Η χειρότερη χρονιά της τελευταίας 5ετίας ήταν το 2015 για τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που παρουσιάζονται στην έρευνα του

Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011 2015 , πέρυσι το ισοζύγιο μεταξύ συστάσεων και διαγραφών ήταν αρνητικό και μάλιστα το χειρότερο της υπό εξέταση περιόδου. Συγκεκριμένα, το 2015 έκλεισαν 4.277 και συστάθηκαν 3.249 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα η καθαρή μείωση των επιχειρήσεων του κλάδου να ανέρχεται στις 1.028. Αμέσως χειρότερη επίδοση ήταν εκείνη του 2012, που η ελληνικό οικονομία βίωσε τη μεγαλύτερη ύφεση την περίοδο της κρίσης, με την καθαρή μείωση των επιχειρήσεων να ανέρχεται στις 883. Αντιθέτως, η χρονιά με την καλύτερη επίδοση ήταν το 2011, όταν το καθαρό ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 1.321 επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του ΕΚΤ προκύπτουν τα εξής: Το 2011 διεγράφησαν 2.087, ενώ συστάθηκαν 3.408 (καθαρή αύξηση 1.321). Το 2012 έκλεισαν 3.734, ενώ άνοιξαν 2.851 (καθαρή μείωση 883). Το 2013 διεγράφησαν 4.018 και συστάθηκαν 4.131 (καθαρή αύξηση 113). Το 2014 έκλεισαν 4.310, ενώ άνοιξαν 3.869 (καθαρή μείωση 441). Το 2015 διεγράφησαν 4.277 και συστάθηκαν 3.249 (καθαρή μείωση 1.028).

Επίσης, τα στοιχεία της έρευνας του ΕΚΤ δείχνουν ότι το ποσοστό των διαγραφών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, στο σύνολο των διαγραφών επιχειρήσεων, σημείωσε μικρή μείωση από 3,5% το 2011 σε 3,4% το 2012 και το 2013, ενώ το 2014 αυξήθηκε στο 3,7% και το 2015 στο 4,5%.

Από την άλλη πλευρά, το ποσο στό συστασης των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στο σύνολο των επιχειρήσεων που συστάθηκαν, κατέγραψε αύξηση από 4,4% το 2011 i σε 5,4% το 2012, σε 6,8% το 2013, ενώ το 2014 υποχώρησε στο 6,6% και το 2015 στο 6,2%.

Πέραν αυτών, το ΕΚΤ επισημαίνει στην έρευνά του ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπερτερούν κατά πολύ στις συστάσεις, σε σχέση με τις επιχειρήσεις κατασκευής φαρμακευτικών προϊόντων.

Η αναλογία σε όλα τα έτη που αφορά η έρευνα είναι μεταξύ 1 προς 5 και 1 προς 10, ενώ μόνο το 2014 η εν λόγω αναλογία των συστάσεων προσεγγίζει το 1 προς 2.

Δηλαδή, υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα τελευταία 5 έτη.

Γενικότερα, από την έρευνα προκύπτει το συμπέρασμα ότι για τις συστάσεις επιχειρήσεων υψηλής  τεχνολογίας υπάρχει αυξητική τάση ως προς το μερίδιο που κατέχουν στο σύνολο των συστάσεων όλων των επιχειρήσεων. Ως προς τις διαγραφές, με εξαίρεση το 2015 που καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή  ποσόστωση της τάξης του 4,5% και η οποία αποδίδεται στη μείωση του συνόλου των διαγραφών, υπάρχει μια σταθερότητα και την εξεταζόμενη περίοδο.

 

Οι συστάσεις και οι διαγραφές επιχειρήσεων

Διαγραφές            Συστάσεις                    Καθαρό αποτέλεσμα

2011               2.087                3.408                          1.321

2012               3.734                 2.851                            -883

2013               4.018                 4.131                              113

2014                4.310                 3.869                           -441

2015                4.227                  3.249                        – 1.028

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 05/07/2016