Απάντηση προς Δήμο Καλλιθέας αναφορικά με τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των φαρμακαποθηκών

ΠΡΟΣ
Τον Δήμο Καλλιθέας
Διεύθυνση Διοικητική
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
Τμήμα Αδειοδότησης & ΡΕΔ
Δ/νση: Ματζαγριωτάκη 76
Αρ. Πρωτ.: 5637
Αθήνα, 28-12-2021

Θέμα: Απόψεις σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας φαρμακαποθηκών
στο Δήμο Καλλιθέας το έτος 2022.

Σε απάντηση του από 20-12-2021/58274 έγγραφο της υπηρεσίας σας, σας πληροφορούμε ότι ΔΕΝ υφίσταται ενιαίο πανελλαδικό ωράριο λειτουργίας φαρμακαποθηκών.
Οι φαρμακαποθήκες και ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας, εφοδιάζουν διαρκώς τα ελληνικά φαρμακεία με τα απαραίτητα σκευάσματα. Έγκειται στην διακριτική ευχέρεια εκάστου δημάρχου, σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’ 114/2006 άρθ. 75 μέρος Γ’ παρ. 35) να καθορίσει ωράριο τέτοιο, που να εξυπηρετεί την τροφοδοσία των φαρμακείων που έχουν έδρα τον δήμο του.
Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