Ολο και λιγότερα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πωλούνται στην Ελλάδα

Η χώρα μας βρίσκεται στη τελευταία ευρωπαϊκή θέση καθώς δαπανούμε ετησίως μόλις 21,30 ευρώ κατά κεφα λήν, όταν ο μέσος Ελβετός δαπανά 106 ευρώ και ο μέσος Αυστριακός 93,50 ευρώ. Σε πτωτική τροχιά κινείται η κατανάλωση των μη συντα γογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) στη χώρα μας, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη τελευταία ευρωπαϊκή θέση. Ενδεικτικό είναι ότι δαπανούμε ετησίως μόλις 21,30 ευρώ κατά κεφαλήν, όταν ο μέσος Ελβετός δαπανά 106 ευρώ και ο μέσος Αυστριακός 93,50 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία που πα ρουσίασε ο πρόεδρος του Φαρμα κευτικού Συλλόγου Πέλλας Πανα γιώτης Ζαρογουλίδης, οτο πρόσφα το συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολο γιας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, πολύ υψηλά στην κατανάλωση μη συνταγογρα φούμενων φαρμάκων βρίσκονται χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπως η Ελβετία, η Αυστρία και η Γερμανία. Μάλιστα στη Γερμανία το 45% των φαρμάκων διατίθενται χωρίς συνταγή, ενώ πολύ υψηλό ποσοστό καταγράφεται στιι Σουηδία (41%), στο Βέλγιο και στην Ολλανδία (38%). Το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 12% στην Ελ λάδα, στην Ισπανία και στην Πορτο γαλία, ενώ χαμηλό ποσοστό (15%) καταγράφεται και στη Γαλλία. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι πρώ τα σε κατανάλωση είναι τα προϊόντα για το αναπνευστικό (19,4%) και ακολουθούν τα αναλγητικά (12,7%), τα σκευάσματα για το πεπτικό (10,3%), τα δερματολογικά (8,4%), οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία (7,3%).

ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ΜΗΣΥΦΑ αποτελούν το μήλο της έριδος μεταξύ κυβέρνησης και φαρμακο ποιών, οι οποίοι προειδοποιούν πως η απελευθέρωση των τιμών τους θα οδηγήσεις σε σημαντικές αυξήσεις. Χθες πάντως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση του υπουργού Υγείας για την απελευθέρωση των τιμών τους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση, οι τιμές των εν λόγω σκευασμάτων απελευθερώθηκαν πλήρως: Η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης δεν είναι υποχρεωτική για τους κατά τον νόμο δικαιούμενους τη διάθεση των προϊόντων ΜΗΣΥΦΑ, ήτοι για τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρ μάκων, για τους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων (χονδρεμπόρους) ή για τα φαρμα κεία, καθώς και για τους υπόλοιπους φορείς λιανικής διάθεσης των προ ϊόντων αυτών, οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να καθορίσουν την τιμολογιακή τους πολιτική ως προς τα προϊόντα αυτά .

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 25/05/2017