Επιστολή προς τον Δήμο Αθηναίων

ΠΡΟΣ
Τον Δήμο Αθηναίων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων
Δ/νση: Λιοσίων 22
Υπόψη: κ. Β. Παπαγεωργίου Αρ. Πρωτ.: 5628
Αθήνα, 24-11-2021

Θέμα: Απόψεις σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας φαρμακαποθηκών
στο Δήμο Αθηναίων για το έτος 2022

Σε απάντηση του από 10-11-2021/308280 έγγραφο της υπηρεσίας σας, σας πληροφορούμε ότι ΔΕΝ υφίσταται ενιαίο πανελλαδικό ωράριο λειτουργίας φαρμακαποθηκών.
Οι φαρμακαποθήκες και ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας, εφοδιάζουν διαρκώς τα ελληνικά φαρμακεία με τα απαραίτητα σκευάσματα. Έγκειται στην διακριτική ευχέρεια εκάστου δημάρχου, σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’ 114/2006 άρθ. 75 μέρος Γ’ παρ. 35) να καθορίσει ωράριο τέτοιο, που να εξυπηρετεί την τροφοδοσία των φαρμακείων που έχουν έδρα τον δήμο του.
Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ε. ΜΑΡΚΑΚΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