεις τιμών πάνω από 15% υπάρχουν σε 161 σκευάσματα.

Δύο φορές ετησίως
Στη διαδικασία της ανατιμολόγησης, η οποία θα επαναλαμβάνεται δύο φορές τον χρόνο, αξιολογήθηκαν συνολικά 9.522 σκευάσματα, σε πολλά από τα οποία δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις τιμών.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 5.822 αντίγραφα(γενόσημα) φάρμακα, στα οποία οι μειώσεις τιμών έφτασαν έως και μέχρι 15%. Η κυβέρνηση επιχειρεί να προστατεύσει μερικώς τις τιμές των εν λόγω φαρ μάκων, τα οποία παράγονται κυρίως στην Ελλάδα.

ΕΘΝΟΣ 06/06/2016