Τον δρόμο για να αποκτήσουν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, με αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ, ακόμα κι αν τα σκευάσματα δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λεγόμενη θετική λίστα , αποκτούν (υπό προϋποθέσειs) οι ασθενείς. Τη διευκόλυνση της διαδικασίας εισαγωγής και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ ακριβών και καινοτόμων θεραπειών που αφορούν νόσους απειλητικές για τη ζωή ή που μπορούν να προ καλέσουν ανήκεστο βλάβη στην υγεία, ανεξάρτητα αν έχουν περάσει ή όχι από το “φίλτρο” της θετικής λίστας , φέρνει εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας. Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης, διασφαλίζεται η φαρμακευτική κάλυψη όλου του φάσματος των σοβαρών ασθενειών, συμπερι λαμβανομένων υποομάδων ασθενών που δεν καλύπτονται από τις κείμενες διατάξεις, και ενεργοποιείται διάταξη που δεν εφαρμοζό ταν έως σήμερα, με σκοπό την καθολική πρό σβαση του πληθυσμού σε αξιόπιστη φαρμακευτική περίθαλψη αναφέρει το υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο που εΕέδωσε ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός προβλέπεται η πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές παθήσεις στις ακριβές θεραπείες, αλλά μόνο κατόπιν εξατομικευμένης κρίσης από την Ειδική Επιτροπή Θετικής Λίστας, βάσει αυστηρών επιστημονικών κριτηρίων. Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, το ιστορικό, οι εργαστηριακές εξετάσεις, τα στοιχεία του παρακλινικού ελέγχου του ασθενούς κ.τ.λ. Οι θεράποντες γιατροί θα μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση και τον φάκελο του ασθενή και ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής διεύθυν σης η οποία δημιουργήθηκε στον ΕΟΠΥΥ, στο excpositivelist eopyy.gov.gr. Οπως διευκρινίζεται, από τη νέα ρύθμιση εξαιρούνται τα φάρμακα που δεν έχουν τιμολογηθεί και δεν κυκλοφορούν ακόμα στην Ελλάδα, για τα οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία των έκτακτων εισαγωγών.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 28/07/2017