Ομαλή προβλέπεται η μετάβαση και στη χώρα μας του τομέα της Βιοεπιστήμης (Bioscience) από την Baxter στην Baxalta, καθώς η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση των προμηθευτών της για όλες τις επικείμενες αλλαγές. Στόχος είναι οι προμηθευτές να είναι έτοιμοι μέχρι την 1η Απριλίου 2016, την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαχωρισμού στην Ελλάδα, για τη διεξαγωγή ασφαλών, συμμορφούμενων και αξιόπιστων εργασιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα διατηρήσει την υπάρχουσα βάση προμηθευτών για τους τομείς Medical Products και Bioscience. Επειδή ο διαχωρισμός ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις υπάρχουσες συμβάσεις και συμφωνίες εφοδιασμού της Baxter, θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση των συμφωνιών και συμβάσεων που αφορούν μόνο στον τομέα Bioscience και αυτών που βρίσκονται μεταξύ Bioscience και Medical Products. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπάρχουσες συμβάσεις θα εκχωρηθούν απευθείας στην Baxalta, τη νέα βιοφαρμακευτική εταιρεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συμβάσεις θα αντιγραφούν ή θα χωριστούν με βάση τις σχετικές νομικές διατάξεις και τα εργαλεία σύναψης συμβάσεων. Η Baxalta θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση τυχόν νέων συμβάσεων που θα απαιτούνται μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Οι υφιστάμενες συμφωνίες που έχουν ταξινομηθεί ως σχετικές μόνο με τα Medical Products της Baxter θα διατηρηθούν σε ισχύ από την Baxter.

HEALTH DAILY 29/03/2016