Την άρση της 37769/2-6-2015 Απόφασης, με την οποία είχε ανασταλεί η Άδεια Λειτουργίας (υπ. αριθμ.
ΔΔΥΚΜ/42560/2193-15.3.2012 Απόφασης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) στη φαρμακαποθήκη
ΜΑΡΙΟΣ Δ.ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Παπαρηγοπούλου 6, Περιστέρι, αποφάσισε ο ΕΟΦ.

Με την απόφαση, η Φαρμακαποθήκη μπορεί να επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντηρίων γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων και με την ανανεωμένη άδεια χονδρικής πώλησης για την οποία θα εκδοθεί χωριστή Απόφαση.