ΕΛΣΤΑΤ Μικρότερος ο ρυθμός μείωσης για τα νοικοκυριά έναντι των δημοσίων εξόδων

Μειωμένη κατά 6,8 δισ. ευρώ ή 44% καταμετράται η δημόσια δαπάνη για την υγεία των Ελληνων το διάστημα 2010 2014, όταν την ίδια στιγμή η ιδιωτική συμμετοχή για την εξασφάλιση υπηρεσιών και αγαθών υγείας μειώθηκε κατά 876 εκατ. ευρώ (πτώση κατά 13,3%).

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ ΣΤΑΤ), αποδεικνύουν ότι πλέον οι δαπάνες υγείας που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, παρά τη συνολική μείωση στην πενταετία, καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι στις συνολικές δαπάνες της χώρας για την υγεία των πολιτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται με βάση τα πρότυπα του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) 2011 του ΟΟΣΑ, n συνολική χρηματοδότηση δαπανών υγείας από 22,27 δισ. ευρώ το 2010 κατήλθε στα 14,71 δισ. ευρώ το 2014. Την ίδια στιγμή η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε από τα 15,58 δισ. ευρώ στα 8,78 δισ. ευρώ, όταν η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση υποχώρησε από τα 6,61 δισ. ευρώ στα 5,74 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι η συνολική δημόσια χρηματοδότηση παρουσίασε μείωση 12,4% το 2014 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2013, ενώ την ίδια περίοδο η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση παρουσίασε αύξηση κατά 2,2%. Επίσης, ως προς τη συμβολη του δημόσιου τομέα στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρατηρείται μείωση από 63,5% το 2013 σε 59,7% το 2014 και αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 39% το 2014 από 35,6% το 2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 η ουμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση των δαπανών υγείας ήταν της τάξης του 70%, με τη συμμετοχή των ιδιωτών στο 29,7%. Καθ’ όλη την πενταετία ένα μικρό ποσοστό στις δαπάνες, το οποίο όμως από 0,3% το 2010 έφτασε στο 1,3% το 2014, αφορά καλύψεις από MKO, την Εκκλησία κλπ. Οπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεγάλο αρωγό στη μείωση των δημοσίων δαπανών για την υγεία αποτελούν οι περιορισμένες αγορές από εμ πόρους λιανικής και λοιπούς φορείς μεταξύ των οποίων περι λαμβάνονται και οι φορμακευτι WH δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε από τα 15,58 δισ. ευρώ το 2010 στα 8,78 δισ. το 2014, ενώ η ιδιωτική χρηματοδότηση υποχώρησε από τα 6,61 δισ. ευρώ στα 5,74 δισ. κές. Για τη ουγκεκριμενη κατηγορία, το Δημόσιο δαπάνησε το 2010 περί τα 6,5 δισ. ευρώ, για να μειώσει το ποσό αυτό στα 3,42 δισ. ευρώ το 2014, ήτοι μείωση πάνω από 3 δισ. ευρώ ή 48%. Δη λαδή από τη συνολική μείωση της δημόσιας δαπάνης το διάστημα 2010 2014 το 44% προήλθε από τον ουγκεκριμενο τομέα. Σημαντικότερα, βέβαια, θεωρείται n εξοικονόμηση στον τομέα της νοσοκομειακής φροντίδας, όπου το 2010 το Δημόσιο δαπανούσε 7.54 δισ. ευρώ, για να υποχωρήσει το ποσό αυτό στα 4,44 δισ. ευρώ το 2014. Αντίθετα, όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες, σημειώθηκε αύξηση στους δύο αυτούς τομείς. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ια νοικοκυριά, είτε μέσω ιδιωτικής ασφάλισης είτε μέσω ιδίας εισφοράς, ενώ το 2010 δαπάνησαν για αγορές από εμπόρους λιανικής και λοιπούς φορείς 2 δισ. ευρώ, το 2014 το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 2,28 δισ. ευρώ. Επίσης, για κάλυψη νοσοκομειακών αναγκών πλήρωσαν αντίστοιχα το 2010 το ποσό του 1,6 δισ. ευρώ, ενώ το 2014 δαπάνησαν 1,92 δισ. ευρώ. Συνολικά, τέλος, οι δαπάνες υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) το 2014 διαμορφώθηκαν στο 8,29% του ΑΕΠ, ενώ τα ποσοστά αυτά ανέρχονταν σε 8,75% του ΑΕΠ το 2013,8,95% το 2012, 9,47% το 2011, 9,85% το 2010 και 9,76% του ΑΕΠ το 2009.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 01/04/2016