Καταστατικό

Πανελλήνιος σύλλογος φαρμακαποθηκαρίων - Εσωτερικός κανονισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Νόμου 328/1976 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της φαρμακευτικής νομοθεσίας» καταρτίστηκε ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός που καθορίζει  την λειτουργία του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, του Διοικητικού του Συμβουλίου, των Πειθαρχικών του Οργάνων και των μελών τους, τα θέματα προσωπικού του Συλλόγου κλπ.

Κεφάλαιο Α΄

Άρθρο 1ο : Συγκρότηση – Λειτουργία

Ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ» ιδρύθηκε σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 328/1976 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της φαρμακευτικής νομοθεσίας» και η λειτουργία του διέπεται από το Νόμο αυτό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το με αριθμό 613/1977 Προεδρικό Διάταγμα «περί οργανώσεως και αρμοδιοτήτων του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων» και τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. Όπου  στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «Π.Σ.Φ.» ή «Σύλλογος» εννοείται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων και όπου «Πρόεδρος», «Ταμίας», ή «Γραμματέας», εννοείται  ο Πρόεδρος, ο Ταμίας ή ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Π. Σ. Φ.

Άρθρο 2ο : Μέλη του Συλλόγου

Μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων είναι υποχρεωτικά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ιδρύουν και λειτουργούν νόμιμα φαρμακαποθήκη στην Ελλάδα και κατέχουν την από τον Νόμο προβλεπομένη  Άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων.  

Τα νομικά πρόσωπα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων εκπροσωπούνται στις εν γένει συναλλαγές τους με τον Σύλλογο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου,  όταν πρόκειται για ΑΕ,  ή από τον διαχειριστή τους σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση κωλύματος των φυσικών προσώπων αυτών, τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τους φυσικά πρόσωπα που θα πρέπει να τυγχάνουν μέλη της διοίκησης.

Τα μέλη του Συλλόγου απαγορεύεται να είναι μέλη πέραν του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων και σε άλλη επαγγελματική οργάνωση (σωματείο, σύλλογο κλπ) φαρμακαποθηκών.

Άρθρο 3ο : Επίτιμα Μέλη – Δωρητές

 Επίτιμα μέλη αναγορεύει ο Σύλλογος α) Επιστήμονες Έλληνες ή αλλοδαπούς που έχουν εξαιρετικώς διαπρέψει  στην φαρμακευτική Επιστήμη και β) πρόσωπα που προσέφεραν αξιόλογες Υπηρεσίας  στο φαρμακεμπορικό επάγγελμα.

Δωρητές αναγορεύονται οι καταθέτοντες ή κληροδοτούντες,   στον Σύλλογο,  χρηματικά ποσά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται,  κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,  από την Γενική Συνέλευση των μελών με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Τόσο τα επίτιμα μέλη όσο και οι αναγορευόμενοι Δωρητές μπορούν  να παρίστανται, χωρίς  δικαίωμα ψήφου, στις Γενικές Συνελεύσεις του Π.Σ.Φ.

Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις Μελών

 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν Άδεια λειτουργίας Φαρμακαποθήκης οφείλουν,  εντός 15 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεώς της κατά νόμο άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων,  να καταθέσουν  στον Σύλλογο τα εξής δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο της Αδείας λειτουργίας φαρμακαποθήκης

β) αντίγραφο της άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων Κατ΄εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση της εν λόγω άδειας από τα μέλη του Συλλόγου και για όσο χρόνο αυτά λειτουργουν υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται σε αντίγραφο μόνο οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας της συγκεκριμένης φαρμακαποθήκης.

γ) Τα νομικά πρόσωπα  αντίγραφο του καταστατικού τους  καθώς και των στοιχείων δημοσίευσης του, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και η εκπροσώπηση τους.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά καταχωρούνται  στο τηρούμενο ατομικό φάκελο του μέλους. Όλα τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται εντός 15 ημερών να γνωστοποιούν εγγράφως στο Σύλλογο κάθε αλλαγή ή μεταβολή που αφορά  στη λειτουργία, στην εταιρική μορφή της  φαρμακαποθήκης, και στην εκπροσώπηση της  καθώς και στην ανανέωση της άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων.

Άρθρο 5ο : Τήρηση Μητρώου

 1. Στα γραφεία του Συλλόγου τηρείται μητρώο των μελών του.
 2. Το μητρώο καταρτίζεται σε βιβλίο του οποίου η αριστερή σελίδα περιλαμβάνει κατά στήλες α) τον αύξοντα αριθμό του μέλους β) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του μέλους ή την επωνυμία της εταιρίας σε περίπτωση νομικού προσώπου γ) το έτος και τον τόπο γεννήσεως ή συστάσεως της εταιρίας, δ) τον αριθμό και τη χρονολογία λήψεως της Αδείας φαρμακαποθήκης και ε) το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου φαρμακοποιού της φαρμακαποθήκης.
 3. Η δεξιά σελίδα του μητρώου περιλαμβάνει κατά στήλες: α) τις μεταβολές της φαρμακαποθήκης όπως η σύσταση εταιρίας, οι τροποποιήσεις του καταστατικού,  οι άδειες απουσίας πέραν των δύο μηνών, οι μεταφορές, μεταβιβάσεις, οι αποφάσεις προσωρινού  κλεισίματος, οι μεταβολές των στοιχείων του Υπευθύνου φαρμακοποιού β) τις πειθαρχικές ποινές με τις οποίες  τιμωρείται το μέλος γ) την υπογραφή του μέλους ή του νομίμου εκπροσώπου του μέλους, με σκοπό τον  έλεγχο της εάν χρειάζεται δ) παρατηρήσεις και ε) την υπογραφή του υπαλλήλου που ενέργησε  την εγγραφή,  και αυτή του Γραμματέα που ενέργησε  τον έλεγχο.

