Την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας αποτυπώνει π σύσταση διυπουργικής επιτροπής για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, στην οποία προχωρούν με εντολή του Αλέξη Τσίπρα τα υπουργεία Οικονομικών, Υγείας και Οικονομικών. Αντικείμενο της επιτροπής αποτελεί η υλοποίηση και εξειδίκευση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του κλάδου της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, το οποίο θα παρουσιαστεί σε κοινή εκδήλωση των τριών υπουργείων την ερχόμενη Πέμπτη και με ατόχο την ανά πτυξη του κλάδου, την εξωστρέφειά του και τη μείωση της τιμής των φαρμάκων.
Στην επιτροπή μετέχουν ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια του την αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο υπουργός Υγείας και o αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα έρευνας και τεχνολογίας.
Σύμφωνα με την απόφαση της σύστασης της επιτροπής, στις συνεδριάσεις μπορεί να καλούνται να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές νο μικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.
Η διυπουργική επιτροπή είναι αρμόδια για την προώθηση των επιλεγμένων μέτρων, δράσεων και ενεργειών που θα εξειδικευθούν εντός του σχεδίου δράσης για την υποστήριξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ειδικότερα, η επιτροπή είναι αρμόδια για: α) τη χάραξη στρατηγικής και τον συντονισμό δράσεων για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του κλάδου της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, β) την αξιολόγηση όλων των στοιχειών, μελετών εισηγήσεων και προτάσεων για τη στρατηγική ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, γ) τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων και τη συμβολή στη διασφάλιση κάθε μέσου και πόρου, που είναι αναγκαία για την εφορμογή του σχεδίου, δ) την υποβολη σχετικών εισηγήσεων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Η επιτροπή υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στον πρωθυπουργό στηνσποία αποτυπώνεται n δραστηριότητά της.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 09/09/2016