Το νέο ΕΣΠΑ σχεδιάζεται ώστε να υπηρετήσει την κοινωνία και όχι τη δημιουργία και συντήρηση πελατειακών δικτύων , δηλώνει στη Realnews ο Αλέξης Χαρίτσης υποστηρίζοντας ότι στο τέλος του 2016 θα υπάρξει διπλάσια απορρόφηση από ό,τι στο αντίστοιχο σημείο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Κεντρικό ζητούμενο είναι η ανασυγκρότηση της ελληνικής οι κονομίας με όρους δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης , τονίζει στη συνέντευξή του ο υφυπουργός Οικονομίας και επισημαίνει ότι φέτος είναι η χρονιά που δίνονται τα περισσότερα χρήματα (175 εκατ. ευρώ) και οι περισσότερες θέσεις (85.000) για τους παιδικούς σταθμούς.

Επίσης, εξασφαλίστηκαν εγκαίρως τα κονδύλια (350 εκατ. ευρώ) προκειμένου να προσληφθούν οι 21.000 αναπληρωτές ώστε να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία.

Ταυτόχρονα, όπως λέει ο Α. Χαρίτσης προτεραιότητα θα δοθεί στη στήριξη και μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα χρηματοδοτηθεί προπάντων από πόρους του ΕΣΠΑ.

Κατά τη γνώμη σας, πού θα κριθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα;

Η κυβέρνησή μας θα κριθεί ως προς την εκπλήρωση των στόχων που έχει θέσει. Κεντρικό ζητούμενο είναι η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας με όρους δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Πέρα από τις δράσεις του ΕΣΠΑ και τα εργαλεία του νέου Αναπτυ ξιακού Νόμου, διασφαλίζουμε επιπλέον πόρους για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέσα από τις συμφωνίες που ήδη έχουμε επι τύχει με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Καθώς όμως βιώνουμε την κρίση ενός στρεβλού παραγωγικού μοντέλου, η εύρεση των πόρων θα έχει αντίκρισμα μόνο αν αυτοί αξιοποιηθούν για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος και την άρση των χρόνιων παθογενειών της οικονομίας.

Αλληλένδετη με τον στόχο της δίκαιης ανά πτυξης και θεμελιακή για την κυβέρνηση της Αριστεράς είναι η στήριξη του κοινωνικού κράτους. Σε ποιους τομείς βλέπετε περιθώρια για άσκηση κοινωνικής πολιτικής;

Το πιο κρίσιμο ζητούμενο είναι η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας μετά τη συνεχή απαξίωσή τους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ηδη έχει γίνει σημαντικό έργο σε αυτούς τους τομείς. Προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα θα δοθεί στη στήριξη και μεταρρύθμιση της Πρωτο βάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα χρηματο δοτηθεί προπάντων από πόρους του ΕΣΠΑ.

Ναι, αλλά για την παιδεία, η αντιπολίτευση καταγγέλλει με σφοδρότητα την κυβέρνηση για λιγότερους διορισμούς αναπληρωτών καθηγητών ενόψει της νέας χρονιάς και υποστηρίζει ότι δόθη καν λιγότερα χρήματα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η αντιπολίτευση καταφεύγει δυστυχώς στην ωμή διαστρέ βλωση της πραγματικότητας. Από τα δέκα χρόνια λειτουργί ας του προγράμματος για τους παιδικούς σταθμούς φέτος είναι η χρονιά που δίνονται τα περισσότερα χρήματα (175 εκατ. ευρώ) και οι περισσότερες θέσεις (85.000), ενώ με τον ριζικό ανασχεδιασμό εξυπηρετούνται για πρώτη φορά όλες οι οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχειας. Για πρώτη επί σης φορά έγιναν εγκαίρως όλες οι ενέργειες και εξασφαλί στηκαν τα κονδύλια (350 εκατ. ευρώ) προκειμένου να προ σληφθούν οι 21.000 αναπληρωτές που απαιτούνται, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά, χωρίς κενά, τον Σεπτέμβριο.

Το κόμμα να είναι κοντά στην κοινωνία Εκτός από υφυπουργός, είστε και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι πρέπει να αλλάξει στο κόμμα ενόψει του Συνεδρίου;

Το κόμμα οφείλει να βαθύνει τη γείωσή του στην κοινωνία, ώστε να συνδέσει την κυβερνητική πολιτική με τις διεργασίες που συ ντελούνται στο κοινωνικό πεδίο. Οφείλει ακόμη, πέρα από τον έλεγχο του κυβερνητικού έργου, να αναλάβει το δύσκολο καθή κον της παραγωγής πολιτικής, σε επαφή με τις ιδέες και πρωτο βουλίες που αναπτύσσονται σε κοινωνικό επίπεδο.

