Την άρση της 102829/1-12-2014 Απόφασης, με την οποία είχε ανασταλεί η Άδεια Λειτουργίας (υπ. αριθμ. ΔΔΥΚΜ/42560/2193-15.3.2012 Απόφασης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) στη φαρμακαποθήκη «ΖΕΝΤ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.», στη Γέφυρα Πασπαλά στο Δήμο Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Γκουγκουσίδη Στέργιο και υπεύθυνο φαρμακοποιό τον Τριαντόγλου Αχιλλέα, αποφάσισε ο ΕΟΦ.
Η Φαρμακαποθήκη «ΖΕΝΤ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.» μπορεί να επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντηρίων γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων.