Σε πλήρη άρση της απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών που είχε αποφασίσει στις 14 Απριλίου, προχώρησε ο ΕΟΦ.
Στην απόφαση της προέδρου του ΕΟΦ κ. Αικατερίνης Αντωνίου, σημειώνεται:

“Την πλήρη άρση της απόφασης περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών
και ενδοκοινοτικής διακίνησης αρ. πρωτ. EOΦ : 33747/14.4.16
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049
Β’/29.4.13) οι κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου καθώς και οι κάτοχοι άδειας
χονδρικής πώλησης εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό των φαρμακείων
και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα ώστε να καλύπτονται οι
ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής
κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του
ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13) και
του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167)”.
Υπενθυμίζουμε ότι η νέα απόφαση αίρει την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών στα φάρμακα clexane, crestor, eliquis, keppra, lyrica, novomix, novorapid, pradaxa, prolia, seretide diskus και tegretol, σε διάφορες μορφές τους.