ΦΕΚ για Υποχρεώσεις Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων- Άρθρο 17