Μπόνους υπέρ των φαρμακοποιών και των ιδιωτών μη φαρμακοποιών έναντι των συνεταιρισμών, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, δίνει το υπουργείο Υγείας, που με νέα υπουργική απόφαση καθορίζει πώς Θα γίνεται η αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων. Αλλωστε οι άδειες ίδρυσης φαρμακείου συνεχίζουν να είναι συγκεκριμένες, καθώς επαναδιατυπώνεται η αναλογία ενός φαρμακείου ανά 1.000 κατοίκους σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων ή δημοτικών Προτιμώνται οι φαρμακοποιοί και οι ιδιώτες και έπονται οι συνεταιρισμοί για την ίδρυση φαρμακείου. κοινοτήτων ή τέλος σε επίπεδο δήμων και όχι σε επίπεδο καλ λικρατικών δήμων που ανέφερε n προηγούμενη απόφαση. Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι φαρμακοποιοί. Σε ανακοίνωσή τους, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κάνει λόγο για αποτροπή ανοίγματος πολλών εκατοντάδων φαρμακείων. Κύριο χαρακτηριστικό των κριτηρίων που περιγράφει η νέα απόφαση είναι ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται πάντοτε μεταξύ των φαρμακοποιών. Ετσι, εάν στον ίδιο δήμο καταθέσουν την ίδια ημέρα αίτηση για άδεια ίδρυσης φαρμακείου ένας φαρμακοποιός και ένας ιδιώτης μη φαρμακοποιός, η επιλογή για αυτόν που τελικά θα λάβει την άδεια γίνεται μεταξύ του αιτούντος φαρμακοποιού και του φαρμακοποιού που δηλώθηκε από τον ιδιώτη ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου. Σε αυτή την αξιολόγηση ισχύουν τα κριτήρια βάσει του νόμου 1963 1991, και συγκεκριμένα προτιμάται αυτός που δεν έχει άλλη άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, αυτός που έχει αρχαιότερη άδεια εξασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος ή έχει λάβει νωρίτερα το πτυχίο φαρμακευτικής σχολής του πανεπιστημίου και ο πολύτεκνος. Οπως αναφέρεται στη νέα απόφαση: α) εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή και ιδιωτών με αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμακοποιών, προτιμώνται οι φαρμακοποιοί και οι ιδιώτες και έπονται οι συνεταιρισμοί, β) εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών, η μεταξύ τους σειρά προτίμησης προκύπτει με τα κριτήρια του νόμου 1963 1991 τα οποία εφαρμόζονται μεταξύ των αιτούντων φαρμακοποιών και των δηλωθέντων από τους ιδιώτες ως υπευθύνων για τη λειτουργία του φαρμακείου φαρμακοποιών, γ) εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός φαρμακοποιών, ως προς τη μεταξύ τους σειρά προτίμησης εφαρμόζονται τα κριτήρια του νόμου 1963 1991 και δ) εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται από την αξιολόγηση των δηλωθέντων από αυτούς ως υπευθύνων για τη λειτουργία του φαρμακείου φαρμακοποιών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 02/02/2016