Οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με το χονδρικό εμπόριο και τη διανομή φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων περιλαμβάνονται στον ευρύτερο φαρμακευτικό κλάδο και δραστηριοποιούνται τόσο ως ανεξάρτητες εταιρείες, όσο και ως προμηθευτικοί συνεταιρισμοί. Στην ελληνική αγορά φαρμακαποθηκών εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται, στην παρούσα φάση. περίπου 100 επιχειρήσεις και 40 συνεταιρισμοί. Τα προϊόντα που διακινούν οι φαρμακαποθήκες επηρεάζονται τόσο από δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες, όσο και από οικονομικούς παράγοντες (δημόσια δαπάνη υγείας, τιμές προϊόντων κ.λπ.). Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε σε 2.000 εκατ. το 2014. καταγράφοντας πτώση με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 17,7% την περίοδο 2009 2014. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς φαρμακαποθηκών (πωλήσεις σε αξία) παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2007 2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 8,7%. Από το 2010 (έτος έναρξης αλλεπάλληλων ανατιμολογήσεων με σκοπό τον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης), η εξέλιξη της αγοράς είναι συνεχώς φθίνουσα. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια ο ρυθμός μείωσης είναι επιβραδυνόμενος. Ειδικότερα το 2012 και 2013 η αγορά μειώθηκε κατά 15% και 12,9% αντίστοιχα, ενώ το 2014 η αγορά συρρικνώθηκε κατά 4,7%, τάση η οποία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2015. Αναφορικό με την κατανομή της αξίας της αγοράς, οι εταιρείες φαρμακαποθήκες εκτιμάται ότι καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 55% επί της συνολικής αξίας πωλήσεων τα τελευταία έτη. ενώ οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί το υπόλοιπο 45%. Πέραν της πορείας του συνολικού μεγέθους, παρατηρείται ότι οπό το 2009 και μετά περιορίζεται συνεχώς το χάσμα μεταξύ της αξίας πωλήσεων των εταιρειών και των συνεταιρισμών του κλάδου.

 

Ο Κλάδος στην Ευρωπαϊκή- Διεθνή Αγορά

Σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο (2014) του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φαρμακεμπόρων “Groupement International De La Repartition Pharmaceutique (GIRP)”, εκτιμάται ότι τα τελευταία έτη λειτούργησαν σε 32 χώρες της Ευρωζώνης περισσότερε από 750 φαρμακαποθήκες (ο αριθμό των φαρμακαποθηκών παγκοσμίως υπολογίζεται σε περισσότερες από 16.000). Οι εν λόγω φαρμακαποθήκες πραγματοποίησαν διανομές σε περισσότερο από 170.000 φαρμακεία νοσοκομεία, απασχολώντας συνολικά περίπου 140.000 εργαζόμενους. Οι συνολικές πωλήσεις τους το 2014 εκτιμώνται σε 106 δισ. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ευρωπαϊκής αγοράς φαρμακαποθηκών εκτιμάται ότι κατέλαβε η Γερμανία (25.6%). ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο ( 10,6%) και η Ιταλία (8,9%). Η Ισπανία εκτιμάται ότι απέσπασε ποσοστό 8.4% και ακολούθησε η Πολωνία με μερίδιο περίπου 5.5%. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Φαρμακεμπόρων. Τις υψηλότερες κατά κεφαλήν πωλήσεις παρουσιάζουν η Ελβετία (520), η Ιταλία ( 417) και το Βέλγιο ( 406).

Ανάλυση SWOT

Δυνατά Σημεία

 1. H φύση των εξεταζομένων προϊόντων, καθώς το φάρμακο είναι αναντικατάστατο αγαθό, με σταθερά αυξανόμενη ζήτηση.
 2. Η ύπαρξη αρκετών ισχυρών επιχειρήσεων με ανεπτυγμένα και εδραιωμένα δίκτυα διανομής, που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας.

Αδύνατα Σημεία

 1. Τα ελεγχόμενα και θεσμικά καθορισμένα ποσοστό κέρδους, γεγονός που περιορίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.
 2. Η δραστηριοποίηση πληθώρας φαρμακαποθηκών (επιχειρήσεων και συνεταιρισμών) σε σχέση με το μέγεθος της εγχώριας αγοράς.

Ευκαιρίες

 1. Η προώθηση νέων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων, με ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους.
 2. Ενδεχόμενη διείσδυση των φαρμακαποθηκών στο λιανικό εμπόριο (ακολουθώντας το παράδειγμα μεγάλων ευρωπαϊκών φαρμακαποθηκών).
 3. Η παροχή (κατά περίπτωση) υπηρεσιών logistics.

Απειλές

 1. Η εφαρμογή δεσμευτικών πολιτικών για συνεχή περικοπή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.
 2. Η συρρίκνωση του αριθμού των φαρμακείων στην Ελλάδα, το τελευταία χρόνιο.
 3. Καθυστερήσεις πληρωμών.
 4. συσσωρευμένα χρέη ασφαλιστικών ταμείων κλπ., με συνέπεια τη δημιουργία επισφαλειών.
 5. Παράκαμψη (κατά περίπτωση) των φαρμακαποθηκών από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου

Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 51 εταιρειών του κλάδου προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 3,2% το 2014 2013, ενώ οριακή μεταβολή (0.5%) παρουσίασαν τα ίδια κεφάλαια. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις περιορίστηκαν το 2014 κατά 8%. ενώ αύξηση (5,2%) εμφάνισαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι συνολικές πωλήσεις διευρύνθηκαν μόλις κατά 1,3% το 2014 2013, το δε μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 10.6%. Η βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των μη λειτουργικών εξόδων, οδήγησαν στην αξιόλογη αύξηση των καθαρών κερδών (κατά 71 % περίπου) το 2014 2013. Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 10 συνεταιρισμών του κλάδου διαπιστώνονται τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 3.4% το 2014 2013. τα δε ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν οριακά (0,9%). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκαν, ενώ δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2014 (μόνο προβλέψεις). Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5.5% το 2014 2013. Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκε ( 26,3%), ωστόσο τα καθαρά κέρδη βελτιώθηκαν (6.1 %) το 2014, λόγω δραστικής αύξησης των μη λειτουργικών εσόδων.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 24/04/2016