Επιστολή προς την εταιρεία Merck A.E.

Προς
Εταιρία MERCK AE
Δ/νση: Avenue Mall
151 23 Μαρούσι
Κοιν/ση: 1. Υπ. Υγείας
Δ/νση Φαρμάκων & Φαρμακείων
2. ΕΟΦ
Υπόψη Προέδρου κ. Δ. Φιλίππου
Αρ. Πρωτ.: 5701

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Εφοδιασμός Φαρμακαποθηκών
Σχετ.: Η από Απρίλιο 2022 επιστολή της MERCK AE προς φαρμακαποθήκες

Κύριοι,
Το παρόν αποστέλλεται αναφορικά με επιστολή σας, η οποία έχει σταλεί σε μέλη μας σχετικά με την διακοπή του εκ μέρους σας εφοδιασμού τους. Η επιστολή αυτή εστάλη περί τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους δίχως καμία προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση των θιγομένων από τη πλευρά σας, έκτοτε δε συνεχίζετε και δεν εκτελείτε παραγγελίες των εν λόγω φαρμακαποθηκών.
Χαρακτηριστικά δε αναφέρετε σε αυτή:
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το δίκτυο διανομής μας έχει εξαντλήσει το όριο των δυνατοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να καλύψει την ζήτηση ασθενών όπως αποτυπώνεται στην αγορά.
Ως εκ τούτου, λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι η τρέχουσα και μελλοντικές σας παραγγελίες δεν θα εξυπηρετηθούν καθώς, βάσει αντικειμενικών και χωρίς διακρίσεις κριτηρίων, κατόπιν ανάλυσης- μεταξύ άλλων – του μεγέθους και του αριθμού των παραγγελιών, ήταν απαραίτητη μία βελτίωση.
Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας.».
Όπως γνωρίζουμε δεν υφίσταται κανένα οργανωμένο από εσάς «δίκτυο διανομής» των προϊόντων της εταιρείας σας, τα οποία διανέμει για λογαριασμό σας ανά την Ελλάδα η εταιρία

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΛΦΑΩΜΕΓΑ Α.Ε.» παρέχοντας υπηρεσίας αποθήκευσης και διανομής (Logistics).
Ούτε όμως και οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία υπάρχει με τα μέλη μας εν γένει, πολύ δε περισσότερο με αυτά στα οποία εστάλη η εν λόγω επιστολή.
Η εκ μέρους σας επίκληση γενικά και αόριστα κάποιων «κριτήριων», τα οποία δεν έχετε εξειδικεύσει όχι μόνο δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συμφωνίας, αλλά ούτε καν ενημέρωσης για την
ύπαρξη και το περιεχόμενό τους με συνέπεια αυτά να είναι ανύπαρκτα και αδιάφορα για την εμπορική σχέση σας με τα μέλη μας.
Συνεπώς ο εφοδιασμός των μελών μας δεν έχει σχέση ούτε με δίκτυα διανομής ούτε με παρόμοιες συμφωνίες ούτε εξαρτάται από ανύπαρκτα «κριτήρια», «προϋποθέσεις» ή «όρους».
Περαιτέρω, η ρητή αναφορά σας ότι «το δίκτυο διανομής μας έχει εξαντλήσει το όριο των δυνατοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να καλύψει την ζήτηση ασθενών όπως αποτυπώνεται στην αγορά» αφορά την δική σας και μόνο αδυναμία να ανταποκριθείτε στην ζήτηση και στις ανάγκες της αγοράς, προσδιορίζονται δε στο νόμο ειδικά και συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις σας σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάτι τέτοιο.
Η δική σας αδυναμία και η εξάντληση των ορίων των δυνατοτήτων σας δεν συνιστά λόγο άρνησης διάθεσης των φαρμάκων σας σε φαρμακαποθήκες και η εκτόπιση τους από την διάθεση των προϊόντων σας στην αγορά. Πολύ δε περισσότερο αν ληφθεί υπόψη αφενός ότι η εταιρία σας επί σειρά πολλών και συνεχόμενων ετών εφοδίαζε τις εν λόγω φαρμακαποθήκες και αφετέρου ότι η εν λόγω διακοπή γίνεται ξαφνικά, άνευ προειδοποιήσεως και επαρκούς σαφούς αιτιολογίας και κατά τρόπο επιλεκτικό ο οποίος δημιουργεί άμεσο και ζωτικό πρόβλημα στη τροφοδοσία των φαρμακείων που συνεργάζονται με τα (θιγόμενα) μέλη μας και κατ’ επέκταση στην εξυπηρέτηση των ασθενών.
Τέλος σχετικά με την αναφορά σας ότι «η τρέχουσα και μελλοντικές σας παραγγελίες δεν θα εξυπηρετηθούν καθώς, βάσει αντικειμενικών και χωρίς διακρίσεις κριτηρίων, κατόπιν ανάλυσης- μεταξύ άλλων – του μεγέθους και του αριθμού των παραγγελιών, ήταν απαραίτητη μία βελτίωση» όπως αντιλαμβάνεσθε δεν αποτελεί «βελτίωση» η μονομερής, απροειδοποίητη και αναίτια επιλογή σας να αποκλείσετε έστω και ένα μέλος μας από την προμήθεια των φαρμακευτικών σας προϊόντων, πολύ περισσότερο όταν υφίσταται πολυετής εμπορική συνεργασία με την εταιρία σας όταν δεν υπάρχει κάποια οικονομική η άλλης φύσεως διαφορά στην εμπορική σχέση και όταν με την απόφασή σας αποκλείονται επιλεκτικά από τον εφοδιασμό ορισμένες μόνον φαρμακαποθήκες.
Με δεδομένο δε ότι η εταιρεία σας κατέχει προφανή δεσπόζουσα θέση στην αγορά των φαρμάκων που διανέμει καθόσον έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εισαγωγής τους στην Ελλάδα και

