Πρόταση για εθνικό φορέα αξιολόγησης

Σε μια περίοδο όπου οι διαθέσιμοι πόροι για φάρμακα στην Ελλάδα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ οι ανάγκες βρίσκονται σε επίπεδα πάνω από τα 4 δισ. ευρω, με το υπερβάλλον κόστος να επιβαρύνει αφενός τους ίδιους τους ασφαλισμένους και αφετέρου τις επιχειρήσεις, η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να υιοθετήσει άμεσα ένα σύστημα με το οποίο να γίνεται σωστή αξιολόγηση των σκευασμάτων. Η Ελλάδα, μάλιστα, θα πρέπει να εισαγάγει στη διαδικασία αποζημίωσης των φαρμάκων μέχρι το 2017 ένα σύστημα αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας προκειμένου οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι της να κατανέμονται σωστά προς τη φαρμακευτική αγορά.

Οι θέσεις της ΕΣΔΥ

Ενα σημαντικό εργαλείο, το οποίο αφορά τις διαδικασίες και το μεθοδολογικό πλαίσιο για την υποδοχή, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση της φορμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα, παρουσίασαν επιστήμονες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το οποίο βασίστηκε σε μελέτη που παρουσίασε ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ. Το εργαλείο αυτό είναι ένας αλγόριθμος που διευκολύνει, με συγκροτημένο τρόπο, την προτεραιοποίηση της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά κριτηρίων με βαρύνουσα επίδραση στις αποφάσεις προτεραιοποίησης των καινοτομιών στο φάρμακο . Η πρόταση, μάλιστα, έχει ήδη σταλεί και στο υπουργείο Υγείας. Συμφώνα με την επιστημονική σηνεργάττδα του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, Κατερίνα Μυλωνά, n πρόταση της ερευνητικής ομάδας αναφορικά με τη δημιουργία ενός προτύπου αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας στην Ελλάδα είναι αναγκαία, με δεδομένο ότι η χώρο οφείλει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: σύσταση ενός ειδικού για τον σκοπό φορέα, από ήδη υπάρχουσες δυνάμεις, ανάπτυξη του οργανισμού και της διαδικασίας ΑΤΎ με ορίζοντα πλήρους εφαρμογής την πενταετία, χρήση της ΑΤΥ με ρόλο αρχικά συμβουλευτικό και μετέπειτα ρυθμιστικό και αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας προοδευτικά, εκκινώντας με αρχικά εργαλεία τις απλούστερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (cost effectiveness, budget impact κ.λπ.) και προ οδευιική σύγκλιση με ιο πρότυπο της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η πολιτική υγείας και φαρμάκου στη χώρα οφείλει: α) να ενσωματώσει διαδικασίες οριζόντιας ανίχνευσης νέων τεχνολογιών υγείας (horizon scanning) προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην έρευνα και ανάπτυξη και β) να είναι σε θέση να διαμορφώνει τους τρέχοντες και μελλοντικούς προϋπολογισμούς στο φάρμακο με κριτήρια επιστημονικών τεκμηρίων (evidence based) και όχι λογιστικών προσεγγίσεων.

Στήριξη από τον ΣΦΕΕ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Πασχάλης Αποστολίδης, υπογράμμισε τη σημασία της μελέτης αυτής, η οποία συμβάλλει στο να γίνει κατανοητό ότι η καινοτομία στις μέρες μας συνιστά μια βασική παράμετρο έρευνας και ανάπτυξης τόσο υπό την οπτική των επιχειρήσεων όσο και σε όρους εθνικής οικονομίας. Παράλληλα, επεσήμανε τις συντεταγμένες μιας νέας εθνικής πολιτικής για το φάρμακο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών και της βελτίωσης της πρόσβασης των ασθενών στις κατάλληλες θεραπευτικές αγωγές, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει την ιδιαίτερη χαρά για τον ΣΦΕΕ που υποστήριξε αυτό το ερευνητικό εγχείρημα.

Ναυτεμπορική 21/12/2015