Το βιβλίο Μητρώου τηρείται από τον Γραμματέα.

 1. Ξύσματα, διαγραφές και παραποιήσεις των εγγραφών στο Μητρώο απαγορεύονται. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης γίνεται σχετική μνεία διαγραφής στη στήλη των παρατηρήσεων και στη συνεχεία καταχωρείται με ορθό τρόπο η σχετική εγγραφή.
 2. Ανά δεκαετία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργείται από επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκκαθάριση του Μητρώου.
 3. Εκτός του Μητρώου των μελών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η τήρηση και των εξής βοηθητικών βιβλίων:

α) Αλφαβητικό ευρετήριο των εν ενεργεία μελών.

β) Μητρώο των μελών όπου θα αναγράφονται τα μέλη του Π.Σ.Φ. από την σύσταση τού.

Άρθρο 6ο : Ατομικοί Φάκελοι 

 1. Στα γραφεία του Συλλόγου, εκτός του Μητρώου, τηρείται και ατομικός φάκελος του μέλους, που φέρει ως αύξοντα αριθμό τον αριθμό της μερίδας τον οποίο έχει το μέλος, στο Μητρώο.
 2. Στον ατομικό φάκελο καταχωρούνται, εκτός των δικαιολογητικών του άρθρου 4 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στο μέλος.
 3. Οι ατομικοί φάκελοι των μελών τηρούνται από τον Γραμματέα του Συλλόγου, ο οποίος μεριμνά για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων που σχετίζονται με την τήρηση αρχείων.
 4. Κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο, που τοποθετείται στον ατομικό φάκελο του μέλους σημειώνεται στην εσωτερική πλευρά του εξωφύλλου του φακέλου.
 5. Στη περίπτωση που το μέλος του Συλλόγου απολέσει την ιδιότητά του, λόγω ανάκλησης της Αδείας ίδρυσης της φαρμακαποθήκης ή για άλλο λόγο, ο φάκελος κλείνει και με έγγραφη εντολή του Γραμματέως, που σημειώνεται στο εξώφυλλο, τοποθετείται στο Αρχείο.

Άρθρο 7ο : Σκοπός του Συλλόγου

Σκοπός του Συλλόγου είναι η εν γένει προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακαποθηκαρίων, η μέριμνα για τη δημιουργία και διατήρηση συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των φαρμακαποθηκαρίων, η μέριμνα για την πιστή τήρηση της νομοθεσίας που τους αφορά, η εξομάλυνση των τυχόν μεταξύ τους αναφυομένων διαφορών καθώς και η προσπάθεια για την διαφύλαξη και την ενδυνάμωση της επαγγελματικής τιμής και της εν γένει αξιοπρέπειας των φαρμακαποθηκαρίων.

Άρθρο 8ο : Βιβλία Συλλόγου

 1. Ο Π.Σ.Φ. τηρεί τα παρακάτω από τον Νόμο και τον παρόντα εσωτερικό Κανονισμό οριζόμενα βιβλία και φακέλους.
  • α) Μητρώο των μελών.

  • β) Ατομικούς φακέλους των μελών.

  • γ) Αλφαβητικό ευρετήριο των εν ενεργεία μελών

  • δ) Μητρώο των μελών από συστάσεως Π.Σ.Φ. 

  • ε) Βιβλίο Πρωτοκόλλου.

  • στ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

  • ζ) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

  • η) Φακέλους δικαιολογητικών Γενικών Συνελεύσεων.

  • ι) Τα από το άρθρου 37 του παρόντος εσωτερικού Κανονισμού οριζόμενα βιβλία και φακέλους του Ταμείου.

  • ια) Βιβλίο παρακολουθήσεως εισπράξεως εισφορών και προστίμων.

  • ιβ) Βοηθητικά λοιπά βιβλία οριζόμενα υπό του Δ.Σ.

 2. Την επιμέλεια και την ευθύνη της κανονικής τήρησης των βιβλίων έχουν οι οριζόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι και τα από τον Νόμο και τον παρόντα εσωτερικό Κανονισμό οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
 3. Ανεξάρτητα από την ειδική ευθύνη, την οποίαν έχουν οι οριζόμενοι υπάλληλοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. για την κανονική τήρηση των βιβλίων, ευθύνη φέρει και ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί την γενική επίβλεψη  της  συνολικής λειτουργίας του Συλλόγου.
 4. Όλα τα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται κατά σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Άρθρο 9ο : Πρωτόκολλο

Στα γραφεία του Συλλόγου τηρείται βιβλίο πρωτοκόλλου, όπου καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου.

Άρθρο 10ο : Χαρακτηρισμός – Πρωτοκόλληση

 1. Τα εισερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου τίθενται, από τον Γραμματέα, υπ’ όψη του Προέδρου προς χαρακτηρισμό και στη συνεχεία παραδίδονται  στον αρμόδιο υπάλληλο προς πρωτοκόλληση.
 2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η άρνηση πρωτοκολλήσεως εγγράφου, από οποιαδήποτε Αρχή και εάν προέρχεται, όπως και οι αναφορές ή αιτήσεις από οιοδήποτε πρόσωπο και εάν υποβάλλονται

Άρθρο 11ο : Έγγραφα του Συλλόγου

 1. Τα έγγραφα του Συλλόγου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου.
 2. Η σφραγίδα του Συλλόγου φέρει κύκλο με τον τίτλο αυτού, και στο κέντρο το Ελληνικό Εθνόσημο.
 1. Η αποστολή των εγγράφων γίνεται είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά είτε με επίδοση από τον αρμόδιο υπάλληλο του Συλλόγου. Για το σκοπό αυτό τηρείται βοηθητικό βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων.

Άρθρο 12ο : Αρχείο

 1. Όλα τα εισερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου, όπως και τα σχέδια των εξερχόμενων εγγράφων φυλάσσονται στο αρχείο εκτός από αυτά που αφορούν στα μέλη του Συλλόγου τα οποία τοποθετούνται στους ατομικούς τους φακέλους. Στο αρχείο επίσης φυλάσσονται τα παλαιά Μητρώα του Συλλόγου, τα διαχειριστικά βιβλία των προηγούμενων χρήσεων και τα σχετικά δικαιολογητικά των εσόδων και δαπανών, οι ατομικοί φάκελοι των μελών των οποίων οι άδειες ιδρύσεως φαρμακαποθήκης ανακλήθηκαν ή μεταβιβάσθηκαν  και γενικώς κάθε στοιχείο που αφορά στη λειτουργία του Συλλόγου.
 2. Το αρχείο τηρείται από τον οριζόμενο υπάλληλο του Π.Σ.Φ. με ευθύνη και επίβλεψη του Γραμματέα.

 

Άρθρο 13ο : Προσωπικό

 1. Η υπηρεσία του Π.Σ.Φ. διεξάγεται από το προσωπικό που προσλαμβάνεται για το σκοπό αυτό.
 2. Ο αριθμός των υπαλλήλων του Π.Σ.Φ., η σχέση εργασίας τους με τον Σύλλογο, η χρονική διάρκεια και η περιγραφή των υπηρεσιών που θα παράσχουν στον Σύλλογο καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του οποίου πραγματοποιείται η πρόσληψη και η καταγγελία της συμβάσεως του κάθε ενός υπαλλήλου.

Ο Σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεργάζεται και να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες φυσικά ή/και νομικά την εκτέλεση εργασιών για λογαριασμό του υπό την μορφή της συμβάσεως έργου ή αυτής της συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ανώτατο όριο δαπάνης έως το 1/3 του εκάστοτε αποθεματικού του Συλλόγου. Σε περίπτωση που προκύπτει μεγαλύτερη δαπάνη από το αναφερόμενο όριο, απαιτείται η προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για την έγκριση της σχετικής σύμβασης και της προκύπτουσας δαπάνης.

Άρθρο 14ο : Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

 Ο Σύλλογος εκδίδει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προς τα μέλη του για θέματα της αρμοδιότητας του.

Αιτήσεις των μελών προς το Σύλλογο, για χορήγηση  πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διεκπεραιώνονται εντός το πολύ 8 ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 15ο : Αλληλογραφία Μελών

Η αλληλογραφία των μελών του  Π.Σ.Φ. με τις Αρχές, εφόσον αυτή αφορά σε επαγγελματικά θέματα και υποθέσεις που μπορούν να ενδιαφέρουν το σύνολο των μελών ή την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, διενεργείται με την μεσολάβηση του Συλλόγου.

 

Κεφάλαιο Β΄

Συνεδριάσεις του Συλλόγου

Άρθρο 16ο

 Τα μέλη του Π.Σ.Φ. συνέρχονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση μία (1) φορά κάθε χρόνο,  και σε έκτακτη κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει ή το ζητήσει το 1/5 των μελών,  με έγγραφη αίτηση όπου θα αναφέρεται  και ο λόγος της αιτουμένης συγκλήσεως.

Άρθρο 17ο : Αρμοδιότητες Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που προβλέπεται σχετικά στο νόμο καθώς και για κάθε υπόθεση του Συλλόγου η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ενδεικτικά δε:

α) Ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον  απολογισμό εσόδων και εξόδων του Συλλόγου.

γ) Προτείνει στον Υπουργό Υγείας, με ειδικά προ τούτο αιτιολογημένη αποφάση της, την αντικατάσταση μέλους ή μελών ή και ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ένεκα σοβαρών παραπτωμάτων τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

δ) Υποβοηθεί με τις αποφάσεις της τον Υπουργό Υγείας στα εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα για την εν γένει λειτουργία και εκπλήρωση του σκοπού των φαρμακαποθηκών.

ε) Προτείνει στον Υπουργό Υγείας κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, όπως και την τροποποίηση ή την συμπλήρωση τους.

Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται στις συνεδριάσεις με ατομική πρόσκληση που αποστέλλεται, προ έξι (6) τουλάχιστον ημερών συστημένη,  ταχυδρομικώς, για τις Γενικές Συνελεύσεις κατά τις οποίες διεξάγονται αρχαιρεσίες με γενική πρόσκληση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  στα δηλωθέντα από τα μέλη σχετικά στοιχεία τηλεφωνικού αριθμού και  ηλεκτρονική διεύθυνση αντίστοιχα, για κάθε άλλη περίπτωση Γενικών Συνελεύσεων.

Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν κατά σειρά  τα  θέματα προς συζήτηση, τον τόπο και την ώρα ενάρξεως της συνεδρίασης και ότι σε περίπτωση ματαίωσης της συνεδρίασης λόγω  έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου σε συνεδρίαση εντός οκτώ (8) ημερών.

Ο, τόπος συνεδριάσεων και οι ώρες έναρξης και λήξης, καθορίζονται με την εκάστοτε απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου και αναγράφονται στην πρόσκληση για την σύγκληση της Συνέλευσης.

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις που διεξάγονται εκλογές και εφόσον υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση,  η συνεδρίαση θα παρατείνεται για δύο (2) ώρες μετά την συζήτηση των εν λόγω  θεμάτων, για την διενέργεια των εκλογών.

Άρθρο 18ο : Θέματα Συνελεύσεως

Τα προς συζήτηση θέματα των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο λαμβάνει υπ’ όψη του και κάθε θέμα που, σύμφωνα με τον νόμο, υποβάλλεται εγγράφως από τα μέλη προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Στις Συνελεύσεις συζητείται εκτός ημερήσιας διάταξης και κάθε θέμα που προτείνεται από τα μέλη έγγραφα και πριν απ’ την αρχή της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και εφόσον αποφασιστεί αυτό από την Γενική Συνέλευση των μελών τυο Συλλόγου.

Σε περίπτωση σύγκλησης Γενικής Συνελεύσεως με αίτηση του 1/5 των μελών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος, μεταξύ των προς συζήτηση θεμάτων θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα αναφερόμενα  στην αίτηση προς σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση κατά την οποία, ανάμεσα στα θέματα της Γενικής Συνελεύσεως, συγκαταλέγεται και θέμα που αφορά σε αρχαιρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει στα μέλη του Συλλόγου, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της διεξαγωγής της συνεδριάσεως, έγγραφο περιέχον λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις και  την διαδικασία σύμφωνα με την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες αρχαιρεσίες 

 Άρθρο 19ο : Απαρτία

 1. Η Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία όταν παρίσταται (ή εκπροσωπείται) σε αυτήν το 1/3 του όλου αριθμού των μελών πλην των περιπτώσεων εκλογής μελών Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου οπότε απαιτείται το ήμισυ (1/2/) του όλου αριθμού των μελών, πλέον ενός.

 

 1. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συντάσσεται σχετικό πρακτικό διαπίστωσης ελλείψεως απαρτίας, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ακολουθούνται δε στην συνέχεια και εφαρμόζονται οι εκάστοτε προβλεπόμενες, για την περίπτωση αυτή,  νομοθετικές διατάξεις. 

Άρθρο 20ο : Ένσταση απαρτίας

Ένσταση απαρτίας, κατά τις κείμενες διατάξεις μπορεί να υποβληθεί από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Συλλόγου,  κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Άρθρο 21ο : Έναρξη – Ομιλίες – Λήξη Συνεδρίασης

 1. Όταν διαπιστωθεί η απαρτία, για την επίτευξη της οποίας γίνεται μνεία στα πρακτικά, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και προβαίνει στον απολογισμό του έργου του Δ.Σ. κατά το προηγούμενο διάστημα από την τελευταία συνεδρίαση του Συλλόγου, στη συνεχεία δε αναπτύσσει προς τα μέλη τις απόψεις του Δ.Σ. επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Μετά από αυτά  η συνεδρίαση διακόπτεται για  δέκα (10΄) λεπτά της ώρας.
 2. Κατά την διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης τα μέλη της Γ.Σ που επιθυμούν να λάβουν τον λόγο επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, το  δηλώνουν  στον Γραμματέα.
 3. Κατά την επανάληψη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος καλεί, κατά σειρά και κατά θέματα, τα μέλη που επιθυμούν να μιλήσουν,  από  τον κατάλογο που έχει καταρτισθεί   για το σκοπό αυτό.
 4. Όταν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, ο Πρόεδρος, κατόπιν συναίνεσης της Συνέλευσης, δύναται να επιτρέψει να μιλήσει και μέλος που δεν εκδήλωσε, σύμφωνα με την πιο πάνω παρ.2 σχετική επιθυμία.
 5. Μη υπάρχοντος πλέον άλλου ομιλητή κλείνει η επί του θέματος συζήτηση και διεξάγεται, εάν προς τούτο απαιτείται να ληφθεί σχετική απόφαση, η ψηφοφορία και μετά την εξάντληση των προς συζήτηση θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 22ο : Τρόπος διεξαγωγής συζητήσεων

 1. Κανένα μέλος δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν έχει δηλώσει την επιθυμία του αυτή  στον Γραμματέα ή δεν το έχει  επιτρέψει η Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού και πριν κληθεί για αυτό  από τον Πρόεδρο.
 2. Τον ομιλητή διαδέχεται πάντοτε ο, κατά την τάξη της εγγραφής, επόμενος ομιλητής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης όποιος θέλει να απαντήσει επί  προσωπικού θέματος  ζητά την άδεια του Προέδρου, αλλά οφείλει να περιορισθεί  μόνο στο προσωπικό  ζήτημα.

Θεωρείται προσωπικό ζήτημα κάθε μομφή κατά της διαγωγής κάποιου ή η λανθασμένη, σε σχέση με την διατυπωθείσα,  απόδοση της απόψεως κάποιου ομιλητή. Σε αυτή τη περίπτωση το μέλος που ζητά το λόγο  οφείλει να αναφέρει  σε τι συνίσταται το προσωπικό θέμα και ο Πρόεδρος αποφασίζει σχετικά.

Εάν το μέλος  που ζητά το λόγο  επιμείνει  στην γνώμη του αποφαίνεται η Συνέλευση με ανάταση των χεριών .

Άρθρο 23ο : Τρόπος αγορεύσεως – χρόνος

Οι ομιλητές  αγορεύουν από το βήμα ή από τη θέση τους κατά την κρίση του Προέδρου.

Όλοι οι ομιλητές  αγορεύουν όρθιοι , εκτός αν επιτρέψει διαφορετικά η Συνέλευση. Ο χρόνος αγορεύσεως καθορίζεται από το Πρόεδρο ανάλογα με τα θέματα  προς συζήτηση των ομιλητών και των χρονικών ορίων των συνεδριάσεων.

Άρθρο 24ο : Συμπεριφορά κατά τις αγορεύσεις

 1. Κατά την διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων απαγορεύονται οι χειρονομίες, οι αποδοκιμασίες, οι θόρυβοι, και οι διαλογικές, χωρίς την άδεια του Προέδρου, συζητήσεις. Επίσης απαγορεύονται οι διακοπές των ομιλητών και γενικά η ανάρμοστη, προς τους συναδέλφους, συμπεριφορά. Οι παρατηρούμενοι για τα ανωτέρω και προσκαλούμενοι να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις ή ν’ αναιρέσουν τα λεχθέντα, όταν δεν συμμορφώνονται, ανακαλούνται  στη τάξη από τον Πρόεδρο.
 2. Η ως άνω συμπεριφορά του μέλους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την πειθαρχική του δίωξη.
 3. Η στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπομπή των, κατά την διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων, παρεκτρεπομένων μελών αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.
 4. Στο μέλος που παρεκτρέπεται και ανακαλείται στη τάξη δεν δίνεται πλέον ο λόγος επί του ίδιου θέματος.

 

Άρθρο 25ο : Τήρηση Πρακτικών

 1. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων εντός είκοσι (20) ημερών.
 2. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο αλλοίωση των πρακτικών. Διόρθωση ή ανάκληση των αναφερομένων στα πρακτικά μπορεί να γίνει μόνο κατά τους όρους του άρθρου 16 του Ν.3601/28.
 3. Τα πρακτικά τηρούνται από τον Γραμματέα του Συλλόγου.
 4. Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις διαβάζονται στα μέλη και εγκρίνονται από αυτά κατά πλειοψηφία τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 26ο : Αυτοπρόσωπος ψηφοφορία – αναπλήρωση

Τα μέλη του Συλλόγου ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

Κατά τις γενικές Συνελεύσεις για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή υπό την όρο της τηρήσεως των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 11  του υπ’ αριθ. 613 του 1977 Προεδρικού Διατάγματος.

Ειδικότερα, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί για άπαντα τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, υποχρέωση, η αδικαιολόγητη παράλειψη της οποίας συνιστά πειθαρχικό αδίκημα κατά τις διατάξεις του ν. 328/1976 σύμφωνα με τις οποίες τα οριζόμενα “περί υποχρεωτικής συμμετοχής είς τάς εκλογάς, τάς συνεδριάσεις των συμβουλίων και των επιβαλομένων κυρώσεων έχουν ανάλογον εφαρμογήν και επί των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων και των μελών των συμβουλίων αυτού”.

Δύναται, κατ’ εξαίρεση, να επιτραπεί σε μέλη, των οποίων η φαρμακαποθήκη ευρίσκεται εκτός του νομού της έδρας του Συλλόγου, η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες με αντιπρόσωπο, με  αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας περιφέρειας της έδρας της φαρμακαποθήκης. Στην έννοια του αντιπροσώπου δεν λογίζονται τα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου τα οποία μπορούν να παρίστανται στις Συνελεύσεις με ειδική προς τούτο απόφαση και εξουσιοδότηση του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου κατά τα ισχύοντα για τις εμπορικές εταιρείες και την εκπροσώπηση τους.

Κατά τις υπόλοιπες γενικές συνελεύσεις είναι δυνατή η δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή βάσει απλής εξουσιοδοτήσεως προς άλλο μέλος του Συλλόγου.

Οι αντιπρόσωποι κατά τις ΓΣ αρχαιρεσιών δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν περισσότερα  του ενός μέλους. Στις λοιπές ΓΣ ειναι δυνατόν κάθε μέλος να  αντιπροσωπεύει  μέχρι και τρία μέλη.

Άρθρο 27ο : Φάκελος δικαιολογητικών Γ.Σ.

 1. Για κάθε συνεδρίαση του Συλλόγου τηρείται ξεχωριστός φάκελος όπου τοποθετούνται:
  • α) Η αίτηση των μελών, εφ’ όσον πρόκειται για έκτακτη  Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως του 1/5 των μελών.

