Η πορεία του Κλάδου στην Ελληνική Αγορά

Ο κλάδος αποτελείται από φαρμακαποθήκες που λειτουργούν αφενός μεν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφετέρου δε ως προμηθευτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διανομή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών στα μέλη tous. Στην ελληνική αγορά εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 100 επιχειρήσει και 40 συνεταιρισμοί. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς φαρμακαποθηκών (πωλήσεις σε αξία) αυξήθηκε την περίοδο 2007 2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό 8.7%. ενώ την περίοδο 2010 2014 η αγορά ακολούθησε φθίνουσα πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 10%. Το 2015 η αξία της αγοράς σημείωσε μικρή άνοδο (2%). τάση η οποία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2016. Η περίοδος από το 2010 και έπειτα, σηματοδοτήθηκε από τη δραστική μείωση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων (κύριο προϊόν διακίνησης των φαρμακαποθηκών), η οποία σε συνδυασμό με το εγχώριο περιβάλλον ύφεσης περιόρισε τη συνολική δραστηριότητα του κλάδου. Σχετικά με την κατανομή της αξίας της αγοράς, οι εταιρείες φαρμακαποθήκες εκτιμάται ότι απέσπασαν το 2015 ποσοστό της τάξης του 57%, ενώ το υπόλοιπο 43% κάλυψαν οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί. Επισημαίνεται ότι την περίοδο 2009 2013 μειώθηκε σημαντικά το χάσμα μεταξύ του μεγέθους αγοράς των εταιρειών φαρμακαποθηκών και των συνεταιρισμών του κλάδου.
Επιδόσεις του Κλάδου
Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 43 εταιρειών του κλάδου προκύπτουν τα εξής:
Οριακή αύξηση εμφάνισαν τόσο οι συνολικές πωλήσεις ( 1,8%) όσο και το μικτά κέρδη (0,6%) των εταιρειών του δείγματος. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών εξόδων οδήγησαν στη μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων καθώς και των καθαρών (προ φόρου) κερδών το 2015 2014. Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 15 συνεταιρισμών του κλάδου διαπιστώνεται ότι: Στα ίδια σχεδόν επίπεδα κυμάνθηκε ο κύκλος εργασιών τους το 2015 2014, ενώ τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν κατά 2,6%. Οριακή αύξηση εμφάνισαν τα συνολικά καθαρά (προ φόρου) κέρδη των συνεταιρισμών.
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Από την επεξεργασία των στοιχείων ενός δείγματος 79 επιχειρήσεων (εταιρεία και συνεταιρισμοί ) του κλάδου, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες κατατάσσονται στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου το 2016. Ακολουθούν αυτές που ανήκουν στη ζώνη Υψηλού Κινδύνου, ενώ λιγότερε$ επιχειρήσει συγκαταλέγονται στη ζώνη Χαμηλού Κινδύνου. Σε σχέση με το 2015. παρατηρείται τάση μετακίνησπς εταιρειών από τη ζώνη Υψηλού (το 2015) προς τη ζώνη Μέσου αλλά και Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου το 2016.
Αγορά
Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φαρμακεμπόρων “Groupement International De La Repartition Pharmaceutique (GIRP)”, τα τελευταία έτη λειτούργησαν σε 32 χώρες της Ευρώπης περισσότερες από 750 φαρμακαποθήκες. 0 αριθμός των φαρμακαποθηκών παγκοσμίως υπολογίζεται σε περισσότερες από 16.000. Ισχυρός επιχειρηματικός όμιλος του κλάδου των φαρμακαποθηκών στην Ευρώπη θεωρείται ο όμιλος Alliance Boots, ο onoios διαχειρίζεται περισσότερες από 370 φαρμακαποθήκες, απασχολεί περίπου 360.000 άτομα και εξυπηρετεί περισσότερο από 140 χιλ. φαρμακεία, νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα. 0 κύκλος εργασιών του ομίλου που αφορά τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων διαμορφώθηκε σε 22,6 δισ. το 2015. Αξιόλογη παρουσία στην Ευρώπη έχει και ο επιχειρηματία όμιλος Phoenix, καθώς διαθέτει πάνω από 150 φαρμακαποθήκες, απασχολεί περίπου 30.000 άτομα σε 26 χώρες, ενώ εφοδιάζει 72.000 πελάτες φαρμακεία. 0 κύκλος εργασιών που αφορά τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων διαμορφώθηκε σε 23,3 δισ. (2015). Σημαντική παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά κατέχει επίσης ο όμιλος Celesio, ο onoίος το 2015, μέσω 107 φαρμακαποθηκών, εξυπηρέτησε 50.000 φαρμακεία.
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 30/04/2017