Πάνω από 25.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στην Ευρώπη, λόγω της κατάχρησης αντιβιοτικών. Η κατάχρηση αυτή έχει οδηγήσει σε ανθεκτικότητα πολλά κοινά μικρόβια και μας έχει κάνει ιδιαίτερα ευάλωτους σε θανατηφόρες λοιμώξεις. Λοιμώξεις οι οποίες δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με τα υπάρχοντα αντιβιοτικά, καθώς αχρηστεύθηκαν λόγω της αλόγιστης χρήσης τους. Το πιο δραματικό στοιχείο στις επισημάνσεις των επιστημόνων, είναι το τέλος των αντιβιοτικών , δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει επινοηθεί και παρασκευαστεί ένα καινούργιο πιο ισχυρό αντιβιοτικό από τα ήδη υπάρχοντα. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η πρόβλεψη ότι δεν θα έχουμε σύντομα καινοτόμα αντιβιοτικά για να καλύψουν τα κενά που έχουν προκύψει στη θεραπεία. Η Ελλάδα δυστυχώς παραμένει πολύ ψηλά στη λίστα της υπερσυνταγογράφισης αντιβιοτικών και της υψηλής αντοχής των αντιβιοτικών στην κοινότητα, ενώ κατέχει τα πρωτεία στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη. Τα απογοητευτικά αυτά στοιχεία ανακοινώθηκαν στην έδρα της Ευρωπαϊκής επιτροπής στις Βρυξέλλες. με αφορμή την .18η Νοεμβρίου που είναι Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά. Ο επιτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Βιτέντις Αντριουκάιτις, υπογράμμισε ότι οι λοιμώξεις από βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά σκοτώνουν πλέον χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο και ευθύνονται για την απώλεια 1,5 δισ. ευρώ σε έξοδα νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων και των ωρών ερ Yaoias που χάνονται . Οι άνθρωποι υποφέρουν, πεθαίνουν και δεν είμαστε σε θέση va tous θερα πεύσουμε, γιατί κάποια αντιβιοτικά δεν λειτουρ γούν πια, εξήγησε και τόνισε ότι η πρόκληση αυτή απαιτεί πλέον την άμεση ανάληψη p ons σε όλα τα επίπεδα. Τα τελευταία αποτελέσματα που δημοσιεύ θηκαν από το ECDC (το ευρωπαϊκό κέντρο ελέγ χου και πρόληψη5 νοσημάτων) δείχνουν ότι η κα τάσταση συνεχίζει να επιδει νώνεται για τα περισ σότερα βακτηρίδια και αντιβιοτικά υπό επιτήρη ση. Σε τουλάχιστον 3 χώρε$, την Ιταλία την Ελ λάδα και τη Μάλτα, η αντίσταση στα πιο πρόσφα τα αντιβιοτικά έχει γίνει ένα ενδημικό πρόβλημα, που σημαίνει ότι ία νοσοκομεία σ’ αυτές Tis χώ ρε5 δεν είναι σε θέση να θεραπεύσουν αποτελε σματικά ασθενεί που έχουν μολυνθεί με ανθε κτικά βακτήρια. Για πρώτη φορά, τα στοιχεία δεί χνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση αντι βιοτικών στην κοινότητα σε πέντε ευρωπαϊκές xcbp8s, τη Δανία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβε νία, την Ισπανία και τη Σουηδία, παρότι η κατα νάλωση αντιβιοτικών στα νοσοκομεία εξακολου θεί να αυξάνεται. Στην ομιλία του, ο γενικός διευθυντής του τομέα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χαβιέρ Μονέ, υποστήριξε ότι επιστρέφουμε στην σκοτεινή πλευρά ms ιατρικής, στην εποχή πριν τον Φλέμινγκ και τον Παστέρ, που δεν υπήρχε αποτελεσματική θεραπεία για Tis λοιμώξείς .

To πως φτάσαμε ως εδώ είναι μελετημένο και αποδεδειγμένο, τόνισαν οι επιστήμονες. Από το 1 987 που επινοήθηκε το πιο πρόσφατο αντι βιοτικό νέας γενιάς, άρχισε σταδιακά να αδυνα τεί να καταπολεμήσει ανθεκτικά σ’ αυτό μικρόβια. Οι λόγοι πολλοί, αλλά γνωστοί πλέον στους επι στήμονες. Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών από tous πολίτε5, η υπερσυνταγογράφιση από tous γιατρούς, τα αντιβιοτικά στην τροφική αλυσίδα, η μεταφορά της “ανθεκτικότητας” των αντιβιοτι κών από Tis μετακινήσει πληθυσμών, η έλλει ψη αυστηρών κανόνων υγιεινά στα νοσοκομεία, είναι από tous κυριότεροι παράγοντε5 “αχρή στευσης” των αντιβιοτικών. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η Γαλλία πρώτη, η Ισπανία δεύτερη, και η Ελλάδα στην τρίτη θέση, εμφανί ζουν τη μεγαλύτερη αντοχή μικροβίων στα αντι βιοτικά, αλλά δυστυχώς η χώρα μας παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στη χρήση αντιβιο τικών από τον άνθρωπο. Στη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα έρχεται πρώτη η Ιταλία και τελευταία η Ισλανδία. Εκτεταμένη ήταν η συζήτηση που έγι νε για το θέμα της αλόγιστης και συχνά παράνο μης χρήσης των αντιβιοτικών σε καλλιέργειες και ζώα , τα οποία περνούν μέσω της τροφικής αλυ oi as στον άνθρωπο. Παρότι είναι υπό συζήτηση η προληπτική χρήση ανββιοτικών στα ζώα, αλλά και απαγορευμένη η χρήση για πιο γρήγορη ανά πτυξη tous, αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει σε κάποιε5 χώρε3, τόνισαν οι ειδικοί, συμπληρώνο ντας ότι είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να υπάρ ξει ενημέρωση και έλεγχος των κτηνίατρων. Είναι αξιοπρόσεκτο το παράδειγμα tos Ολ λανδία5 που κατάφερε μέσα σε 7 χρόνια, από το 2007 cos το 2014, με ειδικά προγράμματα ενη μέρωση5 σε παραγωγού5 και κτηνιάτρου, να μειώσει κατά 58% τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα και στη συνέχεια να μειώσει σημαντικά την αντο χή των μικροβίων στην κοινότητα, όπως επισήμα νε η Μαριάνε Ντόνκερ, γενική γραμματέας του ολλανδικού υπουργείου Υγείας. Ο επίτροπος Β. Αντρουκάιτις πρόσθεσε ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί εδώ και χρόνια προ τεραιότητα .για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξετάζουμε την απαγόρευση της προληπτικής αντιβιοτικής αγωγής στα ζώα, είπε και συμπλήρωσε ότι η προσέγγιση της EE στο θέμα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της μικροβιακής αντοχής, όπως η υγεία του ανθρώπου και των ζώων, η ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, το περιβάλλον, την έρευνα και την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία για παραγωγή νέων αντιβιοτικών. Έχω συναντηθεί με tous υπουργούς Υγείας της ομάδας G7, με Tis ΗΠΑ και με την Κίνα, Tis τελευταίες εβδομάδες, για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, και εργάζομαι στενά με τα κράτη μέλη και με tous διεθνείς εταίροι μας για να βρούμε μια παγκόσμια λύση σε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα , κατέληξε.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ 21/11/2015