  • β) Αντίγραφο των πρακτικών της Συνεδριάσεως του Δ.Σ. κατά  την οποίαν ορίζονται τα προς συζήτηση  στη Γενική Συνέλευση θέματα.

  • γ) Αντίγραφο της αποσταλείσας στα μέλη προσκλήσεως και των αποδεικτικών των ΕΛΤΑ που αφορούν στις συστημένες προς τα μέλη επιστολές – προσκλήσεις. Για τις περιπτώσεις αποστολής των προσκλήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απόδειξη παραλαβής αποτελεί η απόδειξη αποστολής ομού με την δήλωση του μέλους που αφορά στην γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του.

  • δ) Ο κατάλογος των προσερχόμενων μελών.

  • ε) Οι ονομαστικοί κατάλογοι των ψηφισάντων μελών, στη περίπτωση που διεξήχθη ονομαστική ή μυστική ψηφοφορία.

  • στ) Αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

  • ζ) Τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την συνεδρίαση,  και κάθε έγγραφο, το οποίο αποστέλλεται από το Σύλλογο ή λαμβάνεται από αυτόν σε εκτέλεση αποφάσεων που έχουν ληφθεί  από τη Γενική Συνέλευση.

 1. Επί Συνελεύσεως κατά την οποία διεξάγονται και εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού ή/και Πειθαρχικού Συμβουλίου, στον σχετικό φάκελο τοποθετείται επί πλέον, αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης του Δ.Σ. κατά την οποία αποφασίζεται η διεξαγωγή των εκλογών.

Κεφάλαιο Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 28ο : Εκλογή μελών – Συγκρότηση σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου διενεργείται ανά τετραετία και κατά τον από τις σχετικές διατάξεις καθοριζόμενη διαδικασία.

Για το λόγο αυτό  το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβαίνει στις απαιτούμενες προηγούμενες διατυπώσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προς εκλογή των μελών του.

Για να εκλεγεί κανείς μέλος του Διοικητικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων πρέπει να λειτουργεί ο ίδιος ή να εκπροσωπεί κατά το νόμο, λειτουργούσα φαρμακαποθήκη, να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του νόμου 3601/1928, να μην έχει τιμωρηθεί με διοικητική κύρωση, τουλάχιστον προστίμου, για παραβάσεις της Φαρμακευτικής νομοθεσίας και να μην είναι μέλος Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με το σύστημα της απλής αναλογικής, από τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών που συγκεντρώνουν το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίους Συμβούλους. Οι έδρες κατανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς και στην συνέχεια καταμετρώνται οι ψήφοι που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος προκειμένου να αναδειχθεί ο ή οι υποψήφιοι του συνδυασμού που εκλέγονται.

Η διαδικασία των εκλογών γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του  Νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη, μετά την εκλογή του,  συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται μεταξύ των δύο πρώτων του ψηφοδελτίου που πλειοψήφησε.

Ακολούθως το Δ.Σ. επιλαμβάνεται των αναγκαίων ενεργειών για την επικύρωση των εκλογών και την παραπομπή στο Πειθαρχικό των μελών τα οποία δεν έλαβαν μέρος αδικαιολόγητα στις  εκλογές.

Άρθρο 29ο : Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από κάποιο μέλους  του. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε δίμηνο.
 2. Η ημερομηνία και ή ώρα ενάρξεως της συνεδριάσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα γνωστοποιούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 3 τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας συνεδριάσεως.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί αίτηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του Δ.Σ., ο Πρόεδρος οφείλει να καλέσει το Δ.Σ εντός 8 ημερών από την επίδοση της αιτήσεως
 1. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της συνεδριάσεως του Δ.Σ. ορίζονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, μπορεί όμως να συζητηθεί και άλλο θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη  του Δ.Σ.

Άρθρο 30ο : Επικύρωση πρακτικών

 1. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προ της ημερήσιας διάταξης αναγιγνώσκονται απαραιτήτως και εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδριάσεως. Κατόπιν αυτού το Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 2. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί κατά τις συνεδριάσεις του ένα ή περισσότερα μέλη του Συλλόγου ή και άλλα πρόσωπα, με σκοπό την  ανταλλαγή απόψεων επί σοβαρών ζητημάτων του Συλλόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Η ανταλλαγή απόψεων επί αντιστοίχων ζητημάτων μπορεί  να γίνει  και σε  χρόνο εκτός συνεδρίασης του Δ.Σ. είτε με το  Πρόεδρο του Συλλόγου είτε με κάποιο  μέλος κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

Άρθρο 31ο : Παραίτηση Δ.Σ. ή μέλους αυτού

 1. Σε περίπτωση παραίτησης όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτείται νέο Δ.Σ. από τα επιλαχόντα μέλη. Σε περίπτωση που τα επιλαχόντα μέλη δεν επαρκούν για την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. τότε τα μέλη του Δ.Σ. που παραιτήθηκε οφείλουν να υποβάλουν σχετική έγγραφη αναφορά στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών αιτούμενα τον διορισμό Διοικούσας Επιτροπής και την άμεση προκήρυξη εκλογών. Μέχρι τον διορισμό Διοικούσας Επιτροπής, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ασκεί την διοίκηση του Συλλόγου, ενεργώντας ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
 2. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος κάποιου μέλους του Δ.Σ., αυτό αναπληρώνεται από το πρώτο, κατά σειρά εκλογής, επιλαχόν μέλος. Επιλαχόντες θεωρούνται όλοι οι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν μέλη του Δ.Σ., ανεξαρτήτως του αριθμού ψήφων που συγκέντρωσαν.

Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία,  το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ανανέωσή του με τους επιλαχόντες,   εκλέγει νέο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα ή Ταμία.

 Άρθρο 32ο : Καθήκοντα Προέδρου

Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ανήκουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. Επί πλέον ο Πρόεδρος ασκεί την ανωτάτη εποπτεία του Συλλόγου και λαμβάνει κάθε εξασφαλιστικό, των συμφερόντων του Συλλόγου, μέτρο δικαιούμενος, μεταξύ άλλων,  να καλεί κάθε μέλος στην εκπλήρωση των προς τον Σύλλογο υποχρεώσεών του.

Άρθρο 33ο : Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί, σύμφωνα με τον νόμο, τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 34ο : Καθήκοντα Γραμματέως

Στον Γραμματέα ανήκει κυρίως η ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των διαφόρων εγγράφων του Συλλόγου, σύμφωνα με τα πορίσματα της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου ή τις εντολές του Προέδρου.

Επίσης ο Γραμματέας φροντίζει για κάθε  λεπτομέρεια του γραφείου του Συλλόγου που αφορά την κανονική λειτουργία του, εποπτεύει το προσωπικό του Συλλόγου, την  διεκπεραίωση κάθε  εργασίας  που αναφέρεται  στα καθήκοντα του, όπως και κάθε  εντολής του Δ.Σ. και του Προέδρου.

Κεφάλαιο Δ΄

Διαχείριση Συλλόγου

Άρθρο 35ο

Κατά την προτελευταία, προ των εκλογών, τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγονται δύο ελεγκτές οι οποίοι εξετάζουν τα βιβλία και την εν γένει διαχείριση και υποβάλλουν έκθεση στο Σύλλογο, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται σε όλα τα μέλη.

Η έκθεση αναγιγνώσκεται κατά την υποβολή της διοικητικής λογοδοσίας του Συλλόγου στις κατ’ έτος Γενικές Συνελεύσεις συμπεριλαμβανομένης και της Συνελεύσεως που αφορά στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η θητεία των δύο ελεγκτών είναι τετραετής και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία εκλογής άλλων από την  Γ.Σ.

 Άρθρο 36ο : Καθήκοντα Ταμία

 1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται εν γένει την περιουσία του Π.Σ.Φ. και ενεργεί αφ’ ενός μεν για την είσπραξη των εισφορών και κάθε άλλου εσόδου του Συλλόγου, αφ’ ετέρου δε για την εκτέλεση των νομίμως εκδιδομένων ενταλμάτων πληρωμής. Επίσης τηρεί τα από το Νόμο και το παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό οριζόμενα βιβλία.
 2. Η διαχείριση του Ταμείου ελέγχεται περιοδικά από τους ελεγκτές του άρθρου 35 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού καθώς επίσης, τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος, από το Πρόεδρο και τον  Γραμματέα. Το  πόρισμα του ελέγχου  γνωστοποιείται  στο Δ.Σ.

 

Άρθρο 37ο : Βιβλία Ταμείου 

 1. Ο Ταμίας του Π. Σ. Φ. πρέπει να τηρεί τα εξής βιβλία, φακέλους και διπλότυπα: α) Βιβλία Εσόδων και Εξόδων, όπου καταχωρεί τα έσοδα και έξοδα του Συλλόγου, β) βιβλίο μη αναλώσιμου υλικού (παγίων) στο οποίο κατά μερίδες αναγράφονται όλα τα μη αναλώσιμα περιουσιακά στοιχεία (γραφεία, καθίσματα, γραφομηχανές κλπ.), γ) φακέλους δικαιολογητικών δαπανών, δ) διπλότυπα εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής, ε) φακέλους δικαιολογητικών πληρωμής μισθών προσωπικού κλπ. και στ) βιβλίο παρακολούθησης εισπράξεων, εισφορών και προστίμων.
 1. Όλα τα τηρούμενα βιβλία από τον Ταμία πρέπει να είναι θεωρημένα από τον Πρόεδρο και του Γραμματέα.

Άρθρο 38ο : Αλλαγή Ταμείου

 1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ταμία, για οιανδήποτε αιτία, αυτός κλείνει τα βιβλία του και τα παραδίδει,  με  πρωτόκολλο,   στον νέο Ταμία.
 2. Ο έλεγχος της διαχειρίσεως του Ταμία που αποχωρεί ενεργείται από τους ελεγκτές , εκτός εάν υπάρχει ειδικός σοβαρός λόγος, οπότε το Δ.Σ. αναθέτει τον έλεγχο της διαχειρίσεως σε  δύο μέλη του  τα οποία υποβάλλουν σχετική έκθεση.