Εχετε θέσει ως κεντρικό στόχο της κυβέρνησης την ανάσχεση του braindrain. Τι κάνετε γι’ αυτό;

Σε αντίθεση με τις πολιτικές υποβάθμισης της εργασίας που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, οφείλουμε να στηρίξουμε την ανασυγκρότηση της οικονομίας στις συσσωρευμένες γνώσεις και δεξιότητες των ανθρώπων. Στην ανάσχε ση της τάσης φυγής των υψηλά καταρτισμένων νέων στοχεύ ει ένα πλέγμα δράσεων (του ΕΣΠΑ και όχι μόνο) γύρω από τρεις άξονες (α) την αυτοαπασχόληση πτυχιούχων, (β) την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων και συστάδων επιχειρήσεων, (γ) τη στήριξη των νέων ερευνητών και τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων, καθώς και την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες. Προκρίνουμε την ουσιαστική στήριξη των άξιων νέων επιστημόνων από τον εκ του πονηρού λόγο περί αριστείας, που υποκρύπτει το ακρι βώς αντίθετο: την απόσυρση του κράτους από την υποχρέω σή του να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά και να ενισχύει τα δημόσια πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ θα θυμάστε την περσινή κινδυνολογία της αντιπολίτευσης που διαψεύστηκε πανηγυρικά στο τέλος του 2015 με το ρεκόρ απορρόφησης των πόρων του προηγούμενου ΕΣΠΑ παρά την ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση που είχαμε παραλάβει. Η κινδυνολογία δυστυχώς συνεχίζεται. Η πραγμα τικότητα όμως είναι ότι στο τέλος του 2016 θα έχουμε επιτύ χει απορρόφηση διπλάσια από ό,τι στο αντίστοιχο σημείο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, το τέλος του 2009. Προπάντων, όμως έχει διασφαλιστεί ότι δεν θα επα ναληφθούν τα προβλήματα του παρελθόντος (κακός σχεδι ασμός διαφθορά, καθυστερημένη υλοποίηση). Είμαστε το πρώτο κράτος με εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προ γραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 20 από τις αρχές του έτους ενώ μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχουν ενεργοποιηθεί πάνω από τα μισά προγράμματα. Κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε ο υπουργός Γ. Σταθάκης και εγώ με την αρμόδια επίτροπο Κ. Κρέτσου, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της στενής συνεργασίας μας.

Αναφερθήκατε στο ΕΣΠΑ 2014 20. Τι διαφορές θα έχουν τα νέα προγράμματα σε σχέση με τα προηγούμενα;

Το νέο ΕΣΠΑ σχεδιάζεται ώστε να υπηρετήσει την κοινωνία και όχι πια τη δημιουργία και συντήρηση πελατειακών δικτύων. Η νέα λογική αποτυπώνεται στις αναπτυξιακές δράσεις που στοχεύουν σε ένα νέο παραγωγικό υπό δειγμα με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, στις κοινωνικές δράσεις που στοχεύουν πλέον στη δημιουργία μόνιμων δομών, καθώς και στις δράσεις για το περι βάλλον, που ανασχεδιάστηκαν ριζικά, εκδό θηκαν τάχιστα και συνάντησαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βασικό μέλημά μας για όλες τις δράσεις εί ναι το άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία με την απλοποίηση των διαδικασιών, τη διάχυ ση της πληροφόρησης και την κατοχύρωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα (ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα, ανώνυμη αντικει μενική αξιολόγηση). Αλήθεια, κ. υπουργέ, πού μπορεί να οδη γηθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση με περιορισμό των πολιτικών συνοχής Οι πολιτικές συνοχής δεν είναι μόνο καταστα τική αρχή της Ενωσης αλλά και όρος επιβίω σής της. Οι διευρυνόμενες ανισότητες αντί για τη σύγκλιση των οικονομιών, θέτουν σε κίνδυνο το όλο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η κυ βέρνησή μας ήδη αναλαμβάνει σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των πολιτικών συνοχής.
REAL NEWS_REAL MONEY 04/09/2016