Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό προκήρυξε η 7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Κρήτης για την ανάθεση της Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των Μονάδων ΠΦΥ της ΥΠΕ, συνολικής δαπάνης περίπου 43 χιλιάδων ευρώ, διαγωνισμός που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 24η Αυγούστου, στις 15.00 και όσες υποβληθούν θα αποσφραγιστούν την επομένη 25η Αυγούστου στις 10.00 , στο τμήμα Προμηθειών της 7ης ΥΠΕ.

Όπως αναφέρεται στην περίληψη της διακήρυξης πρόκειται για «Δημόσιο Ανοικτό Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του Θέματος 1.1 του Υποέργου 2 (Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των Μονάδων ΠΦΥ της ΥΠΕ και Διαπίστευση Πιλοτικής Μονάδας), της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων Π.Φ.Υ της 7ης Υ.Πε Κρήτης», συνολικής Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.050,00€».
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (συνολικού προϋπολογισμού 412.788,00€).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη οικονομικά προσφορά, με τόπο παράδοσης τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Virus.com.gr