Άρθρο 39ο : Είσπραξη Εσόδων

Πόροι του Συλλόγου είναι:

 • Οι τακτικές και ειδικές εισφορές των μελών
 • Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα προς το Σύλλογο και
 • Χρηματικά πρόστιμα επιβαλλόμενα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στα μέλη του Συλλόγου.
 • Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται στην καταβολή τακτικής ετησίας εισφοράς.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής των ετησίων εισφορών και προστίμων.
 • Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στο ύψος της ετήσιας εισφοράς, πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τον κύκλο εργασιών που το κάθε μέλος πραγματοποίησε κατά την παρελθούσα οικονομική χρήση και να διέπονται από την αρχή της αναλογικότητας. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο ύψος των ετήσιων εισφορών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πενταπλάσιο της κατώτατης εισφοράς.
 • Πέρα από τη κατά την προηγούμενη παράγραφο εισφορά, επιτρέπεται η επιβολή ειδικών εισφορών υπέρ ορισμένου σκοπού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του συλλόγου, που λαμβάνεται σε συνεδριάση, κατά την οποία παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών και με απολύτη πλειοψηφία των παρόντων.
 • Οι εισφορές, τα πρόστιμα και κάθε άλλο έσοδο του Συλλόγου εισπράττονται έναντι αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων οι οποίες  εν συνεχεία,  καταχωρούνται  στο σχετικό βιβλίο εσόδων.
 • Για τη παρακολούθηση της είσπραξης των εισφορών και των επιβαλλομένων στα μέλη προστίμων τηρείται από τον Ταμία βοηθητικό βιβλίο παρακολούθησης είσπραξης εισφορών και προστίμων.
 • Σε περίπτωση μη εισπράξεως των εσόδων κατά την παρ. 2, το Δ.Σ. κατά την πρώτη του συνεδρίαση του μηνός Ιανουαρίου αλλά και σε κάθε άλλη συνεδρίαση, δίνει εντολή στον Ταμία, να επιδιώξει την είσπραξη αυτών κατά την νόμιμη διαδικασία.
 • Η παρακολούθηση των εισπράξεων μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή αυτή θα προβαίνει, κατ’ εξουσιοδότηση του ΔΣ, σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την εμπρόθεσμη είσπραξη των οφειλομένων στον Σύλλογο ποσών.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του, να ορίσει την ταμειακή ενημερότητα των μελών ως προϋπόθεση για την εκ μέρους τους άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικά για την χορήγηση βεβαιώσεων, η ταμειακή ενημερότητα του αιτούντος αποτελεί πάντοτε προϋπόθεση για την έκδοση του σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 40ο : Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το  Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων είναι Τριμελές και απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας, ως Προέδρου, του Προέδρου του Συλλόγου και ενός Φαρμακαποθηκαρίου, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του κατά τις γενικές εκλογές, ως μελών.

Οι υποψήφιοι για το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και αντιστρόφως.

Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγεται ο πρώτος, κατά σειρά επιτυχίας,  από το κοινό ψηφοδέλτιο που θα καταρτίζεται,  κάθε φορά,  για τον σκοπό αυτό. Αναπληρωματικό μέλος εκλέγεται ο δεύτερος κατά σειρά επιτυχίας,  από το ίδιο ψηφοδέλτιο.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής του μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου,  ορίζονται ως τακτικό και ως αναπληρωματικό μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύο από τα δέκα αρχαιότερα μέλη του Συλλόγου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών κατα την οποία διενεργούνται οι εκλογές, και η οποία  λαμβάνεται μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας.

Χρέη Γραμματέως του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί ο Γραμματέας του Συλλόγου ή άλλος Φαρμακαποθηκάριος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει στα γραφεία του Συλλόγου οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων έχει δικαιοδοσία να αποφασίζει για κάθε θέμα ή καταγγελία που μπορεί να προκύψει σε βάρος οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου.

Έχει δικαιοδοσία  σε όλα τα πρόσωπα που είτε λειτουργούν οι ίδιοι είτε εκπροσωπούν επιχειρήσεις φαρμακαποθήκης, συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακοποιών που διευθύνουν προσωρινά φαρμακαποθήκη λόγω θανάτου του αδειούχου φαρμακαποθηκαρίου. 

Η πρωτοβουλία σύγκλησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του στην  οποία αναφέρεται η επίδικη πράξη, η ενέργεια ή παράλειψη του μέλους.  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής προς τούτο αιτήσεως αρμοδίας Αρχής.

Για τα περί συγκλήσεως, απαρτίας, λήψη αποφάσεων και αρμοδιοτήτων εφαρμόζονται αναλόγως σε κάθε περίπτωση τα περί πειθαρχικών συμβουλίων των φαρμακευτικών συλλόγων ισχύοντα.

 • Σε περίπτωση παραιτήσεως ή κωλύματος κάποιου μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος κανονισμού.
 • Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου προσβάλλονται ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Δικαστηρίων μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου εις τους διαδίκους.

Μετά την πάροδο άπρακτης της κατά την προηγούμενη παράγραφο τασσόμενης προθεσμίας οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθίστανται εκτελεστές.

Άρθρο 41ο : Παράβαση διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού 

 1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και προκαλεί την πειθαρχική δίωξη του παραβάτη.
 2. Η πειθαρχική δίωξη των παρεκτρεπόμενων ή παρανομούντων μελών ενεργείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.
 3. Οι ποινές που το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνονται στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που θα συγκαλείται, ανά διαστήματα,  για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 42ο : Τελική διάταξη

Για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προβλέψεις του Νόμου.

Ακριβές αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως αυτός ψηφίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10-12-2016 και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ: Γ5(β)Γ.Π. 97968/16/22-02-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας.