Πρόσκληση προς τους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (φαρμακαποθήκες, κέντρα διανομής, πρατήρια φαρμακευτικών εταιρειών) για παροχή στοιχείων – Καταχώριση στην ευρωπαϊκή βάση EudraGMDP

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοχοι αδειών χονδρικής πώλησης (πρατήρια, κέντρα διανομής, φαρμακαποθήκες)
φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση να ενημερώσουν για την ακριβή επωνυμία της εταιρείας τους
στην αγγλική γλώσσα το Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΤΕΚ) του ΕΟΦ, που έχει την υποχρέωση ως αρμόδια Αρχή
να ενημερώσει την ευρωπαϊκή βάση EudraGMDP με τα στοιχεία των αδειούχων χονδρικής πώλησης της ελληνικής
επικράτειας.

Η αποστολή των στοιχείων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, από το επίσημο mail της ενδιαφερόμενης εταιρείας στο: market-surveillance@eof.gr

και με τίτλο το όνομα της εταιρείας.

Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η ισχύουσα άδεια χονδρικής πώλησης, η οποία και θα επισυνάπτεται στο
ηλεκτρονικό μήνυμα (ιδιαίτερα για όσους έχουν αδειοδοτηθεί από τις Περιφέρειες).

Παρακαλούμε για την ανταπόκριση εντός 15 ημερών.

ΕΟΦ