Προστασία της Δημόσιας Υγείας και δυνατότητα πρόσβασης του Έλληνα ασθενή σε κάθε απαραίτητη θεραπεία, διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης και επάρκεια της φαρμακευτικής αγοράς, ανάπτυξη του εγχώριου παραγωγικού ιστού και ενίσχυση της απασχόλησης αυτοί είναι οι τρεις άξονες στους οποίους κινούνται οι προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), η οποία απέστειλε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα προς τις ηγεσίες των κοινοβουλευτικών κομμάτων και προς τα μέλη του κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το σημείωμα, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αναφέρει ότι είναι σε θέση να καλύψει άμεσα το 70% των φαρμακευτικών αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το 50% της νοσοκομειακής, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση στη φαρμακευτική δαπάνη και παράλληλα να αποτελέσει εγγυητή της σταθερότητας και της επάρκειας της φαρμακευτικής περίθαλψης. Σημειώνει ότι η εισαγωγή φαρμάκων τα οποία μπορούν να παραχθούν στη χώρα από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε φθηνότερες τιμές και με σημαντική προστιθέμενη αξία, αποτελεί απαράδεκτη οικονομική αιμορραγία . Σύμφωνα με την ΠΕΦ, οι προτεραιότητες της φαρμακευτικής πολιτικής πρέπει να είναι ο έλεγχος της συνταγογράφησης, ο εξορθολο γισμός της χρήσης και της κατανάλωσης των φαρμάκων και η αξιολόγηση και ασφαλιστική αποζημίωση των νεότερων ακριβών φαρμάκων. Η ΠΕΦ θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας συνολικής πολιτικής γενοσήμων και οικονομικών φαρμάκων με στόχο το 75% του συνολικού όγκου να αποτελείται από εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα. Ο στόχος αυτός, σύμφωνα με την ΠΕΦ, προϋποθέτει την ορθολογική τιμολόγηση των γενοσήμων, ώστε να παραμένουν στο σύστημα, καθώς και τη δυνατότητα πρότασης από τον γιατρό του γενοσήμου φαρμάκου που εμπιστεύεται. Ταυτόχρονα, με στόχο την τόνωση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας προτείνει: Να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η δημιουργία εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Να θεσμοθετηθεί ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο και φορολογικά κίνητρα απαλλαγών για παραγωγικές επενδύσεις και επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας. Να αναγνωριστούν οι επενδυτικές προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας ως υψηλής τεχνολογίας και να ενεργοποιηθούν τα επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Να στελεχωθεί ο ΕΟΦ με εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν τις εθνικές αδει οδοτήσεις και την υποστήριξη της διαδικασίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης, με την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς. Να ενισχυθεί με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό η διεύθυνση Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας, η φαρμακευτική διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομειακά φαρμακεία.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 12/09/2015