Το πρόβλημα είναι αυξανόμενο – Προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πληροφορίες για αποσύρσεις λόγω τιμολόγησης και εναλλακτικά θεραπευτικά σχήματα

Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν αυξανόμενο πρόβλημα όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντικές επιπτώσεις στους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τα συστήματα υγείας και τους προμηθευτές.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) επισήμανε ότι από τα ράφια των φαρμακείων της πόλης λείπουν σε καθημερινή βάση περίπου 80 σκευάσματα, αριθμός που αυξομειώνεται κατά διαστήματα. Πρόκειται κυρίως για αντιβιώσεις, παιδικά εμβόλια, ινσουλίνες, φάρμακα για το αναπνευστικό, για το διαβήτη, την υπέρταση, για καρδιοπάθειες και ουρολογικά. Αποτέλεσμα είναι οι φαρμακοποιοί να αναζητούν εναγωνίως φάρμακα και από άλλες περιοχές εντός της πόλης ή και από άλλους νομούς εκτός Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, όπως επισήμανε ο ΦΣΘ, η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην εξυπηρέτηση των ασθενών, καθώς είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις που εξαιτίας της αδυναμίας έγκαιρης εύρεσης πολλών σκευασμάτων από τα φαρμακεία, οι συνταγές λήγουν χωρίς να εκτελεστούν.

Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανέλαβαν 8 ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν κατασκευαστές φαρμάκων, παράλληλους διανομείς, φαρμακαποθήκες και φαρμακοποιούς με την ανακοίνωση σειράς συστάσεων. Πρόκειται για την Ένωση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Αυτοθεραπείας AESGP, την Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών EAHP, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρω- Φαρμακευτικών Εταιριών EAEPC, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων EFPIA, την Ένωση Ευρωπαίων Φαρμακοποιών Βιομηχανίας EIPG, την Ευρωπαϊκή Ένωση Διανομέων Υγείας (GIRP), την Ένωση “Medicines for Europe” πρώην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενοσήμων EGA και την Ένωση Ευρωπαίων Φαρμακοποιών PGEU.

Οι συστάσεις των παραπάνω φορέων κάνουν έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια και διαθεσιμότητα των δεδομένων για τα φάρμακα σε έλλειψη, έγκαιρη διάγνωση και εκτίμηση των δυνητικών ελλείψεων, συνεχή ενημέρωση για τις ελλείψεις σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, βελτίωση υποδομών δεδομένων και διαδικασίες συνεργασίας στη διακυβέρνηση. Αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των ελλείψεων στους ασθενείς, παρέχουν στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας άμεσες και ουσιαστικές πληροφορίες και βελτιώνουν την ικανότητα των συστημάτων υγείας για διάγνωση και επίλυση ζητημάτων ελλείψεων μόλις εμφανιστούν.

Η δήλωση βασίζεται σε υφιστάμενες ορθές πρακτικές και προτείνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για το ιδανικό σύστημα πληροφοριών περί των ελλείψεων.

Οι ενώσεις ελπίζουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, οι συστάσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση των συστημάτων πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, και, ενδεχομένως, να αποτελέσουν τη βάση μελλοντικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο .

Συστάσεις
Οι συστάσεις που προτείνουν από κοινού οι ευρωπαϊκές ενώσεις των φορέων της αλυσίδας φαρμάκου περιλαμβάνουν:
1. Διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού για τον περιορισμό των ελλείψεων πριν αυτά προκύψουν. Γι΄ αυτό προτείνεται η ανάπτυξη ενος εργαλείου, ώστε να επικοινωνούν όλοι οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο, ανοιχτά και χωρίς εμπόδια.
2. Ανίχνευση και εκτίμηση της ελλειψης φαρμάκων: Αναφορά ύποπτων ελλείψεων φαρμάκων ενθαρρύνεται στο ίδιο πνεύμα με την αναφορά εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων. «Σήματα» ελλείψεων φαρμάκων μπορούν να αξιολογούνται περιοδικά, σε ένα φόρουμ με τη συμμετοχή όλων των μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να διαπιστώνεται αν το “σήμα” ήταν πιθανό ή πράγματι υπάρχει έλλειψη.
3. Πηγές πληροφοριών: Για την αποσαφήνιση πιθανών ελλείψεων χρειάζεται ένα τυποποιημένο πρότυπο αναφοράς. Τα συστήματα πληροφοριών πρέπει να είναι ανοιχτά σε εκθέσεις από τους κατασκευαστές, χονδρεμπόρους, φαρμακοποιούς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας, με αναφορά στην προέλευση των αναφορών υποψίας ελλείψεων. Οι εκθέσεις, όπου είναι δυνατόν, θα μπορούν να επαληθεύονται με τους αρμόδιους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν από την εξέταση κάθε μορφής δημοσίευσης.
4. Επίπεδο Πρόσβασης: Για μετριασμό των ελλείψεων, θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες για τις εικαζόμενες ελλείψεις σε όλους τους παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Πρόσβαση στις πληροφορίες για επιβεβαιωμένες ελλείψεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Οι πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται και να επαληθεύονται, και χωρίς κινδυνολογία να διατίθενται σε όλους. Οι οργανώσεις ασθενών, μπορούν να συμμετέχουν στην άμβλυνση πιθανών κινδύνων και να συμβάλλουν στην υποστήριξη των ασθενών με πληροφορίες και συμβουλές.
5. Περιεχόμενο του Συστήματος Πληροφοριών: Τα συστήματα πληροφοριών πρέπει να είναι αξιόπιστα, ενημερωμένα και όσο το δυνατόν πληρέστερα. Θα πρέπει να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του φαρμάκου σε έλλειψη (με την εμπορική ονομασία όπου χρειάζεται), και όπου είναι δυνατόν, να αναφέρουν την αιτία και την πιθανή διάρκεια έλλειψης (συμπεριλαμβανομένων αιτιών που προκύπτουν από έξω από την αλυσίδα εφοδιασμού, όπως τα θέματα τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών). Επίσης να αναφέρουν τις εναλλακτικές λύσεις από έναν ή περισσότερους προμηθευτές, επιτρέποντας εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές.
6. Διακυβέρνηση: Οι εταίροι της αλυσίδας εφοδιασμού θα πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές για την ανάπτυξη και υποστήριξη τέτοιων συστημάτων σε εθνικό επίπεδο.
7. Κανόνες Ανταγωνισμού: Οι εταίροι της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα αυτό και να αναζητήσουν νομική συμβουλή όπου χρειάζεται.

Healthmag 9/2/2017