Επιστολή προς Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Οικονομικών

Προς τους κκ
Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη

Αρ. Πρωτ.:5747
Αθήνα 17 Μαρτίου 2023

Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει επιβάλει με επάλληλες αποφάσεις του απόλυτη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης σειράς φαρμακευτικών προϊόντων την οποία μέσω συνεχών τροποποιητικών αποφάσεων του διατηρεί παρανόμως επί μακρόν.

Ι.- Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα ο ΕΟΦ εξέδωσε τις πιο κάτω αποφάσεις του οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας» ήταν δε άμεσα εφαρμοστέες και έφεραν «προσωρινό χαρακτήρα»:
• Τη με αριθμό 427014/13.5.2014 απόφαση, (INFANRIX HEXA, INFANRIX IPV, TETRAVAC, PENTAVAC και INFANRIX TETRA).
• Τη με αριθμό 58873/8.9.2015 απόφαση σε τροποποίηση της αρ. 42701/13.5.2014 απόφασής (HEXYON και BOOSTRIX).
• Τη με αριθμό 79701/2.11.2016 απόφαση σε τροποποίηση της αρ. 58873/8.9.2015 απόφασής του, (REPEVAX, ENGERIX, HBVAXPRO, HAVRIX και VAQTA).
• Τη με αριθμό 91635/28.11.2016 απόφαση σε αρ. 79701/2.11.2016 απόφασης (PREVENAR 13 και PNEUMO 23).
• Τη με αριθμό 81560/25.9.2017 απόφασή σε τροποποίηση της αρ. 91635/28.11.2016 απόφασης (M-M-RVAXPRO, PRIORIX, PRIORIX TETRA, PNEUMOVAX 23 (ενέσιμο διάλυμα 0,5ml/vial) και D.T.VAX).
• Τη με αριθμό 123095/23.10.2019 απόφαση σε τροποποίηση της αρ. 81560/25.9.2017 απόφασής του (VARILIX, VARIVAX, PROQUAD και PNEUMOVAX 23 (INJ.SO.PFS 25 MCG) και αφαιρέθηκε από τον κατάλογο φαρμάκων το σκεύασμα PNEUMO 23 καθότι η άδεια κυκλοφορίας του ανακλήθηκε.
• Τη με αριθμό 43196/13.4.2020 απόφαση σε τροποποίηση της αρ. 123095/23.10.2019 απόφασής του (GARDASIL 9, CERVARIX, SΥΝFLORIX και VAXELIS), η οποία μέχρι σήμερα διατηρεί την ισχύ της μη καταργηθείσα.
Συνολικά ο περιορισμός που τίθεται από τις εκτεθείσες αποφάσεις, αυθαίρετα, εντελώς αναιτιολόγητα και κατά παράβαση του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου, αφορά συνολικά σε είκοσι έξι (26) ευρέως κυκλοφορούντα φαρμακευτικά προϊόντα, διατηρείται δε συγκεκριμένα:
• για τα σκευάσματα INFANRIX HEXA, INFANRIX IPV, TETRAVAC, PENTAVAC και INFANRIX TETRA επί εννέα έτη,
• για τα σκευάσματα HEXYON και BOOSTRIX επί οκτώ έτη,
• για τα σκευάσματα REPEVAX, ENGERIX, HBVAXPRO, HAVRIX, VAQTA και PREVENAR 13 επί επτά έτη,
• για τα σκευάσματα M-M-RVAXPRO, PRIORIX, PRIORIX TETRA, PNEUMOVAX 23 (ενέσιμο διάλυμα 0,5ml/vial) και D.T.VAX επί έξι έτη,
• για τα σκευάσματα VARILIX, VARIVAX, PROQUAD και PNEUMOVAX 23 (INJ.SO.PFS 25 MCG) επί τέσσερα έτη και
• για τα σκευάσματα GARDASIL 9, CERVARIX, SΥΝFLORIX και VAXELIS επί τρία έτη.
Κατά της απόφασης αυτής έχουμε προσφύγει στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΙΙ.- Περαιτέρω ο Ε.Ο.Φ. εξέδωσε την με αριθμό 125334/22.11.2022 απόφαση, δυνάμει της οποίας απαγόρευσε προσωρινά ως έκτακτο μέτρο τις εξαγωγές, την ενδοκοινοτική διακίνηση καθώς και την αποθεματοποίηση των (….) φαρμακευτικών προϊόντων, όπως αυτά αναφέρονται στο συνημμένο σε αυτή σχετικό πίνακα.
Και η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια των με αρ. 10559/2.2.2022, 22581/4.3.2022, 93211/6.9.2022 αποφάσεων του Ε.Ο.Φ.
Η ανωτέρω απαγόρευση διατηρείται σε ισχύ μέχρι σήμερα ήτοι πέραν του έτους από την αρχικά εκδοθείσα απόφαση (2.2.2022).
Κατά της απόφασης αυτής έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΙΙΙ.- Στο σημείο αυτό ευρισκομένων των πραγμάτων και με δεδομένο ότι:
• Σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας την 4/1/2023 του Υπουργού Υγείας, του Προέδρου του Ε.Ο.Φ. και του Προέδρου του Ι.Φ.Ε.Τ. σχετικά με την αντιμετώπιση των ελλείψεων ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. δήλωσε (19ο λεπτό) ότι ήδη από τότε έχει υπάρξει ομαλοποίηση στο 92% των φαρμάκων που εμπίπτουν στην απαγόρευση, ότι μέχρι την 15/1/2023 αναμένεται πλήρης ομαλοποίηση και ότι η απαγόρευση δεν δύναται να είναι μακροχρόνια.
• Στην ίδια συνέντευξη ο Υπουργός Υγείας δήλωσε (31ο λεπτό) ότι η επάρκεια δεν σχετίζεται με τις παράλληλες εξαγωγές και ότι το πρόβλημα δημιουργείται από την παγκόσμια παραγωγή φαρμάκων.
