Χριστουγεννιάτικο μποναμά έκανε σε τρία νοσηλευτικά ιδρύματα το υπουργείο Υγείας, που ενέκρινε χθες επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.200.000 ευ ρώ για το Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία , το Νοσοκομείο Αττικόν και το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο, ο ΕΟΦ θα εκ δώσει εντάλματα πληρωμής ύψους 900.000 ευρώ για ειδικά φάρμακα που αφο ρούν χρόνιες και σπάνιες παθήσεις, τα οποία θα κα τανεμηθούν στο Αγία Σο φία και το Αττικόν , ενώ το Βοστάνειο θα ενισχυθεί με 300.000 ευρώ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των προσφύγων αλλά και των κατοίκων του νησιού σε εμβόλια και υγειονομι κό υλικό. Με την αυξημένη χρηματοδότη ση των νοσοκομείων, όπως προβλέπει ο Προϋπολογισμός, η εικόνα του ΕΣΥ το 2016 θα είναι αισθητά βελπωμένη ανέ φερε το υπουργείο Υγείας, που ανακοί νωσε επίσης την ενίσχυση των υπηρεσι ών του ΕΚΑΒ με 51 ασθενοφόρα στις Πε ριφέρειες Κρήτης (25 οχήματα), Δυτικής Μακεδονίας (14 οχήματα), Πελοποννή σου ( 10 οχήματα) και Βορείου Αιγαίου (2 οχήματα). Το συνολικό κόστος της προ μήθειας ανέρχεται σε 3.051.814 ευρώ. Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε η προμήθεια ακό μα 39 ασθενοφόρων για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (14 οχήματα). Νοτίου Αιγαίου (8 οχήματα), Ηπείρου (11 οχήματα) και Ιονίων Νήσων (6 οχήματα), ενώ εκκρεμεί η υπογραφή των συμβάσεων για την προμήθεια άλλων 96 οχημάτων και κινητών μονάδων. Αυτά προορίζονται για τα νοσοκο μεία της Αττικής (30 οχήματα και 15 κι νητές μονάδες), της Κεντρικής Μακεδο νίας (9 οχήματα και 4 κινητές μονάδες), της Θεσσαλίας (13 οχήματα), της Στερε άς Ελλάδας ( 10 οχήματα) και της Δυηκής Ελλάδας ( 15 οχήματα). Ανακοινώθηκε η ενίσχυση του ΕΚΑΒ με 51 ασθενοφόρα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/12/2015