Από συνταγές των ετών 2011 2012

Αγωγή κατά του ΕΟΠΥΥ για ληξιπρόθεσμες οφειλές υψους 2.348.655,38 ευ ρω, που αφορούν συνταγές των ετών 2011 και 2012, κατέθεσε ο Φαρ μακευτικός Σύλλογος Θεσσα λονίκης. Συμφώνα με τον ΦΣΘ, ο ΟΠΑΔ άσκησε αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία απορρίφθηκε και έτσι n απόφαση κατέστη αμετάκλητη. Σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν εξοφλησει τα επιδικασθέντα εν τός προθεσμίας l 5 ημερών από την επίδοση της εξωδίκου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσ σαλονίκης θα προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής είσηραξής των οφειλομένων με βάση την ανωτέρω απόφοση, n οποία πα ρέχει στον Σύλλογο το δικαίωμα να επιδιώξει αναγκαστική κα τάσχεση των περιουσιακών στοι χείων του ΕΟΠΥΥ. Το κράτος απαιτεί από τους πολίτες να είναι συνεπείς σε έναν όγκο φορολογικών και άλ λων υποχρεώσεων με τη δαμό κλειο σπάθη των κατασχέσεων και δεσμεύσεων λογαριασμών, ενώ από την πλευρά του έχει ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς τους φαρμακοποιούς από το 20l l και εντεύθεν. Από την πλευ ρά μας, δεν είμαστε διατεθει μένοι να δεχτούμε τον ρόλο του ραγιά και θα διεκδικήσουμε πς απαιτήσεις μας με κάθε νόμι μο τρόπο μέχρι τελικής δι καίωσης δήλωσε ο πρόεδρος του ΦΣΘ Κυριάκος Θεοδοσιά δης. Εκτός από την αγωγή, o Φαρ μακευτικός Σύλλογος Θεσσα λονίκης με εξώδικο πρόσκλη ση που επέδωσε στον ΕΟΠΥΥ τον καλεί να εξοφλήσει άμεσα το ποσό των 44.234 ευρώ που εί χε επιδικασθεί σε βάρος του ΟΠΑΔ, του οποίου ο ΕΟΠΥΥ είναι καθολικός διάδοχος. Όπως αναφέρεται σε ανα κοίνωση του ΦΣΘ, το ποσό των 44.234 ευρώ επιδικάσθηκε με την απόφαση 597 2010 του Δι οικητικού Εφετείου Θεσσαλο νίκης και αντιστοιχεί σε τόκους υπερημερίας από καθυστερη μένη πληρωμή ουνταγών πσυ επιδίκασε το δικαστήριο σε βάρος του ΟΠΑΔ.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 04/07/2016