• Από το από 14/2/2023 e-mail και από το συνημμένο σε αυτό πίνακα με τα ευρισκόμενα σε έλλειψη φαρμακευτικά σκευάσματα, το οποίο επίσης αναρτήθηκε και στον ιστότοπο του Ε.Ο.Φ., που μας εστάλη από το αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Φ. προκύπτει ότι το 90% των φαρμάκων τα οποία δυνάμει των ισχυουσών αποφάσεων εμπίπτουν στην απαγόρευση εξαγωγών – ενδοκοινοτικής διακίνησης – αποθεματοποίησης, δεν αναφέρονται να είναι σε έλλειψη.
• Ήδη παραμένουν στις εγκαταστάσεις των μελών μας αδιάθετες ποσότητες διαφόρων σκευασμάτων, αναμένεται δε με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς ότι αυτές θα εξακολουθήσουν να παραμένουν αδιάθετες, καθόσον τα εν λόγω προϊόντα δεν ευρίσκονται σε έλλειψη, οι δε ανάγκες της ελληνικής αγοράς υπερκαλύπτονται από τις διατιθέμενες ποσότητες στην αγορά μέσω των φαρμακαποθηκών (συνημμένη στην παρούσα η σχετική επιστολή μας που έχει σταλεί από 13/03/2023 στον Πρόεδρο του ΕΟΦ).
• Υπό την ισχύουσα απαγόρευση τα μέλη μας δεν δύνανται να διαθέσουν εκτός της ελληνικής αγοράς τα εν λόγω σκευάσματα (τις πλεονάζουσες ποσότητες τους) υφιστάμενα επί μακρόν σημαντική οικονομική ζημιά, την οποία πλέον δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν.
• Οι εξαγωγές και η ενδοκοινοτική διακίνηση φαρμάκων αποφέρουν σημαντικά έσοδα στην ελληνική οικονομία υπολογιζόμενα σε 430 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από αυτά περίπου τα 2/3 βρίσκονται στις λίστες των απαγορεύσεων, με συνέπεια αφενός τη μείωση των κερδών του κλάδου (άρα και των φορολογικών εσόδων) και αφετέρου την αντίστοιχη αφαίρεση περίπου 260 εκατομμυρίων ευρώ (σε ετήσια βάση ) από το ήδη προβληματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.
• Από την απαγόρευση εξαιρούνται ρητά οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας των υπό απαγόρευση φαρμάκων (παραγωγοί και αντιπρόσωποι τους) δυνάμενοι να εξάγουν ελεύθερα αυτά, με συνέπεια το επιβληθέν μέτρο να μην αποφέρει κανένα όφελος στον Έλληνα ασθενή παρά μόνο ζημία στα μέλη μας και έσοδα στις φαρμακευτικές εταιρίες τις οποίες ευνοεί. Καθώς και
• Της επιστολής την οποία απηύθυνε η αρμόδια για θέματα Υγείας Ευρωπαία Επίτροπος στον κ. Υπουργό Υγείας στην οποία τονίζεται ρητά ότι «…τα Κράτη Μέλη πρέπει να απέχουν από τη λήψη εθνικών μέτρων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εσωτερική αγορά της ΕΕ και να εμποδίσουν την πρόσβαση σε φάρμακα όσων έχουν ανάγκη σε άλλα Κράτη Μέλη. Από την άποψη αυτή, όποτε μας κοινοποιούνται μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν τέτοιο αντίκτυπο, η Ε. Επιτροπή ζητά από το εν λόγω Κράτος Μέλος να τα ανακαλέσει…».
• Οι φαρμακαποθήκες ασφυκτιούν από έλλειψη ρευστότητας, η οποία διοχετευόταν σε όλη την φαρμακευτική αγορά μέσω πιστώσεων στα φαρμακεία και η αναίτια διατηρούμενη απαγόρευση βάζει σε κίνδυνο όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς περιορισμός των πιστώσεων, σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, θα οδηγήσει σε ντόμινο κλεισιμάτων φαρμακείων και φαρμακαποθηκών
• Η Ελλάδα έχοντας από το 2012 ήδη δεχθεί δριμύτατες παρατηρήσεις (κίτρινη κάρτα) από την Ε.Ε. για μέτρα παρεμπόδισης ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμάκων, διακινδυνεύει πλέον-χωρίς κανένα όφελος για τη Δημόσια Υγεία-να τιμωρηθεί από την Ε.Ε. για την επανάληψη αυτής της πρακτικής

Ζητούμε την άρση της απαγόρευσης που επιβλήθηκε από τις αναφερθείσες αποφάσεις του ΕΟΦ, σε τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση τους και εκτός της ελληνικής αγοράς και να παύσει η επί μακρόν άδικα και αδικαιολόγητα προκαλούμενη από το λόγο οικονομική ζημιά των μελών μας, του ελληνικού Δημοσίου και των ασθενών στην Κοινότητα.
Πρόθεση μας είναι να ασκήσουμε όλα τα δικαιώματα μας, συλλογικά και ατομικά, στην Ελλάδα και στην Κοινότητα με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών μας, του Έλληνα ασθενή και της ελεύθερης αγοράς παραμένοντας πάντα στην διάθεση Σας για την ορθολογιστική επίλυση των ζωτικής φύσεως προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος από τα μη αναγκαία, ακατάλληλα και δυσανάλογα μέτρα που αναφέρθηκαν.

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Θεόδωρος Σκυλακάκης Ειρήνη Μαρκάκη