Με ποσό που ανέρχεται σε 126 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) θα ενισχυθούν επιχειρήσεις στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της δράσης Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ.Το παραπάνω ποσό αφορά τις ενισχύσεις του πρώτου κύκλου, ενώ η δράση προβλέπεται να υλοποπιθεί συνολικά σε τρεις κύκλους με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ. Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων δεν έχουν ακόμη καθορισθεί, καθώς η εν λόγω δράση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδημοσίευσης. Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί, ενώ οι προτάσεις που Θα ενισχυθούν μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής περιλαμβάνονται τρεις παρεμβάσεις: Ερευνα και ανάπτυξη από ΜμΕ. Απευθύνεται σε ΜμΕ κάθε νομικής μορφής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Αφορά επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας και ερευνητικούς οργανισμούς με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Η ενδεικτική κατανομή των 280 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως εξής: 51,8 εκατ. ευρώ στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 50,4 εκατ. ευρώ στον τομέα υγείας φαρμάκων, 44,8 εκατ. ευρώ στον αγροτοδιατροφικό τομέα, 33,6 εκατ. ευρώ στον τομέα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, 28 εκατ. ευρώ στον τομέα υλικών κατασκευών, 23,8 εκατ. ευρώ στον τομέα ενέργειας, 22,4 εκατ. ευρώ στον τομέα τουρισμού πολιτισμού δημιουργικών βιομηχανιών, 19,6 εκατ. ευρώ στις αναδυόμενες τεχνολογίες και 5,6 εκατ. ευρώ στον τομέα των μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ενισχύσεις θα δοθούν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της δράσης Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18/08/2016