Πάρα την τρέχουσα οικονομική κρίση, το 2017 αναμένεται να είναι έτος ανάπτυξης για τον ελληνικό βραχίονα της Φαμάρ, υποστηρίζει π διοίκηση του γαλλικού ομίλου, έπειτα από ένα έτος ξεκαθαρίσματος με αυξημένες ζημιές, όπως θα χαρακτήριζε κανείς το 2016.
Η διοίκηση αποδίδει τη θετική της εκτίμηση για την τρέχουσα χρονιά, στην επικείμενη περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, τη συνέχιση της εφαρμογής νέων συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών (lean management, S&OP, IBP και καινούργια IBP εργαλεία), καθώς και στην ενίσχυση των προσπαθειών για την αύξηση των εξαγωγών της.
Κατά την προηγούμενη χρονιά n εταιρεία στην Ελλάδα παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους της τάξης των 16,35 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,68 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 3,64% στα 120 εκατ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών αφορά κατά 50% παραγωγή και συσκευασία προϊόντων και κατά 50% παροχή υπηρεσιών (διακίνηση, υπηρεσίες φαρμακαποθήκης κ.λη). Σημειώνεται ότι η χρήση 2016 συμπεριλαμβάνει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνδεδεμένα μέρη της τάξης των 3 εκατ. ευρώ, απομείωση ακινήτου 5,6 εκατ. ευρώ και απομείωση συμμετοχών 10 εκατ. ευρώ.
Εξαιρουμένων των μεμονωμένων παραπάνω προβλέψεων, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανέρχονται σε 2,2 εκατ. ευρώ.
Επίσης το 2016 τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 12,18% και τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 38,3%.
Τα αποθέματα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 10,64% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ανήλθαν στα 27 εκατ. ευρώ.
Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας μέχρι και το τέλος του 2016 ήταν της τάξης των 36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα περίπου 34 εκατ. ευρώ αφορούν δανεισμό με αποπληρωμή σε ορίζοντα πενταετίας. Βέβαια π διάρθρωση και το ύψος του δανεισμού άλλαξε μέσα στο 2017. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τον ελληνικό βραχίονα της Φαμάρ, ενώ σε συνολικό επίπεδο, δηλαδή μαζί με τις συγγενείς εταιρείες του εξωτερικού που ελέγχουν παραγωγικές μονάδες σε Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία και Καναδά, οι συνολικές πωλήσεις εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν σε περίπου 400 εκατ. ευρώ από 445 εκατ. ευρώ το 2015.
Στον απολογισμό της χρήσης 2016 δίνονται και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την πορεία της Φαμάρ από την οικογένεια Μαρινόπουλου, στις πιστώτριες τράπεζες.
Όπως τονίζει η διοίκηση, κατά τη διάρκεια του 2016 ο όμιλος Φαμάρ δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει ορισμένα από τα προαπαιτούμενα της Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης (SFA) που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2014. Κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2016, ο όμιλος διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές του, παρουσιάζοντας ένα 5ετές πλάνο ταμειακών ροών βασιζόμενο σε συντηρητική προσέγγιση λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κερδοφορία και τις ευαισθησίες.
Ο Όμιλος πλέον έχει επιτύχει τη χρηματοδότηση πρόσθετων δανείων 10 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2016 και 40 εκατ. ευρώ στις 7 Μαρτίου 2017, καθώς και την επαναδιατύπωση της αρχικής Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης (SFA) την ίδια ημέρα, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση του για τα επόμενα 5 έτη.
Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Μαρτίου 2017 οι μετοχές και συνεπώς ο έλεγχος της Famar SA. μεταβιβάστηκε στην Alpha Bank, τη Eurobank Ergasias, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες έχουν διορίσει την Pillarstone ως Σύμβουλο Μετοχικού Κεφαλαίου (Equity Advisor), για να τους βοηθήσει στη διοίκηση του ομίλου. Την ίδια ημερομηνία, ο όμιλος συμφώνησε στη νέα χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. ευρώ από τις πιστώτριες τράπεζες καθώς και με τους υφιστάμενους δανειστές της, για την τεκμηρίωση της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης (SFA) (αντικαθιστώντας τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2014).

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 18/10/2017