Το ποσό των 16 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ε.Ε. στη διάρκεια της διετίας 2016 2017 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020 . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκρινε χθες ένα πρόγραμμα εργασίας για την παραπάνω περίοδο στους εν λόγω τομείς, το οποίο προσφέρει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης. 6 διετία 2016 20t 7 Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας Κονδύλια 16 δισ. ευ ρώ για έ ρευνα και καινοτομία rp ο ποσό ίων 16 δισ. ευρώ θα τ διαθέσει η Ε.Ε. στη διάρκεια της διετίας 2016 2017 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικ(πη.αίσιους τομείς έρευνας και καινοτομίας, μέσω ίου ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζοντας 2020 . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες ένα πρόγραμμα εργασίας για την παραπάνω περίοδο στους εν λόγω τομείς, το οποίο προσφέρει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις πολιτικές προτεραιότητες του πακέτου Γιούνκερ για τις επενδύσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά, στην πολιτική για την ενεργειακή ένωση και την κλιματική αλλαγή, στην εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία. Σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες που παρουσίασε χθες ο επίτροπος Ερευνας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Κάρλος Μοέδα, το νέο πρόγραμμα εργασίας 2016 17 παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, δημόσιων συμβάσεων και άλλων δράσεων, όπως τα βραβεία του προγράμματος Ορίζοντας που καλύπτουν συνολικά περίπου 600 θέματα. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα θα υποστηρίξει μια σειρά διατο μεακών πρωτοβουλιών: τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας (l δια ευρώ), τεχνολογίες και πρότυπα για την αυτόματη οδήγηση (περίπου 100 εκατ. ευρώ), ιο Διαδίκτυο των αντικειμένων (139 εκατ. ευρώ) με επίκεντρο tnv αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης των βιομηχανιών της Ε.Ε.. τη Βιομηχανία 2020 και την Κυκλική οικονομία (670 εκατ. ευρώ), τις Εξυπνες και βιώσιμες πόλεις (232 εκατ. ευρώ) για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στο αστικό περιβάλλον της Ε.Ε. θα διατεθούν τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ για m χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., με στόχο τον εντοπισμό και την αποτροπή της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, 27 εκατ. ευρώ για τις νέες τεχνολογίες με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθώς και 15 εκατ. ευρώ για έρευνα σχετικά με τα αίτια και τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη. Το νέο π ρόγραμ μα εργασίας θα βασιστεί σε ερευνηηκές επιτυχίες στον τομέα της υγείας, όπως οι ριζοσπαστικές ανακαλύψεις για την ανημετώπιση του ιοϋ του έμπολα, που χρηματοδοτούνται ήδη από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και θα επενδύσει 5 εκατ ευρώ στην καταπολέμηση του βακτηρίου ξυ λέλα (Xylella stidiosa) που προ καλεί μεγάλη ζημιά στα ελαιόδεντρα. Θα διασφαλίσει επίσης περισσότερα κονδύλια για καινοιό μες επιχειρήσεις χάρη στις νέες δυναιόιητες μόχλευσης που υποστηρίζονται από ιο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ), επιπλέον του ποσού άνω των 740 εκατ ευρώ που διατίθεται για ιη στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε σχεδόν 2 000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 έχει προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014 2020 και αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας και καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιση κοιηιας ιης ευρωπαϊκής οικονομίας και m διεύρυνση ιων οριζόντων ι ης ανθρώι ι ινης γνώσης. Ο προϋπολογισμός ιης E.H. για ιην έρευνα εστιάζει κυρίως στη βελτίωση ιης καθημερινής ζωής σε τομείς όπως η υγεία, ιο περιβάλλον οι μεταφορές, τα ιρόφιμα και η ενέργεια. Οι ερευνητικές συμπράξεις με ιον φαρμακευτικό κλάδο, την αεροδιαστημική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία και ιον κλάδο ηλεκτρονικών ειδών ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες στηρίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 14/10/2015