Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης αναλαμβάνει διάφορα ερευνητικά προγράμματα με εξωτερικού συνεργάτες για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προσεγγίσεων για τη θεραπεία μιας σειρά ασθενειών. Οι συνεργασία αυτέ περιλαμβάνουν την έρευνα σε τομείς όπως νέες διαγνωστικές τεχνικές και οι νέες μέθοδοι αντιμετώπιση σε νέους θεραπευτικούς τομείς. Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα αφορούν την κοινή έρευνα μεταξύ της ELPEN και μεγάλων Πανεπιστημιακών τμημάτων και Ερευνητικών κέντρων, τόσο τοπικών όσο και διεθνών. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες η ELPEN μπορεί μελλοντικά να αναπτύξει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της.
Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 02/08/2015