Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για τις Αρχαιρεσίες της 4/2/2023 του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακοποιών

Στην Αθήνα και στη φαρμακαποθήκη «ΕΝΦΑΡΕΛ ΑΕ», σήμερα, την 4η Φεβρουαρίου  2023, συνήλθε η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, με θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα Μέλη του,

  1. Ειρήνη Μαρκάκη,
  2. Θεόδωρο Σκυλακάκη,
  3. Ιωάννη Μπίκα,
  4. Αναστάσιο Φυλακτίδη και
  5. Μόσχω Γράμψα.

Για την διεξαγωγή των ως άνω αρχαιρεσιών ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος ο κ. Γεράσιμος Μονοκρούσος καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τους:

  1. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη,
  2. Ελισάβετ Τσατσαρώνη,
  3. Ρεβέκκα Κοροβήλα και
  4. την υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, κ. Ευγενία Λιμπεροπούλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία ορίστηκε ως διοικητικός αντιπρόσωπος δυνάμει του με αριθμό πρωτοκόλλου 6955/3.2.2023 εγγράφου του Τμήματος Γραφείου Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Υγείας.

Ακολούθως ελέγχθηκε και σφραγίστηκε η κάλπη.

Μετά ταύτα ακολούθησε η διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κατά την οποία:

Ψήφισαν ογδόντα επτά (87) από ενενήντα επτά (97)

εγγεγραμμένους

Με έγκυρα ογδόντα επτά (87)

Άκυρα μηδέν (0) και

λευκά μηδέν (0), τα οποία άπαντα προσαρτώνται στο παρόν.

Οι υποψήφιοι έλαβαν έκαστος σε ψήφους ως ακολούθως

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   τέσσερις (4)

ΚΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ένα (1)

ΛΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ                                  δέκα τέσσερις (14)

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ                      μηδέν (0)

ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ                                 εννέα (9)

ΜΠΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 πέντε (5)

ΣΚΕΝΔΕΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                    επτά (7)

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                     δέκα τέσσερις (14)

ΣΟΥΛΤΑΡΗ – ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ    δέκα τρεις (13)

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                      δέκα τέσσερις (14)

ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                  έξι (6)

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΙΟΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              δέκα επτά (17)

ΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               δέκα οκτώ (18)

 

Προσαρτώνται στο παρόν τα παρακάτω:

Α) Ο κατάλογος ψηφισάντων,

Β) ογδόντα επτά (87) έγκυρα ψηφοδέλτια,

Γ) είκοσι δύο (22) εξουσιοδοτήσεις μη παρασταθέντων Μελών και

Δ) Το με αρ. πρωτ. 6955/3.2.2023 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας για το διορισμό διοικητικού αντιπροσώπου.

Κατόπιν αυτών, κηρύχθηκε το πέρας της ψηφοφορίας, δεδομένου ότι δεν υποβληθεί ουδεμία ένσταση, και κλείεται το παρόν υπογεγραμμένο ως έπεται, σε τρία (3) όμοια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠ/ΠΟΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