Φαρμακαποθήκες

warehouse
warehouse

Οι φαρμακαποθήκες κατέχουν νευραλγικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα της φαρμακευτικής αγοράς εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων στα φαρμακεία με τρόπο άμεσο και αποδοτικό αποτελώντας το συνεκτικό κρίκο μεταξύ των παραγωγών φαρμάκων (φαρμακευτικών εταιριών) και των φαρμακείων. Στη χώρα μας, λόγω και της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της, οι φαρμακαποθήκες  επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο εξασφαλίζοντας σε κάθε Έλληνα ασθενή την προσβασιμότητα στο φάρμακο ανεξάρτητα από το δυσπρόσιτο της περιοχής όπου  διαμένει.

Οι φαρμακαποθήκες παρέχουν πιστοποιημένες υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και είναι επιφορτισμένες ως ενδιάμεσοι κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις παρακάτω πολύ σημαντικές αρμοδιότητες:

Οι φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα αναδεικνύονται στο σημαντικότερο συνεργάτη του Έλληνα φαρμακοποιού καθώς ως full service distributors (διανομείς πλήρους εξυπηρέτησης) προβαίνουν σε μεγάλες παραγγελίες φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων για τη δημιουργία υψηλού αποθέματος ασφαλείας  ώστε να εξομαλύνουν τυχόν διακυμάνσεις στη ζήτηση της φαρμακευτικής αγοράς σε περίπτωση ελλείψεων εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιριών που οφείλονται σε προβλήματα παραγωγής (πχ μη εύρεση πρώτων υλών).

Πέραν της διασφάλισης των συμφερόντων των φαρμακαποθηκών σε εθνικό επίπεδο, ο ΠΣΦ είναι μέλος του GIRP, του συλλογικού οργάνου των φαρμακαποθηκών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση στην τεχνογνωσία φαρμακαποθηκών που δραστηριοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και σε σημαντικά ευρωπαϊκά όργανα που θέτουν το ρυθμιστικό πλαίσιο της φαρμακευτικής αγοράς.