Επιστολή προς τον Δήμο Αθηναίων

ΠΡΟΣ
Τον Δήμο Αθηναίων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων
Δ/νση: Λιοσίων 22
Υπόψη: κ. Β. Παπαγεωργίου Αρ. Πρωτ.: 5707
Αθήνα, 24-11-2022

Θέμα: Απόψεις σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας φαρμακαποθηκών
στο Δήμο Αθηναίων για το έτος 2023

Σε απάντηση του από 04-11-2022/305616 έγγραφο της υπηρεσίας σας, σας πληροφορούμε ότι ΔΕΝ υφίσταται ενιαίο πανελλαδικό ωράριο λειτουργίας φαρμακαποθηκών.
Οι φαρμακαποθήκες εφοδιάζουν διαρκώς τα ελληνικά φαρμακεία με τα απαραίτητα σκευάσματα. Έγκειται στην διακριτική ευχέρεια εκάστου δημάρχου, σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’ 114/2006 άρθ. 75 μέρος Γ’ παρ. 35) να καθορίσει ωράριο τέτοιο, που να εξυπηρετεί την τροφοδοσία των φαρμακείων που έχουν έδρα τον δήμο του.

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