ότι ο μοναδικός τρόπος προμήθειας τους είναι μέσω της εταιρείας σας, η περιεχόμενη στην επιστολή σας απόφαση και η υλοποίηση της συνιστούν ευθέως καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής
της δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους σας, η οποία παρακωλύει τον ελεύθερο και αποτελεσματικό ανταγωνισμό και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά του
φαρμάκου, επί ζημία των θιγομένων μελών μας και κίνδυνο της δημόσιας υγείας, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα δυσμενούς διάκρισης.
Πέραν των εκτεθέντων σας επισημαίνουμε και το επίσης ζωτικό θέμα του ομαλού και επαρκούς εφοδιασμού των φαρμακαποθηκών από την εταιρία σας, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες μελών μας σε φαρμακαποθήκες που εφοδιάζει και παρά την επικαλούμενη «βελτίωση» ομοίως αδικαιολόγητα, δεν αποστέλλει τις παραγγελλόμενες ποσότητες φαρμάκων αλλά ποσότητες κατά πολύ λιγότερες έως και μηδενικές με αποτέλεσμα και από την πρακτική αυτή να δημιουργείται -επίσης επί ζημία των μελών μας- πρόβλημα στην αγορά του φαρμάκου, στην τροφοδοσία των φαρμακείων, στην εξυπηρέτηση των ασθενών και κατ’ επέκταση κίνδυνος αυτής καθ’ εαυτής της δημόσιας υγείας.
Για τους λόγους αυτούς, σας αποστέλλουμε την παρούσα ώστε να αποσυρθεί η εν λόγω απόφαση και παύσει η αναφερόμενη πρακτική σας, η οποία σημειωτέον θα τεθεί υπόψη και του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, προκειμένου να επανέλθει ο πλήρης και ομαλός εφοδιασμός των φαρμακαποθηκών – μελών μας και όπως προγραμματιστεί συνάντηση με εκπρόσωπο σας για την -προς το συμφέρον όλων μας- επίλυση των ανακυψάντων θεμάτων.
Αναμένοντας την ανταπόκριση σας.

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