Στους τραπεζικους λογαριασμούς των φαρμακευτικών εταιρειών βρίσκονται ήδη από τις 18/ 8 τα 270 εκατ. ευρώ που ενταλματοποίησε ο ΕΟΠΥΥ προ κειμένου να καλύψει μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτές. Συμφωνά με πληροφορίες, ενώ ο ΕΟΠΥΥ είχε αρχικά υποσχεθεί ότι η εξόφληση θα έχει ολοκληρωθεί στσ τέλης τσυ Αυγούστου, τελικά με εντολή του προέδρου Σωτήρη Μπερσίμη ο μηχανισμός των εξοφλήσεων εντατικοποιήθηκε. Έτσι οι εταιρείες εξοφλούνται για χρέη του ΕΟΠΥΥ μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, ενώ δέσμευση του οργανισμού είναι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη να έχουν εξοφληθεί σηνολικά χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2016. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία του ΣΦΕΕ, που αφο ρούσαν ενημερώσεις μέχρι το τέλος Μαΐου, τα χρέη του ΕΟ ΠΥΥ προς τις εταιρείες μέλη του μέχρι το τέλος του 2015 ήταν 536 εκατ. ευρώ. Με ης αποπληρωμές των 270 εκατ. ευρώ αυτές οι παλιές οφοι λές μειώνονται λίγο πάνω από 50% και αναμένεται ένα ανάλο γο κονδύλι να εκταμιευτεί μέσα στον Σεπτέμβριο για να καλύψει όλο το υπόλοιπο ποσό. Συνολικά εκτιμάται πως μέχρι σήμερα τα χρέη τσυ ΕΟΠΥΥ για τις φαρμακευτικές ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με κύκλους της φορμακευτικής αγοράς, οι επιχειρήσεις εκφράζουν τη σημαντική ικανοποίηση για τη διαδικασία αποπληρωμής και δεν φείδονται ευσήμων προς τη διοίκηση του οργανισμού για την επίσπευση της διαδικασίας. Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι μετά από χρόνια οι εταιρείες δεν φοίνεται να… γκρινιάζουν για κωλυσιεργίες, ενώ κάνουν λόγο και για καλή σηνεργασία, n οποία άμεσα στόχο έχει την αποκατάσταση της κανονικότητας με βασικό μέλημα τον “Ελληνα ασθενή. Υπενθυμίζεται ότι ήδη γίνεται εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα νοσοκομεία προς τις φορμακευτικές και όλη αυτή π διαδικασία αναμένεται δώσει ανάσα στις εταιρείες και σηνολικά πάνω από ίο 60% 70% των οφειλών προς τις εταιρείες από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι της τάξης του 1,3 διο. ευρώ θα έχει εξοφληθεί μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα μεθοδεύεται η διαδικασία ώστε να εξορθολο γιστεί το σύστημα συνολικά και σι νέες οφειλές να ενταχθούν σε ένα σταθερό πλαίσιο αποπληρωμών.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 22/08/2016